Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.2.80/2-25
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 2/2016
Standaryzacja rachunkowości budżetowej

Autorzy: Monika Wakuła
Słowa kluczowe: zasada memoriałowa zasada kasowa Międzynarodowe Standardy Rachunkowości Sektora Publicznego
Rok wydania:2016
Liczba stron:9 (233-241)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – próba wskazania uwarunkowań standaryzacji rachunkowości sektora publicznego w Polsce i UE oraz korzyści płynących z wdrożenia regulacji międzynarodowych Metodologia badania – analiza literatury oraz aktów prawnych dotyczących Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, Międzynarodowych Standardów Rachunkowości Sektora Publicznego. Wynik – Międzynarodowe Standardy Rachunkowości Sektora Publicznego w znacznym stopniu przyczyniłyby się do generowania przez system rachunkowości memoriałowej informacji porównywalnych zarówno na szczeblu międzynarodowym jak i krajowym. Oryginalność/Wartość – analiza wykazała, że w Polsce istnieją przesłanki wprowadzenia standaryzacji rachunkowości jednak nie ma akceptacji przez organy rządzące na wprowadzenie Międzynarodowych Standardów Rachunkowości Sektora Publicznego.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Adamek-Hyska, D. (2011). Kierunki harmonizacji rachunkowości jednostek sektora publicznego. W: A. Kostur (red.), Problemy harmonizacji rachunkowości (s. 66–84). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekono-micznego.
2.Filipiak, B., Gorzałczyńska-Koczkodaj, M. (red.). (2007). Finanse samorządowe. Narzędzia – decyzje-procesy. Warszawa: PWN.
3.Filipiak, B. (2009). Metodyka kompleksowej oceny gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Warszawa: Difin.
4.Garbiński, K., Kędzior, M. (2009). Międzynarodowe Standardy Rachunkowości Sektora Publicznego. W: B. Micherda (red.), Ewolucja prawnych rozwiązań współczesnej rachunkowości. Warszawa: C.H. Beck.
5.Grybauskaite, D., Devlin, D. (2008). Nowy system rachunkowości UE. Luksemburg: Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.
6.Kaczurak-Kozak, M. (2013). Charakter Międzynarodowych Standardów Rachunkowości Sektora Publicznego i ich przydatność – opinie. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 765, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 61 t.2, 101–107.
7.Kostrzewa, T. (2007). Standardy sprawozdawczości finansowej sektora publicznego w Stanach Zjednoczonych. W: W.Gabrusewicz (red.), Rachunkowość w teorii i praktyce. Poznań: Akademia Ekonomiczna.
8.Nowak, W.A. (1998). Rachunkowość sektora publicznego. Koncepcje, metody uwarunkowania. Warszawa: PWN.
9.Nowak, W.A. (2015). Ku standaryzacji rachunkowości sektora publicznego w Unii Europejskiej. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 388, Teoria rachunkowości, sprawozdawczość i analiza finan-sowa, 148–158.
10.Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów na zapytanie nr 1304 w sprawie przeprowadzenia oceny przydatności międzynarodowych standardów rachunkowości sektora publicznego. Pobrano z: www.sejm.gov.pl (25.01.2016)
11.Sprawozdanie Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego: W kierunku wdrożenia zharmonizowanych standar-dów rachunkowości sektora publicznego w państwach członkowskich. Przydatność MSRSP dla państw człon-kowskich. Pobrane z: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A52013DC0114 (20.01.2016)
12.Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Dz.U. 2013, poz.330, z późn. zm.
13.Winiarska, K., Kaczurak-Kozak, M. (2010). Rachunkowość budżetowa. Warszawa: Wolters Kluwer.
14.Zaczyński, P. (2012). Międzynarodowe Standardy Rachunkowości Sektora Publicznego, Finanse Publiczne, 7.
15.Zysnarska, A. (2010), Rachunkowość budżetowa w świetle koncepcji prawdziwego i wiernego obrazu. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.