Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.2.80/2-29
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 2/2016
Koncepcja kaizen i kaizen costing w zarządzaniu współczesnym przedsiębiorstwem

Autorzy: Marcin Kowalewski
Słowa kluczowe: koncepcja kaizen kaizen costing – rachunek kosztów ciągłego doskonalenia
Rok wydania:2016
Liczba stron:8 (277-284)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – celem artykułu jest przedstawienie podstawowych zasad i narzędzi wykorzystywanych w koncepcji kaizen i kaizen costing oraz próba oceny możliwości wykorzystania ich w zarządzaniu współcz-snym przedsiębiorstwem. Metodologia badania – zastosowano następujące metody badawcze: studia literaturowe, analizę, syntezę, indukcję i wnioskowanie. Wynik – w ramach artykułu zaprezentowano rodzaje koncepcji kaizen, narzędzia i metody bezpośrednio ją wspierające. Wskazano, że we współczesnych przedsiębiorstwach ta koncepcja jest najczęściej wykorzystywana jako kluczowy element systemu lean management. Po-nadto zaprezentowano, jaką formę ma system raportowania wewnętrznego ukierunkowany na ciągłe doskonalenia. Scharakteryzowano również wywodzący się z tej koncepcji kaizen costing, czyli rachunek kosztów ciągłego doskonalenia. Oryginalność/Wartość – koncepcja kaizen to ważny element niezwykle popularnego systemu lean management, który jest wdrażany do różnorodnych organizacji na całym świecie. W artykule wskazano na różnorodność narzędzi, metod oraz form raportowania wewnętrznego ukierunkowanych na ciągłe doskonalenie i poszukiwanie doskonałości operacyjnej przedsiębiorstwa
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Kennedy, F., Brewer P. (2006). The Lean Enterprise and Traditional Accounting—Is the Honeymoon Over? The Journal of Corporate Accounting & Finance, September/October.
2.Kowalewski, M. (2014). Pomiar dokonań podporządkowany zasadom lean management. Prace Naukowe Uniwer-sytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 343.
3.Kowalewski, M. (2015). Pomiar i raportowanie dokonań na poziomie strumienia wartości w lean accounting. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 398.
4.Liker, J.K., Convis, G.L. (2012). Droga Toyoty do lean leadership Osiągnięcie i utrzymanie doskonałości dzięki kształtowaniu przywódców. Warszawa: Wyd. MT Biznes.
5.Maskell, B., Baggaley, B., Grasso, L. (2011). Practical Lean Accounting: A Proven System for Measuring and Managing the Lean Enterprise. Second Edition. Productivity Press.
6.Maskell, B., Baggley, B. (2006). Lean Accounting: What’s It All About? Target, 22, 1.
7.Maskell, B., Kennedy, F. (2007). Why Do We Need Lean Accounting and How Does It Work? The Journal of Corporate Accounting & Finance, March/April.
8.Michalak, J. (2013). Pomiar dokonań w szczupłym przedsiębiorstwie. W: I. Sobańska (red.), Lean accounting integralny element lean management szczupła rachunkowość w zarządzaniu. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
9.Michalak, M., Zarzycka, E. (2013). Lean w procesach operacyjnych. W: I. Sobańska (red.), Lean accounting integralny element lean management szczupła rachunkowość w zarządzaniu. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
10.Monden, Y., Akter, M., Kubo, N. (1997). Target Costing Performance Based on Alternative Participation and Evaluation Methods: A Laboratory Experiment. Managerial and Decision Economics, 18.
11.Monden, Y., Hamada, K. (1991). Target Costing and Kaizen Costing in Japanese Automobile Companies. Journal of Management Accounting Research, Fall.
12.Nita, B. (2008). Rachunkowość w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwa. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
13.Nowak, E., Wierzbiński, M. (2010). Rachunek kosztów Modele i zastosowania. Warszawa: PWE.
14.Sobańska, I. (2013). Lean accounting – geneza, zasady, metody. W: I. Sobańska (red.), Lean accounting integral-ny element lean management szczupła rachunkowość w zarządzaniu. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
15.Szychta, A. (2008). Etapy ewolucji i kierunki integracji metod rachunkowości zarządczej. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
16.Wierzbiński, M. (2010). Rachunek kosztów ciągłego doskonalenia. W: E. Nowak, M. Wierzbiński, Rachunek kosztów Modele i zastosowania. Warszawa: PWE.