Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.88/1-54
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 4/2017
Projekty badawczo-rozwojowe w procesie kreowania wartości przedsiębiorstwa

Autorzy: Piotr Wanicki
Słowa kluczowe: projekty badawczo-rozwojowe tworzenie wartości przedsiębiorstwa zarządzanie kreowaniem wartości
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:7 (569-575)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Przedstawienie definicji projektów badawczo-rozwojowych i ich roli w procesie kreowania wartości przedsiębiorstwa. Identyfikacja kluczowych czynników w ramach projektów badawczo-rozwojowych mających wpływ na wartość przedsiębiorstwa. Metodologia badania – W niniejszej publikacji przeprowadzono analizę literatury przedmiotu oraz wnioskowanie indukcyjne. Wynik – W wyniku przeprowadzonej analizy wskazano, w jaki sposób można kreować wartość przedsiębiorstwa za pomocą realizacji projektów badawczo-rozwojowych. Przedstawiono nośniki wartości projektów badawczo-rozwojowych oraz ich znaczenie w procesie kreowania wartości przedsiębiorstwa. Oryginalność/wartość – Następują dynamiczne zmiany w otoczeniu organizacji zarówno w wymiarze technologicznym i społecznym, dzięki czemu następuje rozwój koncepcji w zakresie kreowania wartości. W niniejszej publikacji wskazano znaczenie realizacji projektów badawczo-rozwojowych w procesie tworzenia wartości przedsiębiorstwa.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bogdanecki, J. (1998). Zarządzanie innowacjami. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa.
2.Duliniec, A. (1998). Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
3.Kasprzak, W., Pelc, K. (1999). Wyzwania technologiczne – programy a strategie. Kraków: Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu.
4.Kozarkiewicz, A. (2013). Wartość dla interesariuszy w ocenie projektów i portfeli projektów – przesłanki koncepcji a wyniki badań empirycznych. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
5.Łada, M., Orchel-Szeląg, A. (2015). Pomiar efektów projektów innowacyjnych – studium przypadku KIC INNO-ENERGY. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
6.Łada, M., Kozarkiewicz, A. (2010) Zarządzanie wartością projektów. Instrumenty rachunkowości zarządczej i controllingu. Warszawa: C.H. Beck.
7.Mankins, J.C. (1995). Technology Readiness Levels. NASA.
8.Nauka i technika w 2001 roku (2003). Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
9.NCBR. Pobrano z: http://www.ncbir.pl/gfx/ncbir/user les/_public/fundusze_europejskie/inteligentny_rozwoj/innomoto/11_poziomy_gotowosci_technologicznej-zmiana-13.04.2016.pdf (27.09.2016).
10.Nogalski, B., Rybicki, J.M., Marcinkiewicz, H. (2004). Zarządzanie antykryzysowe jako value driver. W: J. Duraj (red.), Wartość przedsiębiorstwa – z teorii i praktyki zarządzania. Płock–Pekin–Łódź: Wydawnictwo Naukowe Novum.
11.Paździor, A. (2013). Wycena wartości przedsiębiorstwa w warunkach destabilizacji rynków finansowych. Warszawa: Difin.
12.Rappaport, A. (1999). Wartość dla akcjonariuszy. Poradnik menedżera i inwestora. Warszawa: WIG-Press.
13.Rojek, T. (2011). Stymulanty procesów zmian wartości przedsiębiorstw. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
14.Roussel, P.A., Saad, N.K., Erickson, T.J. (1991). Third generation R&D. Boston: Harvard Business School Press.
15.Sosnowska, A. (2001). Formy powiązań sfery B+R ze sferą produkcji. W: K. Poznańska (red.), Sfera badawczo-rozwojowa przedsiębiorstwa w działalności innowacyjnej. Warszawa: Instytut Funkcjonowania Gospodarki Narodowej, Szkoła Główna Handlowa.
16.Szczepankowski, P. (2007). Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.