Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.2.80/2-23
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 2/2016
Idea i kierunki wykorzystania metody DEA do pomiaru efektywności działania gmin – wybrane aspekty

Autorzy: Anna Bartoszewicz

Henryk Lelusz
Słowa kluczowe: finanse publiczne gmina wydatki efektywność model CCR metoda DEA
Rok wydania:2016
Liczba stron:9 (217-225)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – celem artykułu jest przedstawienie idei nieparametrycznej metody DEA (Data Envelopment Analysis) oraz wskazanie kierunku jej wykorzystania w pomiarze efektywności działania gmin. Metodologia badania – do realizacji przyjętego celu artykułu wykorzystano analizę literatury przedmiotu ba-dań oraz metodę indukcji i dedukcji. Zaprezentowano i omówiono główny wzór matematyczny z podstawowego modelu CCR funkcjonującego w ramach metody DEA, który wykorzystywany jest do pomiaru efektywności działalności jednostek. Koncepcję wykorzystania przedmiotu badań odniesiono do jednostek gminnych w Polsce. Wynik – przeprowadzone badania wykazały, że DEA jest metodą kompleksową, pozwalającą na uzyskanie użytecznych informacji na temat efektywności działania jednostki. Z uwagi na fakt, iż pozwala ona na ocenę efektywności danego podmiotu może być wykorzystywana także na potrzeby realizacji kontroli zarządczej. Oryginalność/Wartość – artykuł ma charakter przeglądowy, a treści w nim zaprezentowane st-nowią syntetyczne podsumowanie koncepcji i zakresu metody DEA. Artykuł może stanowić podbudowę teo-etyczną do zastosowania tej metody w praktyce przez władze gmin.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Charnes, A., Cooper, W.W., Rhodes, E. (1978). Measuring the efficiency of decision making units. European Journal of Operational Research, 2, 429–444.
2.Cooper, W.W., Seiford, L.M, Zhu, J (2004). Data Envelopment Analisys. History, Models, and Interpretations. W: Handbook on Data Envelopment Analisys. Boston: Kluwer Academic Publishers.
3.Ćwiąkała-Małys, A., Nowak, W. (2009). Sposoby klasyfikacji modeli DEA. Badania Operacyjne i Decyzyjne, 3, 5–18.
4.Domagała, A. (2007). Metoda Data Envelopment Analysis jako narzędzie badania względnej efektywności tech-nicznej. Badania Operacyjne i Decyzyjne, 3–4, 5–18.
5.Feruś, A. (2006). Zastosowanie metody DEA do określenia poziomu ryzyka kredytowego przedsiębiorstw. Bank i Kredyt, 7, 44–59.
6.Gajdzik, B., Próba implementacji metody DEA do oceny efektywności procesu restrukturyzacji sektora hutniczego w Polsce, www.ptzp.org.pl/files/konferencje/kzz/artyk_pdf_2015/T1/t1_0424.pdf (27.02.2016).
7.Gospodarowicz, A. (2002). Analiza i ocena banków oraz ich oddziałów. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu.
8.Guzik, B. (2009). Podstawowe Możliwości Analiztyczne Modelu CCR-DEA. Badania Operacyjne i Decyzyjne, 1, 56–75.
9.Karbownik, B., Kula, G. (2009). Efektywność sektora publicznego na poziomie samorządu lokalnego. Materiały i Studia, Zeszyt nr 242, Warszawa: NBP, Departament Edukacji i Wydawnictw.
10.Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpi-sana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r. Dz.U. nr 78, poz. 483, z późn. zm.
11.Lubińska, T. (red.). (2009). Nowe zarządzanie publiczne – skuteczność i efektywność. Warszawa: Difin.
12.Pedraja-Chaparro, F., Salinas Jimenez, J., Smith, P.C. (2005), http://ssrn.com/abstract=2018855 (27.02.2016)
13.Rogowski, G. (1998). Zastosowanie metody DEA do analizy polskich banków 1994-1995 roku (Analiza efektyw-ności banków na potrzeby zarządzania strategicznego bankiem; cz. 2). Badania Operacyjne i Decyzyjne, 3/4, 99–118.
14.Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek bu-dżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Dz.U. 2010, nr 128, poz. 861, z późn. zm.
15.Rudzka-Lorentz, Cz., Sierak, J. (2005). Zarządzanie finansami samorządu terytorialnego. W: A. Zalewski (red.), Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, Warszawa: Wydawnictwo SGH.
16.Samuelson, P.A., Nordhaus, W.D. (2004). Ekonomia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
17.Szuwarzyński, A. (2009). Pomiar efektywności działalności badawczej jednostek organizacyjnych wydziału. Problemy zarządzania, 7, 4 (26), 113–129.
18.Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych. Dz.U. 2013, poz. 885.