Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.2.80/2-14
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 2/2016
Rola wybranych instrumentów polityki podatkowej w kształtowaniu ciężaru opodatkowania mikroprzedsiębiorstw

Autorzy: Elżbieta Jędruczyk
Słowa kluczowe: ciężar opodatkowania mikroprzedsiębiorstwa koszt zgodności
Rok wydania:2016
Liczba stron:8 (133-140)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – celem artykułu jest przedstawienie wybranych instrumentów polityki podatkowej jako in-strumentów umożliwiających kształtowanie ciężaru opodatkowania przedsiębiorstw, oraz próba sformułowa-nia sugestii w zakresie skutecznego projektowania instrumentów polityki podatkowej ze szczególnym uwzględnieniem kosztu zgodności. Metodologia badania – zastosowano badania literaturowe, badania zagre-gowanych danych statystycznych oraz case study. Wynik – analiza struktury mikroprzedsiębiorstw wskazuje, że w tym sektorze ogromną rolę pełni minimalizacja compliance cost (kosztu zgodności), w związku z czym wysoką istotnością charakteryzują się te instrumenty polityki podatkowej, które pozwalają na zastosowanie uproszczeń w zakresie ewidencji do celów podatkowych, względnie powodują możliwość zrównania rozwią-zań stosowanych dla celów rachunkowości finansowej również dla celów podatkowych. Oryginal-ność/Wartość – oryginalnym wkładem autora jest propozycja wykorzystania koncepcji kosztu zgodności netto celem projektowania efektywnych instrumentów polityki podatkowej pozwalających na osiągnięcie pożąda-nego efektu redystrybucyjnego.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Compliance Costs Related to Cross-Border Activity Specific Contract No9 TAXUD/DE/336. Based on Framework Contract No TAXUD/2012/CC/117 (2014). Final report EY – October.
2.Dorozik, L., Stanielewicz, J., Walczak, B. (2008). System podatkowy Polski. Szczecin: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
3.Eichfelder, S., Vaillancourt, F. (2014). Tax Compliance Costs: A Review of Cost Burdens and Cost Structures (s. 111–148). Hacienda Publica EspanolaRevista Econ. Publica. Pobrane z: www.ief.es/recursos/ publicaciones/revistas/HP_resumenes.aspx.
4.Evans, C., Hansford, A., Hasseldine, J., Lignier, P., Smulders, S., Vaillancourt, F., 2014. Small Business and Tax Compliance Costs: A Cross-Country Study of Managerial Benefits and Tax Concessions. EJournal Tax Res. 12, 453–482. Pobrane z: www.business.unsw.edu.au/research/research-journals/atax-journal.
5.Fernández-Rodríguez, E., Martínez-Arias, F. (2014). Determinants of the Effective Tax Rate in the BRIC Coun-tries. Emerging Markets Finance & Trade, 50, May–June, Supplement 3.
6.Komisja Europejska (2015). Poradnik dla użytkowników dotyczący definicji MŚP, Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej. Official Journal L 124, 20/05/2003, 0036–0041.
7.Lang, M., (2008). Tax Compliance Costs for Companies in an Enlarged European Community. Kluwer Law International.
8.Sandford, C., Godwin, M., Hardwick, P. (1989). Administration and compliance costs of taxation. Bath, UK: Fiscal Publications.
9.Sandford, C., Godwin, M., Hardwick, P. (1989). Administrative and Compliance Costs of Taxation. With an appendix by David Collard.
10.Tarnawa, A., Zadura-Lichota, P. (red.). (2015). Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2013–2014. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
11.Tran-Nam, B. (2000). Tax Compliance Costs: Research Methodology and Empirical Evidence from Australia. Natl. Tax J., 53, 229–252. Pobrane z: http://ntj.tax.org.
12.Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Dz.U. 2014, poz. 851, z późn. zm.
13.Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dz.U. 2012, poz. 361, z późn. zm.
14.Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Dz.U. 2013, poz. 330, z późn. zm.
15.Zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przed-siębiorstw (notyfikowane jako dokument nr C(2003) 1422). Dz.U. L 124 z 20.5.2003.