Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.2.80/2-15
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 2/2016
Uproszczona rachunkowość podmiotów sektora MSP – przykład Federacji Rosyjskiej

Autorzy: Joanna Koczar
Słowa kluczowe: sektor MSP uproszczenia w rachunkowości prawo bilansowe Federacja Rosyjska
Rok wydania:2016
Liczba stron:9 (141-149)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – celem artykułu jest identyfikacja sektora MSP oraz analiza możliwości wprowadzania uproszczeń w rachunkowości i sprawozdawczości finansowej przez podmioty tego sektora w Federacji Rosyjskiej. Metodologia badania – artykuł powstał na podstawie analizy rosyjskich regulacji prawnych oraz studiów rosyjskojęzycznej literatury przedmiotu. Wynik – zidentyfikowano podmioty sektora MSP w Federacji Rosyjskiej oraz dokonano analizy możliwości wprowadzania uproszczeń w rachunkowości i sprawozdawczości finansowej przez podmioty sektora MSP. Oryginalność/Wartość – identyfikacja podmiotów sektora MSP w Federacji Rosyjskiej oraz analiza uproszczonego prowadzenia rachunkowości i sporządzania sprawozdawczości finansowej przez osoby prawne należące do sektora MSP
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Федеральный закон от 06.12.2011 Н 402-ФЗ „О бухгалтерском учёте”.
2.Федеральный закон от 28.09.2010 N 244-ФЗ (ред. от 29.06.2015) „Об инновационном центре Сколково”.
3.Федеральный закон от 29 июня 2015 г. N 156-ФЗ „О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации”.
4.Федеральный закон от 04.11.2014 N 344-ФЗ „О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации”
5.Федеральный закон от 24.07.2007 N 209-ФЗ „О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации”.
6.Федеральный закон от 24.07.2007 N 209-ФЗ (ред. от 29.12.2015) „О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации”.
7.Информация N ПЗ-3/2012 „Об упрощенной системе бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности для субъектов малого предпринимательства”.
8.Koczar, J. (2011). Rosyjskie prawo bilansowe a identyfikacja, pomiar i wycena wartości niematerialnych. W: T. Cebrowska, W. Dotkuś (red.), Wartości niematerialne i prawne –ujmowanie i prezentacja. Prace Nau-kowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 190. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicz-nego we Wrocławiu.
9.Koczar, J., Nechuhina, N., Popov, A. (2015). Сравнительный анализ налогообложения субъектов малого предпринимательства в России и Польше. Upravlenets 2/54/2015.
10.Малое и среднее предпринимательство в России 2015. Статистический сборник.
11.Налоговый кодекс Российской Федерации (НК РФ).
12.Информация N ПЗ-3/2015 „Об упрощенной системе бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности”.
13.Положение по ведению бухгалтерского учёта и бухгалтерской отчётности в Российской Федерации, утверждённое приказом Минфина Российской Федерации от 29.07.1998 Н 34н.
14.Приказ Минфина Российской Федерации от 02.07.2010 Н 66н „О формах бухгалтерской отчётности организаций”.
15.Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 N 94н (ред. от 08.11.2010) „Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению”.
16.Приказ Минфина России от 21.12.1998 г. N 64н „О Типовых рекомендациях по организации бухгалтерского учета для субъектов малого предпринимательства”.
17.Приложениe N 5 к Приказу Минфина России от 02.07.2010 г. N 66н, „О формах бухгалтерской отчетности организаций”.
18.Российская Бизнес-газета – №993 (14).
19.Распоряжение Правительства РФ от 27 января 2015 г. N 98-р „О плане первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 2015 г. (с изменениями и дополнениями)”.
20.www.oporayar.ru (19.02.2016).
21.www.rcsme.ru, (20.02.2016).