Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.2.80/2-05
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 2/2016
Instrumentarium materialnej polityki bilansowej dotyczące aktywów finansowych o charakterze własnościowym

Autorzy: Beata Dratwińska-Kania
Słowa kluczowe: instrumenty finansowe polityka bilansowa
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:8 (47-54)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – analiza regulacji prawnych rachunkowości pod względem możliwości wykorzystania na-rzędzi materialnej polityki bilansowej w odniesieniu do grupy: aktywa finansowe o charakterze własnościo-wym. Metodologia badania – studia literaturowe oraz analiza regulacji prawnych rachunkowości, dotyczą-cych instrumentów finansowych. Wynik – na podstawie analizy regulacji prawnych pod względem istnieją-cych praw wyboru i swobody działania przy sporządzaniu sprawozdania finansowego wyłoniono instrumen-tarium materialnej polityki bilansowej dotyczącej aktywów finansowych o charakterze własnościowym, które zestawiono w dwóch grupach: instrumenty dotyczące początkowego ujęcia tych aktywów w księgach rachun-kowych oraz instrumenty dotyczące wyceny bilansowej. Oryginalność/Wartość – ze względu na dość dużą liczbę instrumentów materialnej polityki bilansowej w odniesieniu do tej grupy sprawozdawczej można zau-ważyć, że jest ona wystawiona na dość duże zróżnicowanie sprawozdawcze, czego konsekwencje można za-obserwować w zróżnicowanych wartościach wycenianych aktywów, wyniku finansowym oraz kapitale z ak-tualizacji wyceny (innych całkowitych dochodach). Takie zróżnicowane ujęcie sprawozdawcze utrudnia od-biór informacji i może przyczynić się do podjęcia błędnych decyzji ekonomicznych
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Dratwińska-Kania, B. (2009). Wycena instrumentów finansowych w warunkach braku aktywnego rynku. W: T. Kiziukiewicz (red.), Zasoby i procesy w rachunkowości jednostek gospodarczych (s. 112–120). War-szawa: Difin,.
2.Dratwińska-Kania, B. (2012). Wykorzystanie szacunków przyszłych przepływów pieniężnych w wycenie bilan-sowej aktywów finansowych. W: H. Buk (red.), Wycena zasobów gospodarczych dla potrzeb sprawozdawczo-ści finansowej (s. 21–32). Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 822.
3.Dratwińska-Kania, B. (2013). About impairment of value for example financial assets. W: Proceedings of the international scientific conference on MMK 2013 International Masaryk Conference for ph.d. students and young researchers (s. 1654–1662), vol. IV, December 9–13, 2013. Hradec Králové, Česká Republika: Magna-nimitas.
4.Dratwińska-Kania, B. (2016). Rachunkowość instrumentów finansowych. Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.
5.Frendzel, M. (2011). Rachunkowość instrumentów finansowych w świetle regulacji krajowych i międzynarodo-wych. Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.
6.Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (2011). Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.
7.Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych. Dz.U. 2001, nr 149, poz. 1674, z późn. zm.
8.Sawicki K. (red.). (2007). Polityka bilansowa i analiza finansowa. Nowoczesne instrumenty zarządzania firmą. Wrocław: Ekspert.
9.Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Dz.U. 2013, poz. 330, z późn. zm.