Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.2.80/2-02
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 2/2016
Czynniki warunkujące rozwój rachunkowości w XXI wieku – wybrane problemy

Autorzy: Renata Biadacz
Słowa kluczowe: rozwój rachunkowości regulacje rachunkowości rachunkowość społecznej odpowiedzial-ności rachunkowość „w chmurze” finansyzacja
Rok wydania:2016
Liczba stron:9 (21-29)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – celem niniejszej pracy jest przybliżenie, na bazie wybranej literatury przedmiotu, czynni-ków warunkujących rozwój rachunkowości w XXI wieku. Rozwój przedsiębiorstw we współczesnej gospo-darce wymusza bowiem nieodwracalne zmiany w praktycznie funkcjonujących systemach rachunkowości. Metodologia badania – badania oparto na tezie o konieczności dostosowywania rachunkowości do zmieniają-cych się warunków, poprzez m.in. uwzględnienie aspektów społecznych, środowiskowych i ekonomicznych, dostosowanie do międzynarodowych regulacji, wykorzystanie rozwiązań wynikających z rozwoju technolo-gii, informatyki i Internetu. Bazę metodyczną do rozważań stanowiła analiza literatury przedmiotu. Wynik – przeprowadzone badania wygenerowały szereg przydatnych spostrzeżeń dotyczących czynników ma-jących wpływ na rozwój współczesnej rachunkowości. Oryginalność/Wartość – w artykule na podstawie przeprowadzonego studium literatury przedmiotu, podjęto próbę analizy rozwoju rachunkowości w XXI wie-ku. Z przeprowadzonych rozważań jednoznacznie wynika, że wyzwania stojące przed rachunkowością są du-że. Rozwój technologii, coraz silniej umacniająca się koncepcja zrównoważonego rozwoju, rosnąca odpowie-dzialność społeczna zarówno przedsiębiorstw jak i otoczenia, powodują wzrost wymagań informacyjnych i kontrolnych wyznaczanych systemom rachunkowości, poszerzając zakres danych dostarczanych przez ra-chunkowość o informacje o charakterze społecznym.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Adamek, J. (2014). Kulturowe uwarunkowania rachunkowości w świetle założeń i praktyki rachunkowości islam-skiej i chińskiej. Warszawa: Wydawnictwo CeDEWu.
2.Adamek, J. (2011a). Kulturowe uwarunkowania krajowych systemów rachunkowości w świetle koncepcji wymia-rów subkultury rachunkowości S. Graya. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 62 (118). Warszawa: Stowa-rzyszenie Księgowych w Polsce.
3.Adamek, J. (2011b). Kultura a rachunkowość. W: Finanse i rachunkowość – teoria i praktyka. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 193.
4.Adamek, J. (2009a). Rachunkowość w kręgu kultury islamskiej. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 49 (105), Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.
5.Biadacz, R. (2014). Przesłanki uwzględniania kosztów środowiskowych w MŚP w dobie zrównoważonego rozwo-ju. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 343.
6.Biadacz, R. (2011). Rozwój rachunkowości wczoraj i dziś. W: Rachunkowość. Sztuka pomiaru i komunikowania. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH,.
7.Dobija, M. (1998). Kapitał, kapitalizacja i rachunkowość kapitału ludzkiego. Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej, 46. Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.
8.Dobija, M. (1999). Koncepcja pomiaru kapitału intelektualnego w aspekcie rachunkowości społeczno-ekonomicznej. Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej, 51, Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.
9.Dobija, M. (1999). System rachunkowości. W: M. Dobija (red.), Organizacja rachunkowości. Kraków: Wydaw-nictwo AE w Krakowie.
10.Dobija, M. (2004). Determinanty wartości pracy ludzkiej. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 19 (75). Warsza-wa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.
11.Dziawgo, D. (2001). Wybrane zagadnienia dla rachunkowości XXI wieku – globalizacja, instrumenty pochodne, ochrona środowiska. W: B. Micherda (red.), Ewolucja polskiej rachunkowości na tle rozwiązań światowych, Kraków: Wydawnictwo AE w Krakowie.
12.Eljasiak, E. (2011). W kierunku zintegrowanej sprawozdawczości. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 62 (118), Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.
13.Gmytrasiewicz, M. (2011). Problemy współczesnej ogólnej teorii rachunkowości. W: Rachunkowość sztuka pomiaru i komunikowania, Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
14.Gray, S.J. (1988). Towards a Theory of Cultural Influence on the Development of Accounting System Internation-ally. Abacus, 24.
15.Jarugowa, A. (1991). Niektóre wyznaczniki rozwoju rachunkowości. W: A. Jarugowa (red.), Współczesne proble-my rachunkowości. Warszawa: PWE.
16.Jaruga, A. (2002). System regulacji rachunkowości a międzynarodowa harmonizacja i standaryzacja. W: A. Jaruga (red.), Międzynarodowe regulacje rachunkowości. Wpływ na rozwiązania krajowe. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck,.
17.Kaczurak-Kozak, M. (2013). Charakter Międzynarodowych Standardów Rachunkowości Sektora Publicznego i ich przydatność – opinie. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 765, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 61.
18.Kamela-Sowińska, A. (2014). Finansyzacja gospodarki wyzwaniem dla rachunkowości. Prace Naukowe Uniwer-sytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 329.
19.Kamela-Sowińska, A. (2011). Geopolityka rachunkowości, czyli o zmierzchu rachunkowości, którą znamy. W: Kluczowe problemy teorii i praktyki rachunkowości, t. 1, Sopot: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdań-skiego.
20.Kamela-Sowińska, A. (2006). Rachunkowość od antropologii do międzynarodowych standardów. W: T. Kiziu-kiewicz (red.), Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi. Szczecin: Wydawnictwo Uniwer-sytetu Szczecińskiego.
21.Karmańska, A. (2013). Zielone światło dla „misi”. Świat Księgowych, 2 (28).
22.Karmańska, A. (2013). Nauka rachunkowości, proces poznawczy, paradygmaty i prawda w rachunkowości – garść ustaleń i refleksji. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 71 (127). Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.
23.Koleśnik, K., Silska-Gembka, S. (2012). Aspekty kulturowe rachunkowości– analiza krajowej literatury. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 66 (122). Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.
24.Kwiecień, M. (2007). Rachunkowość – na niebezpiecznym zakręcie (prawda czy fałsz?). Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 38 (94). Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.
25.Luty, Z. (2013). Rachunkowość jako uniwersalne poznanie. W: A. Karmańska (red.), Nauka o rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
26.Marszałek, P. (2012). Finansyzacja – problemy i kontrowersje. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 247, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
27.Mączyńska, E. (2007). Pułapki ekonomiczne w warunkach nowej cywilizacji – wyzwania dla rachunkowości. W: Rachunkowość wczoraj, dziś, jutro. Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.
28.Messner, Z. (2007). Rachunkowość finansowa w systemie informacji ekonomicznej. W: Z. Messner (red.), Ra-chunkowość finansowa u uwzględnieniem MSSF. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
29.Micherda, B. (2007). Zawód księgowego i biegłego rewidenta oraz organizacje zawodowe księgowych w świetle rozwoju rachunkowości i jej regulacji prawnych. W: Rachunkowość wczoraj, dziś, jutro. Warszawa: Stowa-rzyszenie Księgowych w Polsce.
30.Nowak, W.A. (2015). Ku standaryzacji rachunkowości sektora publicznego w Unii Europejskiej. Prace Naukowe UE we Wrocławiu, 388.
31.Ratajczak, M. (2014). Finansyzacja gospodarki. Ekonomista, 3/2012, 281–302.
32.Gostomski E. (2014). Finansyzacja w gospodarce światowej. Biznes międzynarodowy w gospodarce globalnej, 33, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
33.Remlein, M. (2015). Finansyzacja i jej skutki w sprawozdaniu finansowym polskich spółek giełdowych branży paliwowej. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 82 (138). Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.
34.Remlein, M. (2015). Wpływ finansyzacji gospodarki na wyniki finansowe polskich przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 873, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 77.
35.Sawicki, K. (2011). Wybrane problemy współczesnej rachunkowości. W: Rachunkowość, sztuka pomiaru i komunikowania. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie.
36.Sawicki, K. (2013). Zakres rachunkowości jako nauki. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 71 (127), Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce..
37.Sawicki, K. (2007). Wybrane kierunki rozwoju rachunkowości. W: Rachunkowość wczoraj, dziś, jutro. Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.
38.Walińska, E. (2008). Rachunkowość polska w oczekiwaniu na kolejne zmiany. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowo-ści, 42 (98), Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.
39.Walińska, E. (2015). Zintegrowany raport – początek końca sprawozdania finansowego? Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 82 (138). Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.
40.Wysłocka, E., Jelonek, D. (2015). Accounting in the Cloud Computing. The online Journal of Science and Tech-nology, 5, 4, 1–11.