Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.88/1-48
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 4/2017
Ewolucja zrównoważonej karty wyników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Autorzy: Maria Nieplowicz
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe: strategia zrównoważona karta wyników ZUS
Rok wydania:2017
Liczba stron:12 (499-510)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Celem artykułu jest dokonanie analizy struktury zrównoważonej karty wyników ZUS w związku z wprowadzeniem nowych strategii w latach 2010, 2013 i 2016. Metodologia badania – Przegląd literatury, analiza dokumentów źródłowych i analiza porównawcza. Wynik – Na podstawie przeprowadzonych badań wskazano zmiany struktury zrównoważonej karty wyników ZUS na przestrzeni lat 2010–2020. Oryginalność/wartość – Oryginalną wartością jest wskazanie metodologii dostosowania zrównoważonej karty wyników ZUS do zmieniającego się prawodawstwa i uwarunkowań funkcjonowania ZUS.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Kaplan, R.S., Norton, D.P. (1992). The Balanced Scorecard – Measures That Drive Performance. Harvard Business Review, January–February, 71–79.
2.Kaplan, R.S., Norton, D.P. (2001). Strategiczna Karta Wyników. Praktyka. Warszawa: CIM.
3.Kaplan, R.S., Norton, D.P. (2004). Strategy Map: Converting Intangible Assets into Tangible Outcomes. Boston: Harvard Business School Press.
4.Nieplowicz, M. (2016). The Balanced Scorecard in Realizing the Strategy of the Social Insurance Institution in Poland. W: R. Motoryn, E. Nowak (red.), Quantitative Methods in Accounting and Finance (s. 165–177). Ternopil: Ternopil National Economic University.
5.Nita, B. (2009). Rola rachunkowości zarządczej we wspomaganiu zarządzania dokonaniami przedsiębiorstwa. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
6.Niven, P.R. (2008). Balanced Scorecard Step-by-step for Government and Nonprofit Agencies. United States of America: John Wiley & Sons.
7.Odlanicka-Poczobutt, M., Kulińska, E. (2014). Wdrażanie koncepcji Balanced Scorecard w sektorze publicznym – analiza wybranych doświadczeń. Część 1. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Organizacja i Zarządzanie, 76 (1923), 113–127.
8.Strategia przekształceń Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na lata 2010–2012 (2010). Warszawa. Pobrano z: www.zus.pl.
9.Strategia rozwoju Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na lata 2013–2015 (2012). Warszawa. Pobrano z: www.zus.pl.
10.Strategia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na lata 2016–2020 (2015). Warszawa. Pobrano z: www.zus.pl. Świerk, J. (2009). Mapa strategii i strategiczna karta wyników w planowaniu działań przedsiębiorstwa. Studium teoretyczno-empiryczne. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
11.Świerk, J. (2012). Monitorowanie przebiegu procesu restrukturyzacji ZUS przy wykorzystaniu strategicznej karty wyników. Annales UMCS Sectio H, XLVI (4), 815–826.