Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.2.80/2-01
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 2/2016
Wizerunek i reputacja przedsiębiorstwa w gospodarce opartej na wiedzy z perspektywy rachunkowości

Autorzy: Melania Bąk
Słowa kluczowe: wizerunek reputacja gospodarka oparta na wiedzy rachunkowość
Rok wydania:2016
Liczba stron:10 (11-20)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – wskazanie wizerunku i reputacji jako istotnych zasobów niematerialnych przedsiębior-stwa z perspektywy rachunkowości, dzięki którym możliwe jest budowanie przewagi konkurencyjnej w go-spodarce opartej na wiedzy. Metodologia badania – zastosowano analizę literatury przedmiotu, rozważania autorki w ujęciu naukowym i praktycznym oparte na metodzie dedukcji. Wynik – wizerunek i reputacja przed-siębiorstwa stanowią z punktu widzenia gospodarki opartej na wiedzy ważny element wiedzy i informacji o przedsiębiorstwie (i dla przedsiębiorstwa), który służy kreowaniu dobrej pozycji na rynku i działaniom in-nowacyjnym. Z kolei z perspektywy rachunkowości wizerunek i reputacja to zasoby niematerialne, niewi-dzialne w rachunkowości (nieujawniane z racji braku wypracowanego dla nich instrumentarium w teorii i po-lityce rachunkowości), które tworzą rynkową wartość przedsiębiorstwa. Chociaż wizerunek i reputacja nie są ujawniane w rachunkowości, to wiele korzyści ekonomicznych z tytułu ich posiadania i nakładów (kosztów) potrzebnych na ich wypracowanie jest ujawniane w rachunkowości finansowej (np. przychody ze sprzedaży markowych produktów) i podatkowej (np. koszty reklamy). Wizerunek i reputację tworzą również dodatkowo sporządzane raporty o tematyce społecznej i środowiskowej, z których korzystają potencjalni interesariusze. Oryginalność/Wartość – zaprezentowanie wizerunku i reputacji z punktu widzenia możliwości i ograniczeń rachunkowości finansowej i podatkowej (wybrane przykłady), z uwzględnieniem środowiska w jakim funk-cjonują, czyli gospodarki opartej na wiedzy.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Altkorn, J. (2004). Wizerunek firmy. Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej.
2.Bennet, R., Rentschler, R. (2003). Corporate Reputation Review, 6, 3. Basingstoke, England: Palgrave Macmillan.
3.Budzyński, W. (2002). Wizerunek firmy. Kreowanie, zarządzanie, efekty. Warszawa: Wydawnictwo POLTEXT.
4.Dąbrowski, T.J. (2010). Komunikacja kryzysowa jako narzędzie kształtowania reputacji. Marketing i Rynek, 8.
5.Dowling, G.R. (1986). Managing your Corporate Images. Industrial Marketing Management, 15.
6.Dubisz, S. (red.). (2007). Uniwersalny słownik języka polskiego. Warszawa: PWN.
7.Dworak, E. (2012). Gospodarka oparta na wiedzy w Polsce. Ocena, uwarunkowania, perspektywy. Łódź: Wy-dawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
8.http://raportyspoleczne.pl/category/aktualnosci (15.03.2016).
9.Kołodko, G. (2010). Świat na wyciągnięcie myśli. Warszawa: Prószyński i S-ka.
10.Kotler, P., Bariach, H. (1991). A Framework for Marketing Image Management. Sloan Management Review, 32, 2.
11.Paliwoda-Matiolańska, A. (2009). Odpowiedzialność społeczna w procesie zarządzania przedsiębiorstwem. War-szawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
12.Penc, J. (1998). Rynkowy wizerunek firmy. Marketing Serwis, 4.
13.Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, Dz.U. 2014, poz. 851, z późn. zm.
14.Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. 2013, poz. 330, z późn. zm.
15.Węgrzyn, G. (2015). Innowacje w sektorze usług a zmiany strukturalne w zatrudnieniu. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.