Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 4/2017

Rok wydania:2017

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
1.

Zmiany ustawy podatku od towarów i usług w 2017 roku i ich wpływ na małe przedsiębiorstwa branży budowlanej

9 (11-19) Anna Balicka Więcej
2.

Infrastruktura portowa jako przedmiot podatku od nieruchomości

10 (21-30) GRZEGORZ BUCIOR, Karolina Gościniak Więcej
3.

Problemy pomiaru efektywności funkcjonowania systemu informacyjnego rachunkowości

9 (31-39) Olga Szołno, Adam Bujak Więcej
4.

Zysk na okazyjnym nabyciu czy ujemna wartość firmy?

8 (41-48) Olga Grzybek Więcej
5.

Analiza kar nałożonych przez KNF na spółki notowane na GPW za nieprawidłowości w zakresie pomiaru utraty wartości aktywów

17 (49-65) Michał Hendryk, Stanisław Hońko Więcej
6.

Paradygmat podatku w nauce rachunkowości – szkic problemu

9 (67-75) Jolanta Iwin-Garzyńska Więcej
7.

Dokumentowanie operacji gospodarczych w celach podatkowych a dowody księgowe

9 (77-85) Elżbieta Jędruczyk, Magdalena Kupraszewicz Więcej
8.

Odwrotne obciążenie podatkiem VAT w aspekcie płynności małych podmiotów z branży budowlanej

9 (87-95) Angelika Kaczmarczyk Więcej
9.

Ujęcie funduszu sołeckiego w systemie rachunkowości gminy

8 (97-104) Monika Kaczurak-Kozak Więcej
10.

Obszary oddziaływań behawioralnych na rachunkowość finansową i zarządczą

14 (105-118) Teresa Kiziukiewicz, Elżbieta Jaworska Więcej
11.

Stosowanie nadrzędnych zasad rachunkowości w Rosji

8 (119-126) Joanna Koczar Więcej
12.

Zróżnicowanie taryf za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

9 (127-135) Roman Kotapski Więcej
13.

Charakterystyka czynników wpływających na wycenę aplikacji mobilnych

8 (137-144) Krzysztof Łuczak Więcej
14.

Rachunkowość projektów w systemie rachunkowości

11 (145-155) Iwona Majchrzak Więcej
15.

Odpisy aktualizujące rzeczowe aktywa trwałe w ośrodkach wypracowujących korzyści ekonomiczne

10 (157-166) Elżbieta Marcinkowska, Joanna Sawicka, Anna Stronczek Więcej
16.

Inwentaryzacja w aspekcie koncepcji rzetelnego i jasnego obrazu

13 (167-179) Teresa Maszczak Więcej
17.

Podatek dochodowy a wybór formy prawnej działalności gospodarczej

9 (181-189) Michał Poszwa Więcej
18.

Sprzeczności krajowych regulacji rachunkowości w zakresie instrumentów finansowych – artykuł dyskusyjny

8 (191-198) Małgorzata Rówińska Więcej
19.

Ceny transferowe w regulacjach prawa bilansowego i podatkowego

8 (199-206) Anna Zbaraszewska Więcej
20.

Wycena przedsiębiorstwa a wycena zasobów niematerialnych w rachunkowości

11 (207-217) Tomasz Zygmański Więcej
21.

Wartość informacyjna wybranych wskaźników oceny kondycji finansowej przedsiębiorstw

9 (221-229) Adam Adamczyk, Dawid Dawidowicz Więcej
22.

Porównywalność informacji sprawozdawczych w świetle założeń koncepcyjnych MSSF

10 (231-240) Barbara Gierusz, Teresa Martyniuk Więcej
23.

Prognozowanie zagrożenia finansowego biur podróży na podstawie sprawozdań finansowych – wybrane problemy

11 (241-251) Magdalena Głębocka Więcej
24.

Prezentacja procesów kształtujących wynik finansowy uczelni

10 (253-262) Waldemar Gos Więcej
25.

Wdrożenie jednolitego pliku kontrolnego w praktyce działalności gospodarczej małych i średnich przedsiębiorstw

9 (263-271) Joanna Góralska Więcej
26.

Analiza wolnych przepływów pieniężnych jako element oceny zagrożenia upadłością małych i średnich przedsiębiorstw

10 (273-282) Artur Hołda, Magdalena Konat-Staniek Więcej
27.

Wpływ modelu biznesu na przyjęte zasady ujmowania i wyceny wybranych składników sprawozdania finansowego

10 (283-292) Mariusz Karwowski Więcej
28.

Wpływ standardu XBRL na asymetrię informacyjną na rynku kapitałowym

9 (293-301) Katarzyna Klimczak Więcej
29.

Ujęcie w sprawozdaniu finansowym leasingowanych samolotów – studium przypadku Enter Air SA

10 (303-312) Sławomir Lisek Więcej
30.

Zastosowanie metody DEA do oceny efektywności wybranych banków w Polsce

10 (313-322) Agnieszka Mastalerz Więcej
31.

Raportowanie CSR w piśmiennictwie naukowym – analiza bibliometryczna

14 (323-336) Łukasz Matuszak, Ewa Różańska Więcej
32.

Wyzwania i dylematy raportowania zintegrowanego

8 (337-344) Bartłomiej Nita Więcej
33.

Dyskusyjne problemy ustalania i wykorzystania ekonomicznej wartości dodanej

8 (345-352) Daniel Nowicki Więcej
34.

Wycena roślinnej produkcji w toku a sprawozdanie finansowe

12 (353-364) Dawid Obrzeżgiewicz Więcej
35.

Zmiany w sprawozdawczości finansowej jednostek dużych i grup kapitałowych w krajowych regulacjach rachunkowości

9 (365-373) Lucyna Poniatowska Więcej
36.

Metody identyfikacji niewypłacalności i ocena zagrożenia bankructwem

8 (375-382) Edyta Piątek, Magdalena Konat-Staniek Więcej
37.

Raportowanie zintegrowane w badaniach naukowych – analiza bibliometryczna

12 (383-394) Ewa Różańska, Łukasz Matuszak Więcej
38.

Zakres pojęciowy terminu „informacja niefinansowa” jako źródło zróżnicowania ujawnień niefinansowych przedsiębiorstw

7 (395-401) MONIKA SOBCZYK Więcej
39.

Wykorzystanie modelu CART-Logit do analizy fałszerstw sprawozdań finansowych

10 (403-412) Marek Sylwestrzak Więcej
40.

Wybór strategii kosztowej w procesie zarządzania kosztami zakładu ubezpieczeń

9 (415-423) Magdalena Chmielowiec-Lewczuk Więcej
41.

Cele strategiczne według perspektyw osobistej zbilansowanej karty wyników na podstawie opinii pracowników naukowo-dydaktycznych uczelni publicznych z województwa zachodniopomorskiego – wyniki badań

12 (425-436) Ilona Kędzierska-Bujak, Joanna Habelman Więcej
42.

Analiza symptomów zagrożenia niewypłacalnością przed podjęciem decyzji o restrukturyzacji przedsiębiorstwa

10 (437-446) Robert Kowalak Więcej
43.

Renesans koncepcji budżetowania od zera

9 (447-455) Marcin Kowalewski Więcej
44.

Umiejscowienie controllingu oraz zasady wyodrębniania ośrodków odpowiedzialności za koszty w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej

12 (457-468) Mirosław Kowalewski Więcej
45.

Cykle informacyjne w rachunkowości zarządczej restauracji – studium przypadku

8 (469-476) Monika Łada, Anna Dereń Więcej
46.

Ujęcie braków w tradycyjnym rachunku kosztów

9 (477-485) Katarzyna Michałowska Więcej
47.

Jakość w badaniach interpretatywnych rachunkowości zarządczej

11 (487-497) Bożena Nadolna Więcej
48.

Ewolucja zrównoważonej karty wyników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

12 (499-510) Maria Nieplowicz Więcej
49.

Ryzyko kosztów i koszty ryzyka

8 (511-518) Edward Nowak Więcej
50.

Kalkulacja kosztów zadań oświatowych jednostek samorządu terytorialnego w jednoetapowym modelu rachunku kosztów działań

11 (519-529) Joanna Nucińska Więcej
51.

Informacyjne wspomaganie procesu decyzyjnego na przykładzie konwersji zobowiązań na kapitały własne

9 (531-539) Piotr Oleksyk Więcej
52.

Strategie społecznie odpowiedzialnego inwestowania w polityce inwestycyjnej polskich przedsiębiorstw

11 (541-551) Marzena Remlein Więcej
53.

Innowacja w zarządzaniu publicznymi uczelniami wyższymi – Kompleksowy System Informacyjny Uniwersytetu Łódzkiego

15 (553-567) Irena Sobańska, Jacek Kalinowski Więcej
54.

Projekty badawczo-rozwojowe w procesie kreowania wartości przedsiębiorstwa

7 (569-575) Piotr Wanicki Więcej
55.

Przegląd koncepcji systemów pomiaru dokonań w przedsiębiorstwie

9 (577-585) Piotr Waśniewski Więcej
56.

Wpływ zasobów finansowych słuchacza na wybór kierunku studiów podyplomowych

13 (589-601) Magdalena Barańska Więcej
57.

Wizerunek biegłego rewidenta według opinii studentów Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku

12 (603-614) Jacek Jaworski, Renata Gmińska Więcej