Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.2.80/2-49
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 2/2016
Zintegrowany raport jako narzędzie informowania o kapitale intelektualnym

Autorzy: Karolina Kwiecińska
Słowa kluczowe: kapitał intelektualny sprawozdanie o kapitale intelektualnym zintegrowane sprawozdanie
Rok wydania:2016
Liczba stron:7 (465-471)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – celem artykułu jest przedstawienie zintegrowanego raportu jako narzędzia informowania o kapitale intelektualnym. Metodologia badania – w opracowaniu wykorzystano metodę analizy literatury oraz metodę dedukcji. Wynik – pomimo iż kapitał intelektualny jest jednym z najważniejszych czynników kreujących wartość przedsiębiorstwa, nadal nie opracowano sposobu ujawniania informacji o kapitale intelektualnym zapewniającego wiarygodność i porównywalność ujawnianych informacji. Należy jednak zwrócić uwagę, że zintegrowany raport po udoskonaleniu Wytycznych będących podstawą jego sporządzania ma szansę stać się satysfakcjonującym rozwiązaniem tego problemu. Oryginalność/Wartość – ocena proponowanych w literaturze przedmiotu sposobów ujawniania informacji o kapitale intelektualnym.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Andriessen, D. (2004). Making sense of intellectual capital. Designing a method for the valuation of intangibles. Elsevier.
2.Edvinsson, L., Malone, M.S. (2001). Kapitał intelektualny. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
3.Global Reporting Initiative (2013). G4 Sustainability Reporting Guidelines. Pobrane z: www.globalreporting.org/ resourcelibrary/GRIG4-Part1-Reporting-Principles-and-Standard-Disclosures.pdf (15.02.2016).
4.International Integrated Reporting Council (2013). The International Integrated Reporting Framework. Pobrane z: www.theiirc.org/wp-content/uploads/2013/12/13-12-08-THE-INTERNATIONAL-IR-FRAMEWORK-2-1.pdf (21.02.2016).
5.International Integrated Reporting Council (2014). Assurance on <IR>: an introduction to the discussion. Pobrane z: www.theiirc.org/wp-content/uploads/2014/07/Assurance-on-IR-an-introduction-to-the-discussion.pdf (21.02.2016).
6.Samelak, J., (2013). Zintegrowane sprawozdanie przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialnego. Poznań: Wy-dawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
7.Sveiby, K.E., (1998), Measuring Intangibles and Intellectual Capital – An Emerging First Standard. Pobrane z: www.sveiby.com/articles/EmergingStandard.html (22.02. 2016).
8.Szczepankiewicz, E.I. (2014). Ewolucja sprawozdawczości przedsiębiorstw – problemy zapewnienia porówny-walności zintegrowanych raportów z zakresu zrównoważonego rozwoju i CSR. Zeszyty Naukowe Uniwersyte-tu Szczecińskiego, 832, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 71, 135–148.
9.The Prince’s Accounting for Sustainability Project (2012). Governance & Collaboration. Establishing an “Inter-national Integrated Reporting Committee”. Pobrane z: www.accountingforsustainability.org/wp-content/ uploads/2011/10/Governance-and-Collaboration.pdf (15.02. 2016).