Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.88/1-32
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 4/2017
Raportowanie CSR w piśmiennictwie naukowym – analiza bibliometryczna

Autorzy: Łukasz Matuszak
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Ewa Różańska
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Słowa kluczowe: CSR reporting bibliometric analysis HistCite
Rok wydania:2017
Liczba stron:14 (323-336)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Prezentacja wyników analizy bibliometrycznej publikacji naukowych z obszaru raportowania społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa (CSR), które zostały opublikowane w latach 1945–2017 w bazie Web of Science. Metodologia badania – W badaniu wykorzystano główne metody analizy bibliometrycznej oraz posiłkowano się oprogramowaniem HistCite, które jest narzędziem dedykowanym do tego typu analiz. Wynik – Badanie pozwoliło ujawnić zmiany w piśmiennictwie naukowym w obszarze raportowania CSR. Zidentyfikowano autorów oraz publikacje mające istotne znaczenie dla rozwoju obszaru badawczego. Oryginalność/wartość – Zgodnie z najlepszą wiedzą autorów, niniejsze badanie jest pierwszym w Polsce badaniem bibliometrycznym opartym o zaprezentowaną metodologię i jednocześnie dotyczącym raportowania CSR. Badanie pozwoliło lepiej zrozumieć ewolucję raportowania CSR jako obszaru badań rachunkowości. Badanie zostało przeprowadzane przy wykorzystaniu narzędzia HistCite, obiektywizującego wyniki analizy. Narzędzie to pozwoliło także na wizualizację powiązań między publikacjami w postaci histografu. Ograniczeniem badania jest między innymi fakt, że badanie obejmuje tylko jedną bazę danych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Chen, S., Bouvain, P. (2009). Is Corporate Responsibility Converging? A Comparison of Corporate Responsibility Reporting in the USA, UK, Australia, and Germany. Journal of Business Ethics, 87, 299–317.
2.Cooper, S.M., Owen, D.L. (2007). Corporate Social Reporting and Stakeholder Accountability: The Missing Link. Accounting Organizations And Society, 32 (7–8), 649–667.
3.De Bellis, N. (2009). Bibliometrics and Citation Analysis: From the Science Citation Index to Cybermetrics. Lanham, MD: Scarecrow Press.
4.Dhaliwal, D.S., Li, O.Z., Tsang, A., Yang Y.G. (2011). Voluntary Non nancial Disclosure and the Cost of Equity Capital: The Initiation of Corporate Social Responsibility Reporting. Accounting Review, 86 (1), 59–100.
5.Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE z 22 października 2014 r. zmieniająca dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji nie nansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy. OJ L 330, 15.11.2014.
6.Fortanier, F., Kolk, A., Pinkse, J. (2011). Harmonization in CSR Reporting MNEs and Global CSR Standards. Management International Review, 51 (5), 665–696.
7.Golob, U., Bartlett, J.L. (2007). Communicating about Corporate Social Responsibility: A Comparative Study of CSR Reporting in Australia and Slovenia. Public Relations Review, 33 (1), 1–9.
8.Hooghiemstra, R. (2000). Corporate Communication and Impression Management – New Perspectives Why Companies Engage in Corporate Social Reporting. Journal of Business Ethics, 27 (1–2), 55–68.
9.Kincewicz, K., Żemigała, M., Mijał, M. (2012). Bibliometria w zarządzaniu technologiami i badaniami naukowymi. Warszawa: MNiSW.
10.King, J. (1987). A Review of Bibliometric and Other Science Indicators and Their Role in Research Evaluation. Journal of Information Science, 13 (5), 261–276.
11.Krysztofiak-Szopa, J. (2006). Badania cytowań w Filozo i Nauki. Pobrano z: BadaniacytowawFN-JuliaKrysztofiak-Szopa.pdf (29.08.2009).
12.Mio, C. (2010). Corporate Social Reporting in Italian Multi-utility Companies: An Empirical Analysis. Corporate Social Responsibility And Environmental Management, 17 (5), 247–271.
13.Morhardt, J.E. (2010). Corporate Social Responsibility and Sustainability Reporting on the Internet. Business Strategy and the Environment, 19 (7), 436–452.
14.Nowak, P. (2006). Bibliometria, webometria. Podstawy. Wybrane zastosowania. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
15.Olczyk, M. (2015). Konkurencyjność w literaturze ekonomicznej – analiza bibliometryczna. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 401, 338–348.
16.Pindlowa, W. (1989). Bibliometria, informetria i scientometria – refleksje terminologiczne i wzajemne relacje. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zeszyty Historycznoliterackie, 74, 63–73.
17.Reynolds, M., Yuthas, K. (2008). Moral Discourse and Corporate Social Responsibility Reporting. Journal of Business Ethics, 78 (1–2), 47–64.
18.Smith, L.C. (1981). Citation Analysis. Library Trends, 30 (1), 83–106.
19.Stefaniak, B. (2008). Bibliometria w zarządzaniu informacją. W: D. Pietruch-Reizes (red.), Zarządzanie informa- cją w nauce (s. 17–32). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
20.Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o rachunkowości. Dz.U. 2017, poz. 61.
21.Vuontisjarvi, T. (2006). Corporate Social Reporting in the European Context and Human Resource Disclosures: An Analysis of Finnish Companies. Journal Of Business Ethics, 69 (4), 331–354.
22.Webster, B.M. (2001). O potrzebie tworzenia lokalnych indeksów cytowań dla analizy nauk społecznych (ze szczególnym uwzględnieniem socjologii). Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy. Pobrano z: http://www.ebib.pl/2001/29/bwebster.html (24.02.2017).
23.Wouters, P. (1999). Beyond the Holy Grail: From Citation Theory to Indicator Theories. Scientometrics, 44 (3), 561–580.