Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.2.80/2-56
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 2/2016
Weryfikacja danych pozafinansowych w raportowaniu osiągnięć jednostek odpowiedzialnych społecznie

Autorzy: Beata Zyznarska-Dworczak
Słowa kluczowe: sprawozdawczość niefinansowa; CSR; weryfikacja danych; audyt; rewizja
Rok wydania:2016
Liczba stron:8 (525-532)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – opracowanie przedstawia wnioski z przeprowadzonej analizy zakresu i charakteru weryfikacji wiarygodności danych pozafinansowych prezentowanych w raportach osiągnięć jednostek odpowiedzialnych społecznie. Analiza, przeprowadzona w świetle teorii legitymizacji, stanowi próbę oceny możliwości zewnętrznej weryfikacji wiarygodności danych niefinansowych. Metodologia badania – opracowanie po-wstało w rezultacie przeprowadzonych przez autorkę studiów zagranicznej i polskiej literatury przedmiotu, analizy regulacji prawnych oraz wyników badań empirycznych w zakresie stosowania zewnętrznej weryfika-cji raportów niefinansowych w Polsce i innych krajach europejskich. Na podstawie wnioskowania dedukcyjnego i indukcyjnego ukazano kluczowe determinanty jej rozwoju. Wynik – przyjęte w opracowaniu normatywne podejście do rachunkowości pozwoliło na antycypację standaryzacji i prawnej regulacji zewnętrznej weryfikacji wiarygodności danych niefinansowych determinujących użyteczność decyzyjną raportów osiągnięć jednostek odpowiedzialnych społecznie. Oryginalność/Wartość – opracowanie przedstawia autorską propozycję zniwelowania obserwowanej w praktyce jednostek odpowiedzialnych społecznie luki prezentacji weryfikowalnej wiarygodnej informacji.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Abdel-Maksoud, A., Dugdale, D., Luther, R. (2005). Non-financial performance measurement in manufacturing companies. The British Accounting Review, 37 (3), 261–297.
2.Arnold, M.F. (2008). Non-Financial Performance Metrics for Corporate Responsibility Reporting Revised. A Doughty Centre for Corporate Responsibility Working Paper.
3.Belkaoui, A., Karpik, P.G. (1989). Determinants of the Corporate Decision to Disclose Social Information. Ac-counting, Auditing & Accountability Journal, 2 (1), 36–51.
4.Chatterji, A., Levine, D. (2006). Breaking down the wall of codes: Evaluating non-financial performance meas-urement. California Management Review, 48 (2), 29–51.
5.Disclosure of non-financial information by Companies – Final report (2011). United Kingdom: Centre for Strate-gy and Evaluation Services, December. Pobrane z: http://ec.europa.eu/finance/accounting/docs/non-financial-reporting/com_2013_207-study_en.pdf (16.03.2016).
6.Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE z dnia 22 października 2014 roku, zmieniająca dyrek-tywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różno-rodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy. D.Urz. UE z 15.11.2014 r. L 330.
7.Hahn, R., Kühnen, M. (2013). Determinants of sustainability reporting: a review of results, trends, theory, and opportunities in an expanding field of research. Journal of Cleaner Production, 59, 5–21.
8.Integrated Auditing – Practice Guide (2012). The Institute of Internal Auditors, July. Pobrane z: www.iia.org.uk (02.02.2016).
9.Jennifer Ho, L.C., Taylor, M.E. (2007). An Empirical Analysis of Triple Bottom‐Line Reporting and its Determi-nants: Evidence from the United States and Japan. Journal of International Financial Management & Ac-counting, 18 (2), 123–150.
10.Kolk, A., Perego, P. (2008). Determinants of the Adoption of Sustainability Assurance Statements: An Interna-tional Investigation. Business Strategy and the Environment, 19, 182–198.
11.Komunikat Nr 44/2014 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie publikacji dokumentów IAASB.
12.Krasodomska, J. (2014). Informacje niefinansowe w sprawozdawczości spółek. Kraków: Wydawnictwo UE w Krakowie.
13.Mattessich, R. (1992). On The History of Normative Accounting Theory: Paradigm Lost, Paradigm Regained? W: Collected Papers. The Sixth World Congress of Accounting Historians in Kyoto (s. 937–973). Kyoto.
14.Samelak, J. (2013). Zintegrowane sprawozdanie przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialnego. Poznań: Wydaw-nictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
15.Suchman, M.C. (1995). Managing Legitimacy: Strategic and Institutional Approaches. Academy of Management Journal, 20, 3, 571–610.
16.Szadziewska, A. (2015). Przejrzystość i porównywalność informacji niefinansowych w sprawozdawczości spółek w świetle zmian regulacji unijnych. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju – odpowiedzialność, etyka, stabilność finansowa, t. 2, Ra-chunkowość, 368, 141–149.
17.Szychta, A. (2007). Etapy ewolucji i kierunki integracji metod rachunkowości zarządczej. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
18.Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Dz.U. 2013, poz. 330, z późn. zm.
19.Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym. Dz.U. 2009, nr 77, poz. 649, z późn. zm.
20.Wiśniewska, J. (2015). Weryfikacja danych pozafinansowych w raportach CSR polskich spółek. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 396, Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwo-ju – odpowiedzialność, etyka, stabilność finansowa, t. 2, 159–168.
21.Zyznarska-Dworczak, B. (2015a). Rewizja finansowa wobec zmian w raportowaniu osiągnięć przedsiębiorstw. W: M. Remlein (red.), Rachunkowość Warta Poznania – teoria, praktyka, polityka rachunkowości (s. 251-258). Poznań: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.
22.Zyznarska-Dworczak, B. (2015b). Wiarygodność raportowania zintegrowanego w świetle strategiczno-informacyjnego paradygmatu rachunkowości. Studia Oeconomica Posnaniensia, 1, 191–204.
23.Zyznarska-Dworczak, B. (2015c). Zrównoważona rachunkowość zarządcza w świetle teorii legitymizacji. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 82, 181–190.
24.Zyznarska-Dworczak, B. (2016). Determinanty rozwoju sprawozdawczości niefinansowej w świetle pozytywnej i normatywnej teorii rachunkowości. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, w druku