Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.2.80/2-53
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 2/2016
Rola informacji sprawozdawczych w projektowaniu modeli decyzyjnych dla małych i średnich przedsiębiorstw

Autorzy: Piotr Oleksyk
Słowa kluczowe: analiza finansowa wspomaganie decyzji sprawozdawczość finansowa
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:7 (501-507)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – celem artykułu jest próba integracji najważniejszych czynników będących podstawą decyzji menedżerskich w małych i średnich przedsiębiorstwach. Podejmowanie decyzji powinno opierać się na trzech ważnych elementach: informacjach płynących z otoczenia przedsiębiorstwa, wynikach przedsiębiorstwa oraz wielkości i branży w jakiej działa. Tak przygotowane założenia są podstawą do opracowania gotowych modeli decyzyjnych. Metodologia badania – badanie literatury zostało uzupełnione o analizę zapotrzebowania menedżerów na najważniejsze informacje. Następnie wykorzystując wnioskowanie przez analogię oraz wykorzystując metodę dedukcyjną zaproponowane zostaną najważniejsze rozwiązania w zakresie opracowania gotowych ścieżek decyzyjnych w procesie zarządzania przedsiębiorstwem. Wynik – przeprowadzone przez autora badania pozwalają na identyfikację kluczowych informacji zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych, które stały się podstawą do wypracowanych decyzji niezbędnych do utrzymania pozycji konkurencyjnej i wiarygodności finansowej. Oryginalność/Wartość – wartością artykułu jest oryginalna propozycja wsparcia decyzji zarządzających jednostką gospodarczą symptomami finansowymi będącymi kompilacją sytuacji finansowej przedsiębiorstwa oraz sygnałów rynkowych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Dudzik-Lewicka, I. (2012). Zarządzanie strategiczne małym przedsiębiorstwem w czasie dynamicznych przemian. Zarządzanie i Finanse, R10, 1/1.
2.Fedak, Z., Osikowicz, M. (2009). Optymalny model rachunkowości małych firm. W: T. Kiziukiewicz (red.), Zasoby i procesy w rachunkowości jednostek gospodarczych. Warszawa: Difin.
3.Gabrusewicz, W. (2014). Analiza finansowa przedsiębiorstwa - teoria i zastosowanie. Warszawa: PWE.
4.Jachna, T., Sierpińska, M. (2004). Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. Warszawa: Wydaw-nictwo Naukowe PWN.
5.Jaworski, J. (2012). Informacja finansowa w zarządzaniu małym przedsiębiorstwem Potrzeby – źródła – wykorzy-stanie. Warszawa: CeDeWu.
6.Karmańska, A. (2008). Ryzyko w rachunkowości. Warszawa: Difin.
7.Kononowicz, Ł. (2005). Wykorzystanie symulacji dynamicznych w planowaniu finansowym. W: W. Gabrusewicz (red.), Funkcje rachunkowości w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Poznań: Wydawnictwo UE Poznań.
8.Kowalak, R. (2014). Mierniki oceny działalności w sprawozdawczości zarządczej. W: R. Kowalak (red.), Spra-wozdawczość zarządcza. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
9.Martyniuk-Kwiatkowska, O. (2009). Wewnętrzne źródła informacji w małych przedsiębiorstwach. Prace i Mate-riały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 4/1, 121–128.
10.Micherda, B. (red.). (2011). Sprawozdania finansowe i ich analiza. Analiza finansowa. Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.
11.Nita, B. (2013). Stopa wzrostu przedsiębiorstwa w kontekście planowania finansowego. Prace Naukowe Uniwer-sytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Rachunkowość a controlling, 291, 393–403.
12.Nowak, E. (2014). Analiza sprawozdań finansowych. Warszawa: PWE.
13.Penc, J. (1994). Strategie zarządzania. Perspektywiczne myślenie. Systemowe działanie. Warszawa: Placet.
14.Skoczylas W. (red.). (2009). Analiza sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstwa. Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.
15.Świderska, G.K. (red.). (2003). Informacja zarządcza w procesie formułowania i realizacji strategii firmy. War-szawa: Difin.