Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.2.80/2-43
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 2/2016
Przydatność danych pochodzących z rachunkowości w analizach benchmarkingowych szpitala

Autorzy: Aleksandra Wiercińska
Słowa kluczowe: benchmarking szpitali rachunkowość podmioty lecznicze zarzadzanie szpitalem
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:10 (411-420)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – przedstawienie rachunkowości jako przedmiotu porównań benchmarkingowych szpitala oraz wskazanie warunków koniecznych do prawidłowego wykorzystania pozyskanych z niej informacji. Metodologia badania – analiza literatury przedmiotu oraz materiałów źródłowych. Wynik – wzorcowy zestaw danych i wskaźników stanowiący podstawę porównań pomiędzy szpitalami, opierający się na danych pozyskiwanych z rachunkowości. Oryginalność/Wartość – benchmarking jest narzędziem coraz częściej wykorzystywanym przez szpitale do podnoszenia efektywności i rentowności swoich usług. Artykuł przedstawia możliwości wykorzystania danych generowanych przez rachunkowość w porównaniach benchmarkingowych szpitali oraz zwraca uwagę obszary, gdzie zachodzi konieczność ich normalizacji.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Andersen, B. (1999). Industrial Benchmarking for Competitive Advantage. Human Systems Manager (18).
2.Camp, R.C. (1989). Benchmarking: The Search for Industry Practices that Lead to Superior Performance. Mil-waukee: ASQC Quality Press.
3.Chluska, J. (2003). Istota rachunku kosztów samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. W: S. Sojaka (red.), Historia, współczesność i perspektywy rachunkowości w Polsce. Toruń: Wyd. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
4.Cygańska, M. (2006). Ocena i postulowane kierunki zmian w systemie budżetowania kosztów szpitali. Sopot: Uniwersytet Gdański.
5.Dorsch, J., Yasin, M. (1998). A framework for benchmarking in the public sector: Literature review and directions for future research. International Journal of Public Sector Management, 11.
6.Hass-Symotiuk, M. (2008). Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa zakładu opieki zdrowotnej. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
7.Jakimowicz, H. (2011). Zbilansowana karta wyników jako podstawa systemu pomiaru i dokonań szpitali. W: M. Hass-Symotiuk (red.), Systemy pomiaru i oceny dokonań szpitala. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
8.Kogut, J. (2009). Ocena prawidłowości dokonywania wyceny usług medycznych w SP ZOZ. W: E. Nowak (red.), Rachunkowość a controlling. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 56.
9.Kowalak, R. (2009). Benchmarking jako metoda zarządzania wspomagająca controlling przedsiębiorstwa. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 69.
10.Orzeł, Z. (2012). Zastosowanie benchmarkingu kosztów jako metody oceny efektywności funkcjonowania szpitali, praca doktorska. Lublin: Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie.
11.Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców. Dz.U. 2015, poz. 1126.
12.Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dn. 22 grudnia 1998r. w sprawie szczególnych zasad rachunku kosztów w publicznych zakładach opieki zdrowotnej. Dz.U. 1998, nr 164, poz. 1194.
13.Stępniewski, J. (red.). (2008). Strategia, finanse i koszty szpitala. Warszawa: Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
14.Świderska, G.K., Pielaszek, M., Raulinajtys-Grzybek, M., Warowny, P. (2011), Rachunek kosztów dla Zakładów Opieki Zdrowotnej. Warszawa: SGH.
15.Triantafillou, P. (2007). Benchmarking in the public sector: a critical conceptual framework. Public Administra-tion, 85, 3.
16.Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Dz.U. nr. 112, poz. 654, z późn. zm.
17.Wiercińska, A. (2015). Wykorzystanie benchmarkingu w zarządzaniu finansami szpitali na przykładzie woje-wództwa pomorskiego. W: E. Nowak, P. Bednarek (red.), Rachunkowość a controlling. Prace Naukowe Uni-wersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 399.
18.Zaleska, B. Wallis, A. (2008). Rachunkowość Zakładu Opieki Zdrowotnej. Zeszyty Naukowe Instytutu Ekonomii i Zarządzania Politechniki Koszalińskiej, 12.