Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.2.80/2-54
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 2/2016
Nowa jakość badania sprawozdań finansowych jednostek zainteresowania publicznego

Autorzy: Józef Plaff
Słowa kluczowe: biegły rewident jakość usług rewizyjnych
Rok wydania:2016
Liczba stron:7 (509-515)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – celem opracowania jest przedstawienie i ocena proponowanych przez Komisję Europejską zmian w zakresie badania sprawozdań finansowych jednostek zainteresowania publicznego (JZP) zmierzających do podniesienia jakości wykonywanych usług przez biegłych rewidentów. Metodologia badania – do rozwiązania przedstawionego problemu badawczego wykorzystano metodę analizy regulacji prawnych (krajowych i międzynarodowych) oraz literatury w zakresie rewizji finansowej, a także metody porównań i wnioskowania. Wynik – nowe regulacje prawne w zakresie badania sprawozdań finansowych JZP należy ocenić pozytywnie, gdyż przyczynią się do podniesienia jakości świadczonych usług przez biegłych rewidentów, zapewniając ich niezależność oraz zwiększając nadzór publiczny nad biegłymi rewidentami i firmami audytorskimi. Oryginalność/wartość – przedstawione rozwiązania w zakresie podniesienia jakości badania sprawozdań finansowych JZP mają duże znaczenie dla bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, stąd ich upowszechnienie wśród praktyków gospodarczych wydaje się potrzebne i użyteczne.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Andrzejewski, M. (2012). Korygująca funkcja rewizji finansowej w systemie rachunkowości. Kraków: Wydawnic-two Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
2.Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/56/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniająca dyrektywę 2006/43/WE w sprawie ustawowych badań sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finan-sowych. Dz.Urz. UE nr L 158/196.
3.Dyrektywa 2006/43/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych. Dz.Urz. UE nr L 157/87.
4.Gut, P. (2011). Publiczny nadzór nad badaniem sprawozdań finansowych w Polsce na tle rozwiązań amerykań-skich i niemieckich. W: W. Gabrusewicz, J. Samelak (red.), Dylematy współczesnej rachunkowości. Zeszyty Naukowe, 174, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 38–56.
5.Jakubczyk-Cały, E. (2015). Wybór, rotacja i odwołanie biegłego rewidenta i firm audytorskich w świetle nowych regulacji unijnych. W: Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej – teoria, regulacje, praktyka. Materia-ły pokonferencyjne Konferencji Auditingu. Warszawa: Krajowa Izba Biegłych Rewidentów.
6.Pfaff, J. (2006). System kontroli jakości pracy firm audytorskich i biegłych rewidentów. W: Z. Messner (red.), Standardy rachunkowości wobec wyzwań współczesnej gospodarki. Katowice: Wydawnictwo Akademii Eko-nomicznej w Katowicach.
7.Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szcze-gółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publiczne-go, uchylające decyzję Komisji 2005/909/WE). Dz.Urz. UE L 158/770.
8.Sawicki, K. (2003). Kontrola jakości audytingu a rachunkowość kreatywna, oszustwa i błędy. W: Rewizja finan-sowa a zmiany w prawie gospodarczym, Materiały pokonferencyjne III Dorocznej Konferencji Audytingu. Warszawa: Krajowej Izby Biegłych Rewidentów.
9.Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym. Dz.U. nr 77, poz. 649, z późn. zm.
10.Zielona księga – Polityka badania sprawozdań finansowych: lekcje wyciągnięte z kryzysu. (2010). Komisja Eu-ropejska, COM(2010) 561 z 13.10.2010