Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.2.80/2-42
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 2/2016
Działalność zakładów ubezpieczeń a społeczna odpowiedzialność biznesu

Autorzy: Jadwiga Wawer-Bernat
Słowa kluczowe: zakład ubezpieczeń; społeczna odpowiedzialność biznesu; CSR; sprawozdanie CSR
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:9 (401-409)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – celem artykułu jest rozpatrzenie istoty prezentacji informacji o społecznej odpowiedzialności biznesu przez zakłady ubezpieczeń. Metodologia badania – w opracowaniu wykorzystano metodę ana-lizy źródeł oraz metody indukcji i dedukcji. Wynik – w opracowaniu wskazano działania zakładów ubezpieczeń w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu oraz konieczność ich raportowania w celu zaspokojenia potrzeb informacyjnych interesariuszy. Wartość – sformułowano wnioski na temat sposobu prezentacji in-formacji z zakresu społecznej odpowiedzialności zakładów ubezpieczeń oraz potrzeby ich weryfikacji
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Adamczyk, J. (2009). Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw. Warszawa: PWE.
2.Bem, K. (2008). Motywy zaangażowania społecznego biznesu i płynące z tego korzyści. W: J. Sosnowski (red.), Społeczna odpowiedzialność organizacji gospodarczych (s. 60–65). Kielce: Wydawnictwo Kieleckie Towa-rzystwo Edukacji Ekonomicznej.
3.Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2013 r. nr 2013/34/UE w sprawie rocznych spra-wozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych ro-dzajów jednostek, zmieniająca dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG. Dz.Urz. UE z 29.06.2013 r. L 182.
4.Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 października 2014 r. nr 2014/95/UE zmieniająca dyrekty-wę nr 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różno-rodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy. Dz.Urz. UE z 22.10.2014 r. L 330.
5.Marcinkowska, M. (2004). Roczny raport z działań i wyników przedsiębiorstwa. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
6.Masztalerz, M. (2010). Użyteczność sprawozdań finansowych dla inwestorów giełdowych w świetle finansów klasycznych i behawioralnych. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 57 (113).
7.Komunikat komisji parlamentu europejskiego, rady, europejskiego komitetu ekonomiczno-społecznego i komitetu regionów. Odnowiona strategia UE na lata 2011–2014 dotycząca społecznej odpowiedzialności przedsię-biorstw. Pobrane z: www.odpowiedzialnybiznes.pl (1.03.2016).
8.Paszkiewicz, A., Szadziewska, A. (2011). Raportowanie rozwoju zrównoważonego przedsiębiorstw według wytycznych GRI. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 668, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpie-czenia, 41.
9.Raport – Odpowiedzialny biznes w Polsce 2014. Pobrane z: www.odpowiedzialnybiznes.pl (1.03.2016).
10.Raport Polskiej Izby Ubezpieczeń za 2014 rok. Pobrane z: www.piu.org.pl (1.03.2016).
11.Raport roczny Grupy PZU za 2014 rok. Społeczna odpowiedzialność biznesu. Pobrane z: www.pzu.pl (20.02.2016).
12.CSR stanie się obowiązkowym elementem sprawozdawczości wybranych spółek. Forum Odpowiedzialnego Bizne-su. Pobrane z: www.fob.org.pl (20.02.2016).
13.Roszkowska, P. (2011). Rewolucja w raportowaniu biznesowym. Interesariusze, konkurencyjność, społeczna odpowiedzialność. Warszawa: Difin.
14.Szumlicz, T. (2015). Wzrost zaufania do zakładów ubezpieczeń w świetle Diagnozy Społecznej 2015. Wiadomo-ści Ubezpieczeniowe, 3, 1–6.
15.Świderska, G.K. (2007). Wyzwania dla ekspertów rachunkowości wobec nowych koncepcji raportowania. W: G.K. Świderska (red.), Rachunkowość wczoraj, dziś, jutro. Warszawa: SKwP.
16.Wawer-Bernat, J. (2014). Wymogi sprawozdawcze zakładów ubezpieczeń a ich wypłacalność. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 832, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 71.
17.Założenia koncepcyjne MSR/MSSF (2013). W: Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Warszawa: SKwP.