Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.2.80/2-39
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 2/2016
Współkontrola przedsiębiorstwa w ujęciu nowej ekonomii instytucjonalnej

Autorzy: Marzena Remlein
Słowa kluczowe: teoria kosztów transakcyjnych teoria praw własności teoria agencji nowa ekonomia instytucjonalna współkontrola współpraca
Rok wydania:2016
Liczba stron:8 (377-384)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – przedstawienie współpracy przedsiębiorstw współkontrolujących inny podmiot gospodarczy w ujęciu teorii nowej ekonomii instytucjonalnej. Metodologia badania – zastosowano metodę analizy literatury oraz przepisów prawnych, metodę porównań i analogii. Wynik – ważnym obszarem, w którym upatruje się szans na osiągnięcie wymaganej efektywności jest współpraca z innymi podmiotami. Działanie w ramach większej, złożonej struktury gospodarczej może przyczynić się do znacznego obniżenia kosztów i zwiększenia efektywności działalności. Podmioty gospodarcze pozostające w związku współkontroli, tj. wspólnicy i jednostki współzależne w pełni wpisują się w omawiany nurt myśli ekonomicznej. Oryginalność/Wartość – po raz pierwszy w badaniach z zakresu rachunkowości podjęto problem współpracy podmiotów oraz współkontroli nad innym podmiotem w aspekcie teorii ekonomicznych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Gorynia, M. (1999). Przedsiębiorstwo w nowej ekonomii instytucjonalnej. Ekonomista, 6.
2.Gorynia, M. (2000). Zachowania przedsiębiorstw w okresie transformacji. Mikroekonomia przejścia. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
3.Gorynia, M., Jankowska, B., Owczarzak, R. (2005). Zarządzanie strategiczne jako próba syntezy teorii przedsię-biorstwa. Ekonomista, 5.
4.Grønhaug, K., Haugland, S.A. (2005). A transaction cost approach to a paradox in international marketing. Scan-dinavian Journal of Management, 21, 1
5.Gruszecki, T. (2002). Współczesne teorie przedsiębiorstwa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
6.Jensen, M.C., Meckling, W. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. Journal of Financial Economics, 3, 4.
7.Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej nr 11 „Wspólne ustalenia umowne”, Dz.Urz. UE L360/2012.
8.Oplustil, K. (2010). Instrumenty nadzoru korporacyjnego (corporate governance) w spółce akcyjnej. Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck.
9.Ratajczak, M.(red.). (2014). Współczesne teorie ekonomiczne. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicz-nego w Poznaniu.
10.Remlein, M. (2008). Inwestycje kapitałowe w polityce grupy kapitałowej. Poznań: Wydawnictwo Akademii Eko-nomicznej w Poznaniu.
11.Rówińska, M., Zadora, K. (2012). Rachunkowość w wartości godziwej a zasady rachunkowości. W: H. Buk, A. Kostur (red.), Za i przeciw wartości godziwej w rachunkowości. Teoretyczne aspekty wartości godziwej, Studia Ekonomiczne. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 125, 192–199.
12.Turzyński, M. (2011). Zastosowanie teorii agencji w badaniu historii rachunkowości. Perspektywa ziem polskich w wieku XVII i XVIII. Przegląd organizacji, 7-8, 54–57.
13.Ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości. Dz.U. 2013, poz. 330, z późn. zm.
14.Williamson, O.E. (1998). Ekonomiczne instytucje kapitalizmu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.