Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.2.80/2-50
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 2/2016
Raportowanie informacji na temat zasobów niematerialnych w sprawozdawczości rocznej spółek

Autorzy: Grażyna Michalczuk
Słowa kluczowe: zasoby niematerialne raportowanie otwartość informacyjna ICD
Rok wydania:2016
Liczba stron:7 (473-479)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – ukazanie zakresu oraz specyfiki ujawnień w obszarze zasobów niematerialnych w sprawozdawczości rocznej spółek w perspektywie ich otwartości informacyjnej. Metodologia badania – w artykule zastosowano klasyczne metody badawcze, takie jak analiza źródeł oraz metoda dedukcji. Wynik – spółki charakteryzuje niedostateczna otwartość informacyjna w obszarze zasobów niematerialnych tworzących kapitał intelektualny. Wskazują na to wyniki badań prowadzonych w różnych krajach na temat ujawnień w obszarze zasobów niematerialnych. Badane spółki charakteryzuje niski poziom ujawnień oraz ich deskrypcyjny charakter. Występuje również zróżnicowany poziom ujawnień na temat zasobów niematerialnych w ramach poszczególnych komponentów kapitału intelektualnego. Oryginalność/Wartość – artykuł posiada wartość poznawczą dotyczącą ilości i jakości ujawnień na temat zasobów niematerialnych tworzących kapitał intelektualny spółek.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Abeysekera, I. (2008). Intellectual Capital Disclosure Trends: Singapore and Sri Lanka. Journal of Intellectual Capital, 9 (4).
2.Blaise, M. i in. (2008). Intellectual capital disclosure by traditional US companies: a longitudinal assessment. Journal of Accounting & Organizational Change, 4 (1).
3.Bozzolan, S. i in. (2006). Intellectual capital disclosure (ICD): A comparison of Italy and the UK. Journal of Human Resource Costing & Accounting, 10 (2).
4.Branco, M.C. i in. (2010). An analysis of intellectual capital disclosure by Portuguese companies. Euro Med Journal of Business, 5 (3).
5.De Silva, T.A. i in. (2014). Intellectual capital reporting: a longitudinal study of New Zealand companies. Journal of Intellectual Capital, 15 (1).
6.Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE z dnia 22 października 2014 r. w odniesieniu do ujaw-niania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy, Dz.U. L 330 z 15.11.2014.
7.Garcia-Ayuso, M. (2003). Factors explaining the inefficient valuation of intangibles. Accounting, Auditing & Accountability Journal, 16 (1).
8.Goebel, V. (2015). Intellectual capital reporting in a mandatory management report: the case of Germany. Journal of Intellectual Capital, 16 (4).
9.Guthrie, J. i in. (2006). The voluntary reporting of intellectual capital: comparing evidence from Hong Kong and Australia. Journal of Intellectual Capital, 7 (2).
10.Kamela-Sowińska, A. (2016). Sprawozdanie finansowe a także dane niefinansowe. Rachunkowość, 2.
11.Marcinkowska, M. (2004). Information disclosed by banks. Brussels: EIASM Workshop on Corporate Gov-ernance.
12.Michalczuk, G. (2009). Komunikowanie na temat kapitału intelektualnego wyzwaniem dla polityki informacyjnej spółek. Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 1.
13.Michalczuk, G.(2013). Zasoby niematerialne jako czynnik wartości przedsiębiorstwa. Luka informacyjna spra-wozdawczości finansowej. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.
14.Sujan, A., Abeysekera, I. (2007). Intellectual capital reporting practices of the top Australian firms. Australian Accounting Review, 17 (2).
15.Walińska, E. i in. (2015). Sprawozdawczość przedsiębiorstwa jako narzędzie komunikacji z otoczeniem. Wymiar finansowy i niefinansowy. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
16.Whiting, R.H., Miller, J.C. (2008). Voluntary disclosure of intellectual capital in New Zealand annual reports and the ”hidden value”. Journal of Human Resource Costing & Accounting, 12 (1) .
17.Yi, A., Davey, H. (2010). Intellectual capital disclosure in Chinese (mainland) companies. Journal of Intellectual Capital, 11 (3).