Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.88/1-16
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 4/2017
Inwentaryzacja w aspekcie koncepcji rzetelnego i jasnego obrazu

Autorzy: Teresa Maszczak
Uniwersytet Opolski
Słowa kluczowe: inwentaryzacja koncepcja rzetelnego i jasnego obrazu rachunkowość sprawozdanie finansowe
Rok wydania:2017
Liczba stron:13 (167-179)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Zaprezentowanie inwentaryzacji jako podstawowego instrumentu wery kacji zasobów majątku i kapitałów w celu prezentacji rzetelnego i jasnego obrazu sytuacji majątkowej i finansowej jednostki. Metodologia badania – Analiza literatury przedmiotu i przepisów prawnych (krajowych i międzynarodowych). Wynik – Wykazano, iż inwentaryzacja stanowi podstawowe narzędzie weryfikacji składników aktywów i pasywów przed ich ujęciem w sprawozdaniu finansowym. Sprzyja realizacji koncepcji rzetelnego i wiernego obrazu (true and fair view) w rachunkowości. Oryginalność/wartość – Wskazanie na przydatność inwentaryzacji w realizacji koncepcji wiernego i rzetelnego obrazu (true and fair view) na każdym etapie procesu przetwarzania danych księgowych w rachunkowości.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Eisenhardt, K.M. (1998). Agency Theory: An Assessment and Review, Academy of Management Review.
2.Evans, L. (2003). True and Fair View and the Fair Presentation of IAS 1. Accounting and Business Research, 33 (4). Cotting, R., Boelme, M. (2000). True and fair view Konzept versus Fair Presentation – Analyse auf der Grundlage von LAS, US GAAP und VE RRG. Der Schweizer Treuhänder, 8, 788–794.
3.Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek, zmieniająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/43/WE oraz uchylająca dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG. Dz. Urz. L 182/20 z 29.6.2013.
4.Flint, D. (1982). A True and Fair View in Company Accounts. Berkshire: Gee & Co. Ltd.
5.Parker, R.H., Nobes, C.W. (1994). An International View of True and Fair Accounting. London: Routledge. Rutheford, B.A. (2000). An Introduction to Modern Financial Reporting Theory. London: Sage Publications. Rutherford, B.A. (2007). Financial Reporting in the UK: A History of the Accounting Standards Committee, 1969–1990. London–New York: Routledge.
6.Rutheford, B.A. (1985). True and Fair View Doctrine. A Search for Explication, Journal of Business Finance and Accounting, 12.
7.Kiziukiewicz, T. (2002). Organizacja rachunkowości. Warszawa: PWE. Klimas, M. (1997). Podręczna encyklopedia rachunkowości. Warszawa: Poltex.
8.Komunikat nr 2 Ministra Finansów z dnia 20.07.2016 r. w sprawie ogłoszenia uchwały Komitetu Standardów Ra- chunkowości w sprawie przyjęcia stanowiska Komitetu w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury zapa- sów materiałów, towarów, wyrobów gotowych i półproduktów. Dz.Urz. Min. Fin. z 28 lipca 2016 r. poz. 55.
9.Małkowska, D. (2016). Inwentaryzacja od A do Z z uwzględnieniem stanowiska Komitetu Standardów Rachun- kowości. Gdańsk:ODDK.
10.Matuszak, Ł. (2013). Wycena składników sprawozdania nansowego w realizacji koncepcji true and fair view- -teoria i regulacje. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 74 (130), 67.
11.Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (2014), Warszawa: SKwP.
12.Nowak, E. (red.) (1996). Leksykon rachunkowości. Warszawa: PWN.
13.Paczuła, C. (1997). Inwentaryzacja składników majątkowych jednostki gospodarczej. Warszawa: Di n.
14.Parker, R.H., Nobes, C.W. (1994). An International View of True and Fair Accounting. London–New York: Routledge.
15.Rybicki, P. (2015). Inwentaryzacja z perspektywy zarządu. Rachunkowość, 10 (4).
16.Sadowska, B. (2016). Drzewo w przedsiębiorstwie. Rachunkowość, 6.
17.Stacy, G. (1997). True and Fair View: A UK Auditor’s Perspective. The European Accounting Review, 4. Trzpioła, K. (2016). Inwentaryzacja 2016. Warszawa: Wiedza i Praktyka.
18.Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Dz. U. 2016, poz. 1047 ze zm.
19.Van Hulle, K. (1997). The True and Fair View Override in the European Accounting Directives. European Accounting Review, 6 (4).
20.Walińska, E. (red.) (2009). Rachunkowość i sprawozdawczość nansowa. Warszawa: Wolters Kluwer. Winiarska, K. (red) (2011). Organizacja rachunkowości. Warszawa: PWE.