Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.2.80/2-07
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 2/2016
Zasadność analizy rynku i kierunków jego rozwoju w działalności badawczo-rozwojowej z perspektywy rachunkowości

Autorzy: Anna Dyhdalewicz
Słowa kluczowe: analiza rynku innowacja produktowa koszty prac badawczych koszty prac rozwojowych wartości niematerialne i prawne
Rok wydania:2016
Liczba stron:9 (65-73)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – celem artykułu jest prezentacja kosztów prac badawczo-rozwojowych na przykładzie przedsiębiorstwa zlokalizowanego w Polsce północno-wschodniej oraz próba wskazania działalności badaw-czo-rozwojowej jako jednego z obszarów integracji informacji pochodzących z systemu rachunkowości i marketingu. Metodologia badania – w artykule wykorzystano metodę studium przypadku, analizę literatury przedmiotu oraz wybranych przepisów prawa bilansowego. Wynik – badane przedsiębiorstwo przy wyróżnia-niu prac badawczo-rozwojowych kierowało się możliwością wykorzystania ich efektów w praktyce oraz ko-niecznością rozgraniczenia kosztów prac badawczych od kosztów prac rozwojowych na potrzeby: zarządzania projektem innowacyjnym, ich ujęcia w księgach rachunkowych i w sprawozdawczości finansowej, a także przygotowania dokumentacji w celu pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania. Przejście z etapu prac ba-dawczych do prac rozwojowych przedsiębiorstwo uzasadniło wynikami przeprowadzonej analizy rynku i per-spektyw jego rozwoju pod kątem zapotrzebowania na nowy produkt oraz oszacowania na tej podstawie przy-szłych przychodów ze sprzedaży, wydatków na działania marketingowe, ustalenia relacji między poziomem nakładów a planowanymi przychodami oraz planowanych zysków. Przeprowadzona analiza stanowi dowód źródłowy, że w przyszłości prace rozwojowe wygenerują korzyści ekonomiczne i istnieje możliwość akty-wowania kosztów tych prac w bilansie zarówno w czasie ich realizacji, jak i po ich zakończeniu. Oryginal-ność/Wartość – artykuł jest ilustracją problemu połączenia informacji z rachunkowości z informacjami z za-kresu marketingu w dziedzinie prac badawczo-rozwojowych. Relacje te są ważne zarówno z punktu widzenia teorii, jak i praktyki gospodarczej. Innowacje produktowe powstają najczęściej pod wpływem zapotrzebowania ze strony rynku i są wrażliwe na czynniki rynkowe. Marketing prezentuje informacje, które muszą być brane pod uwagę w systemie informacyjnym rachunkowości. Rachunkowość zyskuje dzięki temu głębsze rozumienie natury aktywów, które opisuje oraz bogatszą wiedzę, jak raportowane wyniki są sprzężone z informacjami z marketingu. Takie podejście w praktyce gospodarczej pozwala na właściwe przedstawienie informacji finansowych prezentowanych w sprawozdaniu finansowym.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Boniecki, M., Grabowski, R. (2007). Rachunek kosztów innowacji. W: A. Karmańska (red.), Zarządzanie koszta-mi jakości, logistyki, innowacji, ochrony środowiska a rachunkowość zarządcza (s. 120–156). Warszawa: Difin.
2.Comporek, M. (2014). Inwestycje w wartości niematerialne i prawne a poziom innowacyjności technologicznej przemysłowych spółek giełdowych. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 24/1, 59–69.
3.Duraj, J., Papiernik-Wojdera, M. (2010). Przedsiębiorczość i innowacyjność. Warszawa: Difin.
4.Kabalski, P. (2014). MSSF a ustawa o rachunkowości (6) Aktywa niematerialne. Rachunkowość, 7, 16–25.
5.Łobejko, S. (2004). Systemy informacyjne w zarządzaniu wiedzą i innowacją w przedsiębiorstwie. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza.
6.Międzynarodowy Standard Rachunkowości 38 Aktywa niematerialne (2011). W: Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, Część A Założenia koncepcyjne i wymogi (A1021-A1051). Londyn, Warsza-wa: IFRS, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.
7.Piotrowska, K. (2015). Innowacje jako przedmiot rachunkowości – ewolucja terminologiczna. W: A. Kamela-Sowińska (red.), Rachunkowość warta Poznania. Teoria i historia rachunkowości (s. 155–163). Poznań: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Katedra Rachunkowości.
8.Rokita, S. (2014). Możliwości wykorzystania klasyfikacji działalności badawczo-rozwojowej w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Modern Management Review, XIX, 21/4, 201–210.
9.Samelak, J. (2013). Zintegrowane sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialnego. Po-znań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
10.Szczepankiewicz, E.I. (2012). Wartości niematerialne i prawne wytworzone we własnym zakresie – czy i jak raportować informacje o nich interesariuszom. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 69 (125), 47–60. War-szawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.
11.Turyna, J., Rak, J. (2006). Innowacje a międzynarodowe i amerykańskie standardy rachunkowości. Zeszyty Teore-tyczne Rachunkowości, 32 (88), 232–255. Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.
12.Ustawa z 29 września 1994 o rachunkowości. Dz.U. 2013, poz. 330, z późn. zm.
13.Ustawa z 30 kwietnia 2010 roku o zasadach finansowania nauki. Dz.U. 2010, nr 96, poz. 615.