Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.88/1-02
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 4/2017
Infrastruktura portowa jako przedmiot podatku od nieruchomości

Autorzy: GRZEGORZ BUCIOR
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA UNIWERSYTET GDAŃSKI

Karolina Gościniak
Uniwersytet Gdański, Katedra Rachunkowości
Słowa kluczowe: infrastruktura portowa podatek od nieruchomości zwolnienie podatkowe
Rok wydania:2017
Liczba stron:10 (21-30)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Celem artykułu jest przedstawienie problematyki dotyczącej opodatkowania infrastruktury portowej podatkiem od nieruchomości w kontekście skalizmu stosowanego przez organy podatkowe odnoszącego się do możliwości stosowania zwolnienia z nieruchomości infrastruktury portowej. Metodologia badania – Analiza piśmiennictwa, badanie dokumentów źródłowych. Wynik – Wśród funkcji systemu podatkowego wskazuje się na stymulacyjną jako szczególnie ważną dla pożą-danego rozwoju określonych dziedzin gospodarki narodowej. Polski legislator stworzył możliwość zwolnienia podatkowego infrastruktury portowej, kierując się chęcią zapewnienia jej odpowiedniego poziomu. Jednak doświadczenia praktyki gospodarczej pokazują, iż przedsiębiorstwa zarządzające infrastrukturą napotykają na problemy w stosowaniu zwolnienia. Problemy te wynikają z nadmiernego skalizmu organów podatkowych, jakimi są w przedmiotowym zakresie gminy. Zasadnym wydaje się zmiana tej sytuacji poprzez zmianę postępowania organów podatkowych oraz nowelizację przepisów w sposób wyłączający możliwość ich błędnej interpretacji.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Analiza efektów implementacji zdecentralizowanego modelu organizacji zarządzania portami morskimi o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej w Polsce (2010). Związek Miast i Gmin Morskich. Pobrano z: http://zmigm.org.pl/formularze/EtapIII nal.pdf (10.03.2017).Borkowski, M. (2013). Skok na port. Namiary na Morze i Handel, 12, 9–10.
2.Brzeziński, B., Nykiel, W. (2010). Zasady ogólne prawa podatkowego. Przegląd Podatkowy, 2, 83–99. Cieślukowski, M. (2014). Podatki i system podatkowy w ekonomii zrównoważonego rozwoju. Studia Oeconomica Posnaniensia, 2 (6), 193–207.
3.Czajkowska, A. (2008). Prawno-administracyjne bariery rozwoju przedsiębiorczości. Ekonomia i Prawo, 4, 393–407.
4.Dziemianowicz, R. (2012). Ulgi i zwolnienia podatkowe jako forma pomocy publicznej. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 108, 312–321.
5.Grzelakowski, A.S. (2009). Wpływ koniunktury gospodarczej na rynki usług portowych (aspekty metodologiczne). W: H. Salmanowicz (red.), Koniunktura w gospodarce światowej a rynki żeglugowe i portowe. Szczecin: Wydawnictwo Kreos.
6.Grzelakowski, A.S., Matczak, M. (2006). Ekonomika i zarządzanie przedsiębiorstwem portowym. Podstawowe zagadnienia. Gdynia: Akademia Morska w Gdyni.
7.Klimek, H. (2010). Jakość usług portowych. Gdańsk: Wydawnictwo Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej. Klimek, H., Dąbrowski, J. (2014). Tendencje na współczesnych rynkach usług portowych. Współczesna Gospodarka, 5 (4), 47–63.
8.Księżyk, M. (2016). Efektywny system podatkowy czynnikiem sprzyjającym realizacji zrównoważonego rozwoju w krajach UE. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 46, 123–134.
9.Kucharski, M. (2013). Czy dzierżawa pozbawia prawa do ulgi. Rzeczpospolita, 17.04, D4.
10.Leoński, W. (2013). Zewnętrzne bariery rozwoju przedsiębiorczości w Polsce. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 307, 330–340.
11.Merło, P. (2014). Rola polityki podatkowej państwa w kształtowaniu poziomu inwestycji rzeczowych małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Studia BAS, 1 (37), 141–166.
12.Młynarczyk, J. (2014). Ze studiów nad prawnym modelem zarządzania polskimi portami morskimi. Gdańskie
13.Studia Prawnicze, XXXII, 287–296. Naczelny Sąd Administracyjny (2014). Postanowienie z dnia 7 lipca, sygn. akt II FPS 2/14.
14.Naczelny Sąd Administracyjny (2013). Wyrok z 12 lipca, sygn. akt II FSK 678/13.
15.Naczelny Sąd Administracyjny (2013). Wyroki z 24 lipca, sygn. akt II FSK 935/13, II FSK 936/13, II FSK 937/1. Stiglitz, J.E. (2015). Ekonomia sektora publicznego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
16.Szadurski, S. (2014). Podatkowy spór portów z miastami w Sejmie. Dziennik Bałtycki, 6.02, 11.
17.Szczodrowski, G. (2007). Polski system podatkowy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
18.Szołno-Koguc, J., Mazurek-Chwiejczak, M. (2014). Preferencje podatkowe jako element luki w podatku VAT na przykładzie wybranych państw Unii. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 15 (5, cz. 2), 55–70.
19.Szwankowski, S. (2000). Funkcjonowanie i rozwój portów morskich. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
20.Wyrzykowski, W., Kasprzak, P. (2016). Ulga podatkowa jako instrument realizacji poza skalnych funkcji podatków. Zarządzanie Finansami i Rachunkowość, 4 (2), 17–32.
21.Zirk-Sadowski, M. (2012). System Prawa Administracyjnego. T. 4. Wykładnia w prawie administracyjnym. Warszawa: C.H. Beck.