Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.88/1-10
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 4/2017
Obszary oddziaływań behawioralnych na rachunkowość finansową i zarządczą

Autorzy: Teresa Kiziukiewicz ORCID
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Instytut Rachunkowości, tkiziukiewicz@wp.pl

Elżbieta Jaworska
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Ekonomiczny, Zakład Ekonomii i Rachunkowości, ejaworska@zut.edu.pl
Słowa kluczowe: rachunkowość behawioralna elementy behawioralne a rachunkowość zarządcza czynniki behawioralne w rachunkowości finansowej błędy poznawcze zachowania osób zajmujących się rachunkowością
Rok wydania:2017
Liczba stron:14 (105-118)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Wskazanie obszarów i konsekwencji oddziaływań behawioralnych na informacyjną rzetel- ność rachunkowości i jej przydatność decyzyjną. Metodologia badania – Na podstawie analizy literatury zastosowano metody dedukcji i indukcji oraz wniosko- wania logicznego. Wynik – W artykule zostały wytypowane obszary podatne na zniekształcenia behawioralne wskutek wpływu określonych czynników behawioralnych ze wskazaniem na ich skutki. Oryginalność/wartość – Określenie obszarów rachunkowości nansowej i zarządczej szczególnie wrażliwych na wpływ czynników behawioralnych, aby zapobiec zniekształceniom informacji i negatywnym ich skutkom.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Artienwicz, N. (2016). Behavioral Stream in Polish Accounting. Its Relation to Behavioral Finance and Perspec- tives for Neuroaccounting Development in Poland. W: B. Christiansen, E. Lechman (red.), Neuroeconomics and the Decision-Making Process (s. 246–261). Hershey, PA: IGI Global.
2.Bąk, M. (2011). Problemy behawioralne w rachunkowości przedsiębiorstwa. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 625. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 32, 47–60.
3.Bamber, E.M., Ramsay, R.J., Tubbs, R.M. (1997). An Examination of the Descriptive Validity of the Belief- revision Model and Alternative Attitudes to Evidence in Auditing. Accounting, Organization and Society, 22 (3/4), 249–268.
4.Brennan, N.M., Merkl-Davies, D.M. (2013). Accounting Narratives and Impression Management W: L. Jack, J. Davison, R. Craig (red.), The Routledge Companion to Communication in Accounting (s. 109–132). Lon- don: Routledge.
5.Corsini, R.J. (2002). The Dictionary of Psychology. New York: Brunner Routledge.
6.Epley, N., Gilovich, T. (2010). Anchoring Unbound. Journal of Consumer Psychology, 20, 20–24.
7.Hudlicka, E. (2010). Modelling Cultural and Personality Biases in Decision-making. W: D. Schmorrow,
8.D. Nicholson (red.), Appears in Advances in Cross-Cultural Decision Making (s. 550–559). Boca Raton, FL: CRC Press.
9.Jaworska, E. (2014). Perspektywa behawioralna w rachunkowości w świetle wybranych teorii psychologii motywacji. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 827. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 69, 49–58.
10.Jaworska, E. (2015). Poznawcze aspekty formułowania sądów i podejmowania decyzji w rachunkowości behawioralnej – wybrane zagadnienia. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 389, 130–138. Kabalski, P. (2012). Wybrane problemy stosowania Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej w Polsce. Organizacja, osobowość, kultura, język. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Kahneman, D., Tversky, A. (1979). Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk. Econometrica, 47, 297–304.
11.Kamela-Sowińska, A. (2006). Międzynarodowe Standardy Rachunkowości a korupcja. W: I. Sobańska, W.A. Nowak (red.), Międzynarodowe i krajowe regulacje rachunkowości i ich implementacja. Wyzwania i bariery. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
12.Kiziukiewicz, T. (2016). Sprawozdawczość nansowa. W: K. Sawicki (red.), Rachunkowość przedsiębiorstw według ustawy o rachunkowości (s. 325–327). Wrocław: Ekspert.
13.Kiziukiewicz, T. (2014). Ogólne zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach gospodarczych. W: T. Kiziukiewicz (red.), Rachunkowość przedsiębiorstw wybranych sektorów gospodarki (s. 9–13). Warszawa: PWE. Kiziukiewicz, T. (2012). Rachunkowość zarządcza jako element systemu zarządzania. W: T. Kiziukiewicz (red.), Rachunkowość zarządcza (s. 19–40). Wrocław: Ekspert.
14.Kiziukiewicz, T. (2003). Rachunkowość w systemie zarządzania. W: T. Kiziukiewicz (red.), Zarządcze aspekty rachunkowości (s. 28–36). Wrocław: PWE.
15.Knapp, M.C, Knapp, C.A. (2012). Cognitive Biases in Audit Engagements. CPA Journal, 82 (6), 40–45.
16.Lerner, J.S., Li, Y., Valdesolo, P., Kassam, K.S. (2015). Emotion and Decision Making. Annual Review of Psychology, 66. DOI: 10.1146/annurev-psych-010213-115043.
17.McAdams, D.P., Olson, B.D. (2010). Personality Development: Continuity and Change Over the Life Course. Annual Review of Psychology, 61, 517–542.
18.Milan, J.C., Weffort, E.J. (2015). Opportunistic Behavior in Accounting Choices: The Influence Of Emotions And Personality. Pobrano z: https://www.fea.usp.br/sites/default/ les/arquivos/anexos/paper_oportunistic_behavior_in_acco-unting_choices_milan_et_al_2015_0.pdf (10.01.2017).
19.Montibeller, G., von Winterfeldt, D. (2015). Cognitive and Motivational Biases in Decision and Risk Analysis. Risk Analysis, 35 (7), 1230–1251. DOI: 10.1111/risa.12360.
20.Oliveira, A. (2007). A Discussion of Rational and Psychological Decision-Making Theories and Models: The Search for a Cultural-Ethical Decision-Making Model. Electronic Journal of Business Ethics and Organization Studies, 12 (2), 12–17.
21.Piosik, A. (2016). Kształtowanie wyniku nansowego przez podmioty sprawozdawcze w Polsce. Diagnoza dobrej i złej praktyki w rachunkowości. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Przytuła, S. (2008). Psychologia zarządzania. Wybrane zagadnienia. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
22.Raddatz, K.R., Werth, A., Tran, T.Q. (2007 październik). The In uence of Emotional State and Pictorial Cues on Perceptual Judgments. Human Factors and Ergonomics Society, 51 (22), 1496–1500.
23.Resnick, M.L. (2012). The Effect of Affect: Decision Making in the Emotional Context of Health Care. 2012 Symposium on Human Factors and Ergonomics in Health Care.
24.Riahi-Belkaoui, A. (2004). Accounting Theory. London: Thomson Learning.
25.Ronen, J., Yaari, V. (2010). Earnings Management. Emerging Insights in Theory, Practice and Research. New York: Springer.
26.Smith, M. (1999). Personality Issues and Their Impact on Accounting and Auditing. Managerial Auditing Journal, 14 (9), 453–460.
27.Zajonc, R.B. (1980). Feeling and Thinking: Preferences Need No Inferences. American Psychologist 35 (2), 151–175.