Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.2.80/2-03
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 2/2016
Polityka rachunkowości w sprawozdawczości i badaniu sprawozdań finansowych

Autorzy: Jolanta Chluska

Jolanta Rubik
Słowa kluczowe: polityka rachunkowości badanie sprawozdania finansowego sprawozdanie finansowe
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:7 (31-37)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – celem artykułu jest wskazanie roli polityki rachunkowości w sprawozdawczości finanso-wej podmiotu gospodarczego oraz w ocenie jej prawidłowości i rzetelności w procesach badania sprawozdań finansowych. Metodologia badania – jako narzędzie badawcze zastosowano analizę literatury przedmiotu, ak-tów prawnych oraz studium przypadku. Wynik – powiązanie roli polityki rachunkowości w kreowaniu obrazu podmiotu gospodarczego w sprawozdaniu finansowym z celami badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta. Oryginalność/Wartość – artykuł wpisuje się w szeroką dyskusję na temat roli polityki ra-chunkowości w sporządzaniu sprawozdania finansowego z punktu widzenia realizacji zasady prawdziwego i wiernego obrazu.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Chluska, J. (2006). Badanie sprawozdań finansowych w zarządzaniu przedsiębiorstwem. W: T. Kiziukiewicz (red.), Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi. Szczecin: Print Group, Daniel Krzanowski.
2.Luty, Z. (2009). Wirtualny wymiar informacji finansowych. Artykuł dyskusyjny. Zeszyty Teoretyczne Rachunko-wości, 49 (105), Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.
3.Micherda, B. (2006). Problemy wiarygodności sprawozdania finansowego. Warszawa: Difin.
4.Micherda, B., Górka, Ł., Szulc, M. (2010). Zarządcza interpretacja sprawozdania finansowego. Warszawa: Difin.
5.Międzynarodowy Standard Rewizji Finansowej nr 240, Odpowiedzialność biegłego rewidenta podczas badania sprawozdań finansowych dotycząca oszustw.
6.Międzynarodowy Standard Rewizji Finansowej nr 570, Kontynuacja działalności.
7.Remlein, M. (2015). Przedmiot i metody badawcze rachunkowości. W: A. Kamela-Sowińska (red.), Teoria i historia rachunkowości. Poznań: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.
8.Sawicki, K. (1995). Polityka bilansowa a regulacje ustawowe w zakresie rachunkowości. Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej SKwP, 32.
9.Sawicki, K. (1996). Polityka bilansowa i sprawozdawczość finansowa w zarządzaniu firmą. Wrocław: EKSPERT.
10.Sawicki, K. (1998a). Polityka bilansowa i jej zastosowanie w wybranych krajach. Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej SKwP, 46.
11.Sawicki, K. (1998b). Wybrane zagadnienia polityki bilansowej. Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej SKwP.
12.Sawicki, K. (1999). Wybrane zagadnienia auditingu. W: Perspektywy rozwoju rachunkowości, auditingu i analizy finansowej, Materiały na konferencję naukową dedykowaną prof. zw. dr hab. Leszkowi Bednarskiemu w 50-tą rocznicę pracy twórczej. Sopot: Uniwersytet Gdański.
13.Sawicki, K. (2000). Polityka rachunkowości i polityka bilansowa. Zakres terminologiczny i zastosowania. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 1 (57), Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.
14.Sawicki, K. (2008a). Dylematy stosowania uproszczeń w rachunkowości i w sprawozdawczościach finansowych małych przedsiębiorstw. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 44 (100). Warszawa: Stowarzyszenie Księgo-wych w Polsce.
15.Sawicki, K. (2008b). Zadania rachunkowości małych przedsiębiorstw a projekt MSSF dla małych i średnich jednostek. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 47 (103). Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.
16.Sawicki, K. (2010a). Komisja nadzoru publicznego i komitety audytu nowymi organami zapewnienia jakości zbadanych sprawozdań finansowych. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 56 (112). Warszawa: Stowarzy-szenie Księgowych w Polsce.
17.Sawicki, K. (2010b). Wpływ metod wyceny i ustalania przychodów ze sprzedaży usług na wynik finansowy netto jednostki gospodarczej. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 54 (110). Warszawa: Stowarzyszenie Księgo-wych w Polsce.
18.Sawicki, K. (2011). Kierunki zmiany polityki badania sprawozdań finansowych. W: Rachunkowość w teorii i praktyce. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 668, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpiecze-nia, 41.
19.Sawicki, K. (2012a). Wybrane problemy działania komitetu audytu w jednostkach zainteresowania publicznego. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 66 (122). Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.
20.Sawicki, K. (2012b). Wybrane problemy ustalania i stosowania wartości godziwej w rachunkowości. W: H. Buk, A. Kostur (red.), Za i przeciw wartości godziwej w rachunkowości. Teoretyczne aspekty wartości godziwej, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe, 125. Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowi-cach.
21.Sawicki, K. (2013). Zakres rachunkowości jako nauki. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 71 (127). Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.
22.Sawicki, K., Czubakowska, K., Sokołowska, D., Wawer, U. (1995). Problem polityki bilansowej przedsiębiorstw. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 33 (89). Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.
23.Stępień, M. (2013). Wybrane problemy wyceny operacji gospodarczych w walutach obcych w aspekcie prawa bilansowego i podatkowego. W: Problemy współczesnej rachunkowości t. 2. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 765, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 61.
24.Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Dz.U. 2013, poz. 330, z późn. zm.
25.Wąsowski, W. (2010). Kreatywna rachunkowość. Fałszowanie sprawozdań finansowych. Warszawa: Difin.
26.Wielgórska-Leszczyńska, J. (2011). Ewolucja sprawozdawczości finansowej jednostki z uwzględnieniem specyfiki działalności bankowej. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.