Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.2.80/2-11
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 2/2016
Etyka w outsourcingu rachunkowości

Autorzy: Joanna Góralska
Słowa kluczowe: etyka zawodu Kodeks zawodowej etyki w rachunkowości outsourcing rachunkowości
Rok wydania:2016
Liczba stron:7 (107-113)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – celem artykułu jest określenie znaczenia etyki w outsourcingu rachunkowości oraz osób zajmujących się rachunkowością zatrudnionych w jednostkach świadczących usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych. Metodologia badania – analiza literatury przedmiotu, kodeksów etyki i rozstrzygnięć sądowych. Wynik – outsourcing rachunkowości to wyspecjalizowany rodzaj świadczenia usług, w których etyka zawodu pełni bardzo ważną rolę. Oryginalność/Wartość – wskazanie obszarów nieetycznych zachowań i postaw w outsourcingu rachunkowości.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.ACCA Code of Ethics and Conduct (2011). Pobrane z: www.accaglobal.com/sg/en/member/professional-standards/ethics/code-ethics-conduct.html (20.02.2016).
2.Banaszkiewicz, A., Makowska, E. (2015). Kodeks Zawodowej Etyki w Rachunkowości w świetle badań ankieto-wych, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 396.
3.Cieciura, M. (2015). Etyka w świetle rozwijającego się behawioryzmu w rachunkowości. Prace Naukowe Uniwer-sytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 396, 19–27.
4.Janowski, M. (2013). Znaczenie kodeksów etycznych w procesie gospodarowania. Studia Ekonomiczne. Uniwer-sytet Ekonomiczny w Katowicach, 129, 238–248.
5.Jaworska, E. (2013). Ryzyko etyczne w zawodzie księgowego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 765, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 61, t. 2, 75–85.
6.Kodeks etyki zawodowych księgowych (2011). Rada Międzynarodowych Standardów Etycznych dla Księgowych IFAC. Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.
7.Kodeks zawodowej etyki w rachunkowości (2007). Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.
8.Majchrzak, I., Rydzewska-Włodarczyk, M. (2011). Podstawy etyczne przedsiębiorców w zakresie przestrzegania prawa bilansowego i podatkowego. Wyniki badań. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 625, Fi-nanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 32, 595–605.
9.Sawicki, K. (2013). Obiektywizm i niezależność biegłych rewidentów i księgowych według kodeksów etyki zawodowej i przepisów prawa. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 765, Finanse, Rynki Finanso-we, Ubezpieczenia, 61, t. 2, 581–594.
10.Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Dz.U. 1998, nr 21, poz. 94, z późn. zm.
11.Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 07.05.2009, sygn. akt IV CSK 523/08.
12.Wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 16.06.2013, sygn. akt XII Ga 44/13.
13.Zgółkowa, H. (red.). (1994). Praktyczny Słownik Współczesnej Polszczyzny. Poznań: Wyd. KURPISZ.
14.Zgółkowa, H. (red.). (1997). Praktyczny Słownik Współczesnej Polszczyzny. Poznań: Wyd. KURPISZ.
15.Żuraw, P. (2012). Idea Kodeksu Zawodowej Etyki w Rachunkowości rekomendowanego przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Łódź: Wydawnictwo Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie