Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.2.80/2-48
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 2/2016
Ujawnianie informacji na temat rezerw w sprawozdaniach finansowych wybranych spółek giełdowych

Autorzy: Anna Kuzior
Słowa kluczowe: rezerwy sprawozdanie finansowe ujawnianie informacji
Rok wydania:2016
Liczba stron:8 (457-464)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel –celem artykułu jest przedstawienie zasad tworzenia rezerw na zobowiązania oraz zakresu informacji, które z tego tytułu muszą być prezentowane w poszczególnych elementach sprawozdania finansowego sporządzanego na podstawie MSSF. Metodologia badania – przygotowując artykuł wykorzystano metodę analizy aktów prawnych, literatury przedmiotu oraz sprawozdań finansowych wybranych podmiotów gospodarczych (spółek giełdowych). Wynik – w artykule przedstawiono teoretyczne aspekty dotyczące tworzenia rezerw oraz ujawniania informacji na ich temat w sprawozdaniu finansowym, głównie w sprawozdaniu z sytuacji finansowej oraz w notach objaśniających. Dokonano również przeglądu wybranych sprawozdań finansowych pod kątem ujawniania informacji o rezerwach na zobowiązania. Oryginalność/Wartość – w arty-kule zaprezentowano wyniki analizy sprawozdań finansowych spółek z sektora paliwowego, notowanych na warszawskiej GPW. Zanalizowano sprawozdanie z sytuacji finansowej oraz informacje uzupełniające (opisowe).
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Hołda, A. (2013). MSR/MSSF w polskiej praktyce gospodarczej. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
2.Hońko, S., Kufel, T. (2011). Wpływ rezerw na sytuację majątkową spółek objętych WIG 20. W: T. Kiziukiewicz (red.), Rachunkowość w teorii i praktyce. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 668, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 41, 117–130.
3.Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (2013). Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.
4.Poniatowska, L. (2014). Polityka rachunkowości w zakresie rezerw na zobowiązania i jej znaczenie w kształtowa-niu wyniku finansowego. W: A. Kostur, J. Pfaff (red.), Polityka rachunkowości a kształtowanie wyniku finan-sowego. Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 255–265
5.Sprawozdania finansowe spółek dostępne na stronach internetowych.