Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.2.80/2-46
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 2/2016
Sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej źródłem informacji dla interesariuszy – ujęcie jakościowe

Autorzy: Magdalena Frymus
Słowa kluczowe: jakość; sprawozdanie finansowe; Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej
Rok wydania:2016
Liczba stron:10 (439-448)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – celem artykułu jest przedstawienie cech jakościowych sprawozdań finansowych w Założeniach Koncepcyjnych Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz kierunku ich zmian jak również znaczenia jakości sprawozdań finansowych w zapewnieniu potrzeb informacyjnych interesariuszy. Metodologia badania – badania oparto na analizie aktów źródłowych oraz szeregu publikacji książkowych i artykułów. Wykorzystano metodę dedukcji i wnioskowania na jej podstawie. Wynik – ocena sprawozdań finansowych jest podstawą decyzji inwestorów czy menedżerów. Potrzeba zapewnienia wysokiej ja-kości merytorycznej oraz uniwersalizmu sprawozdań finansowych stała się nieodłącznym elementem współczesnego systemu rachunkowości. Oryginalność/Wartość – usystematyzowanie cech jakościowych oraz zwrócenie uwagi na interes odbiorców w procesie prezentacji informacji finansowych. Ponadto zaprezentowanie kierunków zmian regulacji związanych z jakością sprawozdań finansowych zgodnych z MSSF
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Adamczyk, M. (2012). Jakość informacji finansowych jako podstawa wiarygodności sprawozdań finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 718, Finanse. Rynki Fi-nansowe. Ubezpieczenia, 53, 393–404). Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
2.Baran, W. (2006). Jakość, pojemność i użyteczność informacji finansowej w świetle założeń koncepcyjnych Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. e-Finanse, 2.
3.Buk, H. (red.), (2013). Międzynarodowe standardy rachunkowości, Część I. Katowice: Wydawnictwo Uniwersy-tetu Ekonomicznego w Katowicach.
4.Buk, H. (2014). Krajowe i międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
5.Gabrusewicz, W. (2011). Ogólna charakterystyka sprawozdawczości finansowej. W: W. Gabrusewicz, M. Remle-in (red.), Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa jednostkowe i skonsolidowane (s. 1–21). Warszawa: PWE.
6.Gos, W. (2003). Baza informacyjna rachunkowości finansowej. W: T. Kiziukiewicz, (red.), Zarządcze aspekty rachunkowości (s. 37–49), Warszawa: PWE.
7.Hońko, S. (2013). Ogólna charakterystyka sprawozdania finansowego. W: W. Gos, S. Hońko, P. Szczypa, ABC sprawozdań finansowych. Jak je czytać, interpretować i analizować (s. 9–41). Warszawa: CeDeWu.
8.Kabalski, P. (2009). Cele sprawozdań finansowych według projektu „Ram konceptualnych sprawozdawczości finansowej”. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 48 (104).
9.Kabalski, P. (2015). MSSF a ustawa o rachunkowości. Reguły i uzupełnienia. Rachunkowość, 8/15.
10.Kobiela-Pionnier, K. (2013). Kierunki zmian międzynarodowej sprawozdawczości finansowej z perspektywy inwestora (s. 347–355). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 757, Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia, 58. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
11.Kumor, I. (2013). Sprawozdawczość finansowa w warunkach globalizacji (s. 357–568). Zeszyty Naukowe Uniwer-sytetu Szczecińskiego, 765, Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia, 61. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
12.Narkiewicz, J. (2013). Jakość sprawozdań finansowych – teoria a praktyka w polskich przedsiębiorstwach (s. 222–230). Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку, 769. Lwów: Wydawnictwo Politechniki Lwowskiej.
13.Rówińska, M. (2013). Cechy jakościowe sprawozdania finansowego jednostek gospodarczych (s. 375–382). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 757, Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia, 58. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
14.Sawicki, K. (2012). Sprawozdawczość finansowa i ich rola w systemie rachunkowości. W: T. Kiziukiewicz (red.), Rachunkowość jednostek gospodarczych (s. 37–59). Warszawa: PWE.
15.Surdykowska, S.T. (1999). Rachunkowość międzynarodowa. Zakamycze: Kantor Wydawniczy Zakamycze.
16.Świderska, G.K. (2009). Rola rachunkowości finansowej w przygotowaniu sprawozdań finansowych. W: G.K. Świderska, W. Więcław (red.), Sprawozdanie finansowe według polskich i międzynarodowych standar-dów rachunkowości (s. 1–13). Warszawa: Difin,
17.Tokarski, M. (2009). Sprawozdanie finansowe – niedoskonałe źródło informacji o sytuacji finansowej przedsię-biorstwa. W: Z. Zioło, T. Rachwał. (red.), Rola przedsiębiorczości w kształtowaniu społeczeństwa (s. 176–186). Przedsiębiorczość – Edukacja, 5.Warszawa–Kraków: Nowa Era.
18.Turyna, J. (2011). Aspekty jakościowe informacji w sprawozdaniach finansowych w świetle standardów miedzyna-rodowych. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Nauki o finansach, 3 (8), 210, 122–135. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
19.Wiercińska, A. (2009). Użyteczność informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym w aspekcie etyki zawo-dowej księgowych. Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 4/1, 175–187. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego