Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.88/1-05
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 4/2017
Analiza kar nałożonych przez KNF na spółki notowane na GPW za nieprawidłowości w zakresie pomiaru utraty wartości aktywów

Autorzy: Michał Hendryk
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Stanisław Hońko ORCID
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Instytut Rachunkowości
Słowa kluczowe: Komisja Nadzoru Finansowego MSR/MSSF nieprawidłowości w sprawozdaniach finansowych utrata wartości aktywów
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:17 (49-65)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Analiza wykrytych przez organ nadzoru nieprawidłowości w zakresie utraty wartości aktywów w sprawozdaniach nansowych spółek giełdowych oraz nałożonych w związku z nimi kar. Metodologia badania – Artykuł składa się z trzech części. Pierwsza z nich zawiera przegląd literatury dotyczącej utraty wartości w sprawozdaniach nansowych spółek giełdowych. W tej części zastosowano przede wszystkim metodę monogra czną. Druga i trzecia część tekstu ma charakter empiryczny i powstała na podstawie raportów Komisji Nadzoru Finansowego. W tych częściach posłużono się metodą analizy materiałów źródłowych. Wynik – Występowanie licznych nieprawidłowości w zakresie utraty wartości aktywów nie spowodowało nałożenia kar na wiele podmiotów. Należy podkreślić, że nieprawidłowości dotyczą braku aktualizacji wartości aktywów oraz nieodpowiedniego ujawnienia, przy czym niewiele kar jest nakładanych za niedostateczny zakres informacji w zasadach (polityce) rachunkowości i w notach uzupełniających. Oryginalność/wartość – W literaturze wiele uwagi poświęca się zagadnieniu utraty wartości. Niewiele badań ma charakter empiryczny, a artykuły poświęcone stwierdzonym nieprawidłowościom i karom w obszarze utraty wartości aktywów na polskim rynku kapitałowym nie są rozpowszechnione. Artykuł uzupełnia tę lukę.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Chraścina, M. (2015). Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości aktywów trwałych jako narzędzie polityki bilansowej na przykładzie spółek notowanych na giełdzie papierów wartościowych. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Współczesne Finanse, 252 (4), 47–66.
2.ESMA (2016). Report on Enforcement and Regulatory Activities of Accounting Enforcers in 2015. Pobrano z: https://www.esma.europa.eu/sites/default/ les/library/2016-410_esma_report_on_enforcement_and_regu- latory_activities_of_accounting_enforcers_in_2015.pdf (9.03.2017).
3.Hońko, S. (2013). Wycena w rachunkowości znaczenie, podstawy, parametry i zasady. Szczecin: Wydawnictwo Zapol.
4.Hońko, S. (2016). Wycena wartości rmy. Rachunkowość, 4, 3–17.
5.KNF (2013). Zgodność sprawozdań nansowych emitentów papierów wartościowych z MSSF. Analiza przeprowadzona w 2012 r. Warszawa: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego. Pobrano z: https://www.knf.gov.pl/
6.Images/Raport_MSSF_2012_tcm75-33561.pdf (17.03.2013).
7.KNF (2014). Zgodność sprawozdań nansowych emitentów papierów wartościowych z MSSF. Analiza przeprowadzona w 2013 r. Warszawa: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego. Pobrano z: https://www.knf.gov.pl/
8.Images/Raport_MSSF_2013_tcm75-36932.pdf (17.03.2013).
9.KNF (2015). Zgodność sprawozdań nansowych emitentów papierów wartościowych z MSSF. Analiza przeprowadzona w 2014 r. Warszawa: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego. Pobrano z: https://www.knf.gov.pl/
10.Images/RAPORT_MSSF_2014_tcm75-40598.pdf (17.03.2013).
11.KNF (2016). Warszawa: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego. Pobrano z: https://www.knf.gov.pl/Images/RAPORT_MSSF_2015_zatwierdzony_luty_tcm75-45603.pdf (17.03.2013).
12.KNF (2017). Zgodność sprawozdań nansowych emitentów papierów wartościowych z MSSF. Analiza przeprowadzona w 2016 r. Warszawa: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego. Pobrano z: https://www.knf.gov.pl/Images/RAPORT_MSSF_2016_tcm75-49295.pdf (17.03.2013).
13.Michalak, M. (2008). Utrata wartości nie nansowych aktywów trwałych w sprawozdawczości spółek publicznych – badanie pilotażowe. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 42 (98), 253–268.
14.Michalak, M., Czajor, P.(2016). Ujawnianie informacji o wartości ekonomicznej operacyjnych aktywów trwałych w sprawozdawczości nansowej spółek publicznych. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 87 (143), 105–116 Michalak, M. (2010). Jakość informacji prospektywnych w pomiarze utraty wartości operacyjnych aktywów trwałych. W: I. Sobańska, P. Kabalski (red.), System rachunkowości w okresie kryzysu gospodarczego, s. 275–290. Łódź: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego.
15.Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (2016). IASB, SKwP.
16.Piosik, A., Rówińska, M. (2010). Determinanty dokonywania odpisów z tytułu utraty wartości aktywów trwałych na przykładzie spółek notowanych na GPW w Warszawie. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 55 (111), 139–166.
17.Trzpioła, K. (2011). Utrata wartości aktywów i koszt kapitału – powiązanie rachunkowości nansowej i zarządczej. Problemy Zarządzania, 9 (34), 192–210.
18.Ustawa z 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem nansowym. Dz.U. 2017, poz. 196 z poźn. zm.
19.Ustawa z 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym. Dz.U. 2016, poz. 1289 z poźn. zm.
20.Ustawa z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów nansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Dz.U. 2016, poz. 1639 z poźn. zm.
21.Wykaz kar nałożonych przez Komisję Nadzoru Finansowego. Pobrano z: https://bip.knf.gov.pl/pliki/kary_KNF_14-03-2017_tcm6-27121.pdf (17.03.2013).
22.Wytyczne ESMA w sprawie nadzoru nad informacją nansową (2014). Pobrano z: https://www.esma.europa.eu/sites/default/ les/library/2015/11/2014-esma-1293pl.pdf (9.03.2017).