Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.2.80/2-45
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 2/2016
Jakość ujawnień dotyczących zobowiązań finansowych w sprawozdaniach finansowych spółek indeksu WIG 30

Autorzy: Przemysław Czajor

Marcin Michalak
Słowa kluczowe: jakość ujawnień indeks ujawnień zobowiązania finansowe
Rok wydania:2016
Liczba stron:8 (431-438)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – pilotażowa ocena jakości informacji ujawnianych o zobowiązaniach finansowych w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych spółek z indeksu WIG 30. Podjęto także próbę identyfikacji związków między jakością ujawnień a: wiarygodnością kredytową jednostek, rodzajem finansowania dłużnego oraz sektorem działalności. Metodologia badania – studia literaturowe, metoda analizy i konstrukcji logicznej, badanie empiryczne z wykorzystaniem indeksu ujawnień DI. Wynik – jakość ujawnień w przedmiocie badania jest wysoka w zakresie informacji ogólnych i istotnie niższa w zakresie informacji szczegółowych. Relatywnie najwyższą jakością ujawnień cechują się spółki o średnim poziomie wiarygodności kredytowej, spółki sektora paliwowego i energetycznego oraz spółki o wyższym udziale długu publicznego (obligacji). Oryginalność/Wartość – badanie poszerza dorobek poznawczy nurtu badań nad jakością ujawnień w sprawozdaniach finansowych. Badanie obejmuje autorską propozycję indeksu ujawnień
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Amiraslani, H., Iatrids, G.E., Pope, P.F. (2013). Accounting for asset impairment: a test for IFRS compliance across Europe, A research report by the Centre for Financial Analysis and Reporting Research. London: Cass Business School, March.
2.Andrews, R. (2006). Research Report No. 92 Impairment of assets: measurement without disclosure?, London: The Association of Chartered Certified Accountants.
3.Białek-Jaworska, A., Krawczyk, T. (2015). Obligacje korporacyjne czy kredyt bankowy? Wybór źródeł finanso-wania a ujawnienia informacji przez spółki giełdowe w Polsce. Sulejów: referat na XXV. Konferencję Wy-działu Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, 25-26 września 2015 r.
4.Bonson, E., Escobar, T.A. (2002). A survey on voluntary disclosure on the Internet. Empirical evidence from 300 European Union Companies. International Journal of Digital Accounting Research, 2/1, 27–53.
5.Chojnacka, E., Wiśniewska, J. (2015). Ocena zakresu informacji dotyczących źródeł kapitału w sprawozdawczości wybranych publicznych spółek z sektora energetycznego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 855, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 74, t. 2, 49–60.
6.CIMA, (2007). Online reporting. Practical proposals for reporting corporate performance online. PriceWaterho-useCoopers.
7.Czajor, P. (2014). Wpływ ryzyka kredytowego na wartość aktywów i zobowiązań finansowych w świetle Między-narodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 804, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 67, 153–162.
8.Czajor, P., Michalak, J. (2011). Voluntary disclosure of financial information in the internet. Shareholders infor-mation needs and practice of largest companies in Poland, Paper presented at the 34 Annual Congress of Eu-ropean Accounting Association in Rome, April 2011.
9.Czapiewski, L., Kubiak, J. (2013). Metody określania wag w wielowymiarowej analizie porównawczej a ade-kwatność pomiaru poziomu asymetrii informacji. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 760, Finan-se, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 59.
10.Dyczkowska, J. (2012). Ocena punktowa jakości ujawnień finansowych dokonywanych przez emitentów giełdo-wych za pośrednictwem korporacyjnych serwisów inwestorskich. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 69 (125), 23–46. Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.
11.ESMA (2013). Financial institutions must improve financial statement disclosures. Pobrane z: www.esma.europa.eu/system/files_force/library/2015/11/2013-1665_esma_-_financial_institutions_must_ improve_financial_statement_disclosures.pdf?download=1 (27.02.2016).
12.Graczyk, B., Zemka, M., Galbierz-Sztrauch, I., Szymańska-Serwa, M., Gniadzik, A., Głąbała, M. Sztuka niełatwa – sprawozdania finansowe spółek publicznych. Miesięcznik kapitałowy. www.e-contest.pl/article/89/sztuka-nielatwa-%E2%80%93-sprawozdania-finansowe-spolek-publicznych/ (29.02.2016).
13.Stockwatch. www.stockwatch.pl/gpw/indeks/wig30,sklad.aspx (29.02.2016).
14.KNF (2014). Zgodność sprawozdań finansowych emitentów papierów wartościowych z MSSF – analiza przepro-wadzona w 2013 r. Warszawa: Komisja Nadzoru Finansowego.
15.KNF (2015). Zgodność sprawozdań finansowych emitentów papierów wartościowych z MSSF - analiza przepro-wadzona w 2014 r. Warszawa: Komisja Nadzoru Finansowego.
16.Łukasik, G. (2009). Podstawy nowoczesnego zarządzania finansami przedsiębiorstwa. W: A. Bielawska (red.), Nowoczesne zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
17.Marcinkowska, M. (2004). Roczny raport z działań i wyników przedsiębiorstwa. Współczesne trendy w sprawoz-dawczości biznesowej, Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
18.Marcinkowska, M. (2008). Wpływ władztwa korporacyjnego na tworzenie wartości przedsiębiorstwa. W: St. Rudolf (red.), Rola nadzoru korporacyjnego w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa (s. 35–58). Łódź: Wy-dawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
19.Michalak, M. (2008). Utrata wartości niefinansowych aktywów trwałych w sprawozdawczości spółek publicznych – badanie pilotażowe. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości (numer specjalny), 42 (98). Warszawa: Stowarzy-szenie Księgowych w Polsce.
20.Michalak, M. (2010a). Impairment of the non-current operational assets – measurement and disclosures in finan-cial statements of Polish public companies. W: Social sciences. Socialiniai Mokslai (1) (s. 34–41). Kauno Technologijos Universitetas.
21.Michalak, M. (2010b). Jakość informacji prospektywnych w pomiarze utraty wartości operacyjnych aktywów trwałych. W: I. Sobańska, P. Kabalski (red.), System rachunkowości w okresie kryzysu gospodarczego (s. 275–292). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
22.Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej 2013 (2014). Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.
23.Morellec, E., Valta, P., Zhdanov, A. (2014). Financing investment: the choice between bonds and bank loans, Management Science. Pobrane z: http://dx.doi.org/10.1287/mnsc.2014.2005 (18.02.2016).
24.Myers, S., Majluf, N. (1984). Corporate Financing and Investment Decision when firms have information and investors do not have. The Journal of Financial Economics, 187–221.
25.Rajan, R. (1992). Insiders and Outsiders: The Choice between Informed and Arm's Length Debt. Journal of Fi-nance, 47, 1367–1400.
26.Świderska, G. (red.). (2010). Wpływ zakresu ujawnianych informacji na poprawę ochrony inwestorów oraz pozy-cję konkurencyjną emitentów papierów wartościowych. Warszawa: SGH.