Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.88/1-01
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 4/2017
Zmiany ustawy podatku od towarów i usług w 2017 roku i ich wpływ na małe przedsiębiorstwa branży budowlanej

Autorzy: Anna Balicka
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe: podatek od towarów i usług branża budowlana odwrotne obciążenie
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:9 (11-19)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Celem artykułu jest zidenty kowanie wpływu zmian ustawy o podatku od towarów i usług na funkcjonowanie małych przedsiębiorstw branży budowlanej. Metodologia badania – Do napisania artykułu niezbędne były następujące metody badawcze: studia literaturo- we, analiza i wnioskowanie. Zastosowano również studium przypadku. Badaniu poddane zostało małe przed- siębiorstwo działające na terenie Polski i wykonujące usługi budowlane. Wynik – Przedstawiono specy kę przedsiębiorstw budowlanych. Określono istotę podatku od towarów i usług. Przeanalizowano zmiany oraz określono ich skutki dla małych przedsiębiorstw budowlanych. Oryginalność/wartość – Wartością artykułu jest zidenty kowanie problemów, które mogą pojawić się w przed- siębiorstwach branży budowlanej w związku ze zmianą ustawy o podatku od towarów i usług, która obowiązuje od 1 stycznia 2017 roku.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.GUS (2016). Wyniki nansowe podmiotów gospodarczych I–XII 2015 r. Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych.
2.GUS (2017). Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach 2000–2017. Pobrano z: http://stat.gov. pl/obszary-tematyczne/koniunktura/koniunktura/koniunktura-w-przemysle-budownictwie-handlu-i-uslu- gach-2000-2017,4,8.html (15.03.2017).
3.Jagiełło, S. (2001). Rachunek i analiza kosztów oraz wyników przedsiębiorstw budowlanych. Poznań–Wrocław: Holding Edukacyjny – Paweł Pietrzyk Sp. z o.o.
4.Kotapski, R. (2014). Budżetowanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem budowlano-montażowym. Wrocław: Wydawnictwo Marina.
5.Matejun, M. (2012). Obciążenia ewidencyjne i skalne małych i średnich przedsiębiorstw. W: M. Matejun (red.), Zarządzanie małą i średnią rmą w teorii i w ćwiczeniach, s. 159–206. Warszawa: Difin.
6.Michalak, J. (2006). Charakterystyka branży i przedsiębiorstw usług budowlanych. W: I. Sobańska (red.), Rachunkowość w przedsiębiorstwie budowlanym. Kontrakty. Planowanie. Kontrola. Warszawa: Difin.
7.Poszwa, M. (2007). Zarządzanie podatkami w małej i średniej firmie. Warszawa: C.H. Beck.
8.Poszwa, M. (2015). Special VAT Settlement Procedures. W: E. Nowak, R. Motoryn, M. Wierzbiński (red.), Quantitative Methods in Accounting and Finance, s. 135–142. Wrocław: Publishing House of Wrocław University of Economics.
9.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. Dz.U. 2015, poz. 1676.
10.Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Dz.U. 2004 nr 54, poz. 535 z późn. zm. Dz.U. 2016, poz. 2024.
11.Zubrzycki, J. (2017a). Leksykon VAT. T. 1. Wrocław: O cyna Wydawnicza Unimex. Zubrzycki, J. (2017b). Leksykon VAT. T. 2. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Unimex.