Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.2.80/2-36
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 2/2016
Koncepcja wykorzystania strategicznej karty wyników w kontroli zarządczej uczelni publicznej

Autorzy: Ilona Kędzierska-Bujak

Jacek Jaworski
Słowa kluczowe: zbilansowana karta wyników kontrola zarządcza uczelnie publiczne
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:8 (349-356)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – wskazanie na możliwość wykorzystywania zbilansowanej karty wyników jako narzędzia wspierającego kontrole zarządczą uczelni publicznych. Metodyka badania – w realizacji celu posłużono się głównie przeglądem literatury dokonując przeniesienia koncepcji z elementami studium przypadku. Wynik – zbilansowana karta wyników może być użyteczna w zakresie kontroli zarządczej uczelni publicznej sprzyjając efektywności i skuteczności tejże kontroli. Oryginalność/Wartość – opracowanie ma charakter przyczynkowy identyfikując nowy obszar badawczy dla rachunkowości zarządczej, jakim jest zastosowanie jej narzędzi w zarządzaniu publiczną uczelnią wyższą.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.ATH (2012). Pobrane z: http://info ath.bielsko.pl/files/inne/zalacznik-1-uchwala-866.pdf (29.03.2016).
2.Doran, G.T. (1981). There's a S.M.A.R.T. way to write management's goals and objectives. Man-agement Review, 70, 11 (AMA FORUM), 35.
3.Durak, P. (2003). Balanced Scorecard. W: G.K. Świderska (red.), Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów, Tom II (s. 13-7-13-52). Warszawa: Wydawnictwo Difin.
4.Gierszewska, G., Romanowska, M. (2003). Analiza strategiczna przedsiębiorstwa. Warszawa: PWE.
5.Jaworski, J. (2008). Strategiczna karta wyników w zarządzaniu niepubliczną szkołą wyższą. W: B. Kołosowska, P. Prewysz-Kwinto (red.), Gospodarka i finanse w warunkach globalizacji (s. 357–367). Toruń: WSB w Toruniu.
6.Kaczurak-Kozak, M. (2012). Specyfika system kontroli zarządczej na uczelni publicznej. Zeszyty Naukowe Uni-wersytetu Szczecińskiego, 718, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 66, 141–151.
7.Kaplan, R., Norton, D. (1996a). The Balanced Scorecard: Translating Strategy into Action. Boston, Massachu-setts: Harvard Business School Press.
8.Kaplan, R., Norton, D. (1996b). Linking the Balanced Scorecard to Strategy. California Management Review, 39, 1, 53–79. Pobrane z: www.strategyinstitute.co.za/PDF/bsc.pdf (30.03.2016).
9.Kaplan, R., Norton, D. (2006). Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
10.Kontrola zarządcza w sektorze finansów publicznych. Istota, unormowania prawne i otoczenie. Kompendium wiedzy (wersja 1.0) (2012). Warszawa: Ministerstwo Finansów. Pobrane z: www.mf.gov.pl/c/document _library/get_file?uuid=ec119301-3422-4b56-af7d-318b470fd973&groupId=764034 (20.02.2016).
11.Kościńska-Paszkowska, A. (2013). Trudności we wdrażaniu kontroli zarządczej – bariery i propozycje ich poko-nania. W: Kontrola Państwowa, 2/marzec-kwiecień (s. 8–18). Warszawa: Najwyższa Izba Kontroli. Pobrane z: www.nik.gov.pl/plik/id,5058.pdf (20.02.2016).
12.Michalak, J. (2008). Pomiar dokonań od wyniku finansowego do Balanced Scorecard. Warszawa: Wydawnictwo Difin.
13.Nowak E. (2009), Zaawansowana rachunkowość zarządcza, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, s.294-314.
14.Piasecka, A. (2013). Wdrożenie strategicznej karty wyników w szkole wyższej. Zarządzanie i Finanse, 1/2, 246–248.
15.SGGW (2011). Pobrane z: https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/.../Strategia_SGGW (29.03.2016).
16.Szczepankiewicz, E.I. (2012). System kontroli zarządczej w uczelni publicznej na przykładzie uniwersytetu eko-nomicznego w Poznaniu. W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 718, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 66, 153–163.
17.Tylińska, R. (2005). Analiza SWOT instrumentem planowania rozwoju. Warszawa: WSiP.
18.Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dz.U. 2012, poz. 572.
19.Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Dz.U. 2013, poz. 885.
20.Wierzbiński, M. (2008). Zrównoważona karta wyników. W: E. Nowak (red.), Strategiczna rachunkowość zarząd-cza (s. 124). Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
21.Woźny, J., Jaworski, J. (2015). Ramy koncepcyjne zastosowania strategicznej karty wyników w zarządzaniu jednostką podstawową uczelni publicznej. W: E. Nowak, M. Kowalewski (red.), Zarządzanie kosztami i do-konaniami. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 398, 189–199.