Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.2.80/2-06
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 2/2016
Pomiar w rachunkowości finansowej wpływu przedsiębiorstwa na środowisko naturalne

Autorzy: Justyna Dyduch
Słowa kluczowe: rachunkowość środowiskowa pomiar wartościowy środowisko naturalne
Rok wydania:2016
Liczba stron:9 (55-63)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – celem artykułu jest określenie, na ile obecne rozwiązania rachunkowości finansowej w zakresie kosztów, przychodów, aktywów i pasywów środowiskowych umożliwiają pomiar oddziaływania przedsiębiorstwa na środowisko w wymiarze pieniężnym. Metodologia badania – w pracy wykorzystano ana-lizę i syntezę jako metody badań literaturowych, natomiast do sformułowania wniosków wykorzystano de-dukcję. Wynik – rachunkowość finansowa w niewielkim zakresie umożliwia wartościowy pomiar wpływu przedsiębiorstwa na środowisko dzięki informacjom o przybliżonej wartości zużycia zasobów naturalnych i niektórych strat ekologicznych (kosztów zewnętrznych). Oryginalność/Wartość – artykuł wskazuje użytecz-ność informacyjną poszczególnych środowiskowych kategorii finansowych w kontekście pomiaru wpływu przedsiębiorstwa na środowisko.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Borys, G. (2001). Tradycyjna rachunkowość przedsiębiorstwa a rachunkowość ekologiczna. W: B. Micherda (red.), Ewolucja polskiej rachunkowości na tle rozwiązań światowych. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
2.Famielec, J. Stępień, M. (2005). Informacja ekologiczna w ujęciu finansowym. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
3.Ferens, A. (2013). Rachunkowość jako system pomiaru dokonań jednostki gospodarczej w środowisku przyrodni-czym. Prace Naukowe UE we Wrocławiu, 297, 72–82.
4.Fiedor, B. (red.). (2002). Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych. Warszawa: Wyd. C.H. Beck
5.Fiedor, B. (red.). (1993), Ekologiczne uwarunkowania wzrostu gospodarczego w ujęciu współczesnej teorii eko-nomii. Białystok-Kraków: Wyd. Ekonomia i Środowisko
6.Fijałkowska, J. (2012). Pomiar w rachunkowości. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, XIII, 14, 33–44.
7.Freimann, J. (1996). Systemy informacji środowiskowej i eko-audyting. W: H. Folmer, L. Gabel, H. Opschoor (red.), Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych. Warszawa: Wyd. Krupski i S-ka
8.Górka, K. (1990). Ekonomika ochrony środowiska. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
9.Graczyk, A. (2005). Ekologiczne koszty zewnętrzne. Identyfikacja, szacowanie, internalizacja. Białystok: Wyd. Ekonomia i Środowisko.
10.Green paper: Promoting a European framework for corporate social responsibility (2001). COM 366. Brussels:
11.European Commission.
12.Krzywda, D. (1999). Rachunkowość finansowa. Warszawa: FRRwP.
13.Machnacki, M., Kondraszuk, T. (2012). Rachunkowość środowiskowa a system zbierania danych rachunkowych z gospodarstw rolniczych (FADN). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 696, Ekonomiczne Pro-blemy Usług, 81, 333–341
14.Madej, T. (red.). (2002). Gospodarka a środowisko przyrodnicze. Szczecin: Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szcze-cińskiego.
15.Pakowska, S. (2013). Rachunkowość środowiskowa jako obszar rozwoju rachunkowości przedsiębiorstw XXI wieku. Przestrzeń-Ekonomia-Społeczeństwo, 3, 133–147.
16.Sawicki, K. (red.). (2002). Podstawy rachunkowości. Warszawa: PWE.
17.Secomski, K. (1982). Ekonomika regionalna. Warszawa: PWE.
18.Silski, Z., Madej, T. (1993). Ekonomika ochrony i kształtowania środowiska. Szczecin: Wyd. Naukowe Uniwersy-tetu Szczecińskiego.
19.Stępień, M. (2003) Rachunkowość a ochrona środowiska w opinii biegłych rewidentów (wyniki badań ankieto-wych). W: S. Sojak (red.), Historia, współczesność i perspektywy rachunkowości w Polsce. Toruń: Wyd. UMK.
20.Stępień, M. Pramanik, A.K. (2006). Sprawozdawczość środowiskowa – przegląd rozwiązań w różnych krajach. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 702, 93–114.
21.Szczypa, P. (2012). Narzędzia wspomagające działalność proekologiczną przedsiębiorstw w Polsce. Warszawa: CeDeWu Sp. z o.o.
22.Śleszyński, J. (2000). Ekonomiczne problemy ochrony środowiska. Warszawa: Agencja Wydawnicza ARIES.
23.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Dz.U. 2001, nr 62, poz. 627, z późn. zm.
24.Walińska, E. (red.). (2010). Rachunkowość finansowa. Ujęcie sprawozdawcze i ewidencyjne. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.