Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.2.80/2-37
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 2/2016
Rola kokpitów menedżerskich w rachunkowości zarządczej

Autorzy: Robert Kowalak
Słowa kluczowe: kokpit menedżerski rachunkowość zarządcza zakład gospodarowania odpadami
Rok wydania:2016
Liczba stron:8 (357-364)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – celem artykułu jest przedstawienie roli kokpitów menedżerskich w podejmowaniu decyzji z wykorzystaniem rachunkowości zarządczej. Metodologia badania – w artykule zastosowano następujące metody badawcze: analiza piśmiennictwa, indukcja, dedukcja. Wynik – artykuł przedstawia koncepcję kokpitu menedżerskiego dla zakładu gospodarowania odpadami. Wynikiem przeprowadzonych analiz w tych przedsiębiorstwach było stwierdzenie, że zakład gospodarowania odpadami powinien posiadać kokpit menedżerski dostosowany dla potrzeb prowadzenia regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych (w skrócie RIPOK). Oryginalność/Wartość – efektem badań było opracowanie własnej koncepcji kokpitu menedżerskie-go dla zakładu gospodarowania odpadami posiadającego regionalną instalację do przetwarzania odpadów.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Alexander, M., Walkenbach, J. (2013). Microsoft Excel. Dashboards & Reports. Canada: Wiley Publishing.
2.Eckersson, W.W. (2011). Performance dashboards. Measuring, Monitoring and managing Your Business. New Jersey: John Wiley & Sons.
3.Kaplan, R.S., Atkinson, A.A. (1998). Advanced Management Accounting. London: Prentice Hall.
4.Korczak, J, Dudycz, H., Dyczkowski, M. (2014). Inteligentny Kokpit Menedżerski jako innowacyjny system wspomagający zarządzanie w MŚP. Informatyka ekonomiczna. Business Informatics, 1 (31).
5.Kyd, Ch.W. (2005). Dashboard Reporting with Excel. Washington: Lynnwood.
6.Rączka, K., Kowalski, M. (2007). Systemy wspomagające podejmowanie decyzji w przedsiębiorstwie. Inżynieria Rolnicza, 6 (94).
7.Rasmussen, N., Chen, C.Y., Bansal, M. (2009). Business Dashboards. A Visual Catalog for Design and Deploy-ment. New Jersey: John Wiley & Sons Inc.
8.Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Dz.U. 2005, nr 236, poz. 2008, z późn. zm.
9.Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. Dz.U. 2007, nr 39, poz. 251, nr 88, poz. 587.
10.Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Dz.U., nr 152, poz. 897.
11.Ziuziański, P. (2014). Kokpit menedżerski jako efektywne narzędzie do wizualizacji danych w organizacji. W: Z.E. Zieliński (red.), Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje inter-dyscyplinarne, t.1. Kielce: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej.
12.Ziuziański, P., Furmankiewicz, M. (2015a). Kokpit menedżerski jako narzędzie do wizualizacji danych w kontek-ście zarządzania wiedzą w organizacji. Economics and Management, 1.
13.Ziuziański, P., Furmankiewicz, M. (2015b). Rola kokpitu menedżerskiego w procesie podejmowania decyzji. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Organizacja i Zarządzanie, 1927.