Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.2.80/2-20
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 2/2016
Uproszczone podejście do umów leasingu – uwarunkowania i skutki stosowania

Autorzy: Mikołaj Turzyński
Słowa kluczowe: leasing operacyjny rachunkowość prawo podatkowe
Rok wydania:2016
Liczba stron:7 (185-191)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – analiza przypadku, w którym korzystający, stosując uproszczenie przewidziane przepisami ustawy o rachunkowości, klasyfikuje umowę na podstawie przepisów o podatku dochodowym jako leasing operacyjny, oraz ujmuje w księgach rachunkowych i wykazuje w sprawozdaniach finansowych na podstawie KSR 5. Metodologia badania – analiza komparatystyczna i interpretacja regulacji. Wynik – opracowanie elementów procesu ujmowania umów leasingu w jednostkach gospodarczych, które są uprawnione do stosowania uproszczeń. Oryginalność/Wartość – określenie skutków księgowych i ekonomicznych wyboru uproszczonych rozwiązań w obszarze leasingu.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Dudek, J. (2015). Nowelizacja ustawy o rachunkowości – z dużej chmury mały deszcz. Rachunkowość, 11, 2–5.
2.Gos, W., Hońko, S. (2013). Rachunkowość małych przedsiębiorstw – diagnoza i propozycje modyfikacji prawa bilansowego. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 313, 35–45.
3.International Financial Reporting Standard, IFRS 16 Leases (2016). London: IFRS Foundation.
4.Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 17 „Leasing” (2014). W: Międzynarodowe Standardy Sprawoz-dawczości Finansowej. Warszawa, Londyn: SKwP.
5.Pielaszek, M. (2008). Pożądane kierunki zmian w rachunkowości małych i średnich przedsiębiorstw. Wyniki badań ankietowych SKwP w latach 2004–2006, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 47 (103), 121–127.
6.Turzyński, M. (2015). Umowa leasingu operacyjnego – rachunkowość a podatki. Rachunkowość, 11, 15–25.
7.Uchwała nr 16/11 Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 13.12.2011 r. w sprawie przyjęcia znowelizowa-nego Krajowego Standardu Rachunkowości nr 5 „Leasing, najem i dzierżawa”. Dz.Urz. Min. Fin. 2011, nr 9, poz. 52.
8.Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Dz.U. 2013, poz. 330, z późn. zm.
9.Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Dz.U. 2014, poz. 851, z późn. zm.
10.Ustawa z dnia 16 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dz.U. 2012, poz. 361, z późn. zm.