Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.88/1-26
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 4/2017
Analiza wolnych przepływów pieniężnych jako element oceny zagrożenia upadłością małych i średnich przedsiębiorstw

Autorzy: Artur Hołda
prof.UEK dr hab.

Magdalena Konat-Staniek
Słowa kluczowe: wolne przepływy pieniężne zagrożenie upadłością
Rok wydania:2017
Liczba stron:10 (273-282)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Celem artykułu jest przedstawienie oceny przepływów pieniężnych netto w kontekście aplikowanych współcześnie metod i narzędzi w ramach analizy finansowej, w szczególności: analizy wskaźnikowej, zaawansowanych metod statystycznych wykorzystywanych do predykcji bankructwa czy wyceny wartości przedsiębiorstwa (zwłaszcza przy zastosowaniu dochodowych metod wyceny). Metodologia badania – Metodologia badania została oparta na analizie studiów literaturowych oraz analizie znakowej wolnych przepływów pieniężnych dla małych i średnich przedsiębiorstw, wśród których 10 kontynuowało swoją działalność, a wobec 10 została ogłoszona przez sąd upadłość. Wynik – Przeprowadzone badanie pozwala na stwierdzenie, że zmiany, jakie dokonują się w poziomie sprzedaży (przychody netto z działalności operacyjnej) mają istotny wpływ na kierunek zmian wolnych przepływów pieniężnych. Podobne zależności są zauważalne w stosunku do zmian zachodzących w poziomie kapitału obrotowego netto w relacji do zmian wolnych przepływów pieniężnych, a w konsekwencji ma to wpływ m.in. na wycenę wartości przedsiębiorstwa. Oryginalność/wartość – Badając kierunek zmian w poziomie sprzedaży, jak i kapitale obrotowym netto można uzyskać ciekawe i ważne rozwiązania łączące się z potencjalną możliwością ich wpływu na kierunki zmian w wolnych przepływach pieniężnych. Znajomość kierunku zmian przepływów pieniężnych istotnie wpływa na wartość przedsiębiorstwa oraz ocenę ryzyka upadłości.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bielecki, J.K., Pawłowicz, L. (red.) (2015). Zarządzanie wartością spółki kapitałowej. Warszawa: CeDeWu. Cwynar, A., Cwynar, W. (2007). Kreowanie wartości spółki poprzez długoterminowe decyzje nansowe. Warszawa–Rzeszów: PAR – Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania.
2.Domodaran, A. (2007). Finanse korporacyjne. Teoria i praktyka. Gliwice: Helion.
3.Hołda, A. (2001). Prognozowanie bankructwa jednostki w warunkach gospodarki polskiej z wykorzystaniem funkcji dyskryminacyjnej ZH. Rachunkowość, 5, 306–310.
4.Hołda, A. (2015). Wartość godziwa według MSSF oraz ustawy o rachunkowości. Warszawa: KIBR.
5.Hołda, A. (2006). Zasada kontynuacji działalności i prognozowanie upadłości w polskich realiach gospodarczych. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
6.Hołda, A., Kutera, M., Surdykowska, S. (2006). Oszustwa księgowe. Teoria i praktyka. Warszawa: Di n. Hołda, A., Pociecha, J. (2004). Rewizja nansowa. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Kutera, M., Surdykowska, S. (2009). Kryzysy gospodarcze a wiarygodność sprawozdań nansowych. Warszawa: Difin.
7.Śnieżek, E., Wiatr ,M. (2014). Przepływy pieniężne. Warszawa: O cyna a Wolters Kluwer business.
8.Wajszczuk, K. (2013). Rachunek przepływów pieniężnych w teorii i praktyce. Warszawa: Di n.
9.Ustawa o rachunkowości z dnia 19 lipca 2016 roku. T.j. Dz.U. 2016, poz. 1047.
10.Krajowy Standard Rachunkowości nr 1. Rachunek przepływów pieniężnych. Dz. Urz. Min. Fin. 2011, nr 6, poz. 26.