Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.2.80/2-12
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 2/2016
The quality of information on financial liquidity – empirical evidence from public companies quoted onWarsaw Stock Exchange
(Jakość informacji nt. płynności – wynik empirycznych badań spółek notowanych na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych)

Autorzy: Wojciech Hasik
Słowa kluczowe: jakość informacji sprawozdawczej płynność finansowa praktyka sprawozdawczości Warszawska Giełda Papierów Wartościowych
Rok wydania:2016
Liczba stron:8 (115-122)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – celem artykułu jest diagnoza aktualnych praktyk sprawozdawczych polskich spółek notowanych na WGPW pod kątem oceny jakości informacji sprawozdawczych umożliwiających ocenę płynności jednostek sprawozdawczych. Artykuł prezentuje wyniki szerszego projektu badawczego nt. jakości sprawozdawczości finansowej spółek z warszawskiego parkietu głównego. Pierwsza część badań dotyczyła jakości informacji nt. wypłacalności. Metodologia badania – przeprowadzono empiryczne, jakościowe badania na próbie jednostkowych sprawozdań finansowych spółek z indeksu WIG 30 z wyłączeniem spółek z sektora fi-nansowego. Wynik – autor dostarcza dowodów, że aktualne praktyki sprawozdawcze spółek w Polsce nie za-pewniają interesariuszom wystarczających informacji finansowych potrzebnych do wiarygodnego określenia płynności jednostki gospodarczej, rozumianej i analizowanej w kontekście dynamicznym. Oryginalność/Wartość – autor prezentuje krytykę rzeczywistych praktyk sprawozdawczych polskich spółek na pod-stawie przeprowadzonych badań empirycznych, przyjmując perspektywę interesariusza jako punkt wyjścia do oceny jakości informacji sprawozdawczych. Aktualnie takie badania w Polsce są ciągle rzadkością, a dominu-je nurt normatywny badań nad sprawozdawczością i rachunkowością finansową.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Dyczkowska, J. (2009). Sprawozdawczość finansowa jako źródło informacji wspomagającej wykrywanie kryzysu w przedsiębiorstwie. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 51 (107), 5–14.
2.Eisenschmidt, K., Krasodomska, J. (2015). Prospective information in management commentary – a comparison between Germany and Poland. In: J. Krasodomska, K. Świetla (red.), Współczesne uwarunkowania sprawoz-dawczości i rewizji finansowej (s. 103–114). Kraków: online publication of UEK downloaded from: http://rachfin.uek.krakow.pl/publikacja/proceedings.html (1.03.2016).
3.Hasik, W. (2015). Quality of financial information on solvency – the evidence from financial reporting practices of companies quoted on the Warsaw Stock Exchange. In: J. Krasodomska, K. Świetla (red.), Współczesne uwarunkowania sprawozdawczości i rewizji finansowej (s. 171–184). Kraków: online publication of UEK downloaded from: http://rachfin.uek.krakow.pl/publikacja/proceedings.html (1.03.2016)..
4.Ignatowski, R. (2011). Wykorzystanie koncepcji grup kapitałowych w regulacjach rachunkowości i ich wpływ na wysokość kapitałów prezentowanych w sprawozdaniach finansowych. Problemy Zarządzania, 9, 4 (34), 75–107.
5.Jurewicz, A., Walińska, E. (2008). Jakość informacji finansowej generowanej przez system rachunkowości. Zeszy-ty Teoretyczne Rachunkowości, 44 (100), 101–113.
6.Klimczak, M.K., Pikos, A., Dynel, M. (2015). Uncertainty in the financial statements: the study of goodwill disclosures in Polish. In: J. Krasodomska, K. Świetla (red.), Współczesne uwarunkowania sprawozdawczości i rewizji finansowej (s. 217–226). Kraków: online publication of UEK downloaded from: http://rachfin.uek.krakow.pl/publikacja/proceedings.html (1.03.2016)..
7.Mućko, P. (2008). Koncepcja zmian w sprawozdawczości finansowej spółek publicznych. Szczecin: Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego.
8.Walińska, E., Bek-Gaik, B., Gad, J., Rymkiewicz, B. (2015). Sprawozdawczość przedsiębiorstwa jako narzędzie komunikacji z otoczeniem. Wymiar finansowy i niefinansowy. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.