Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733    OAI    DOI: 10.18276/sip.2019.55-25
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 55 2019
Value management in a networked environment
(Zarządzanie wartością w środowisku sieciowym)

Autorzy: Bogusława Ziółkowska ORCID
Politechnika Częstochowska
Słowa kluczowe: zarządzanie wartością sieci międzyorganizacyjne renta wartość dodana
Data publikacji całości:2019
Liczba stron:10 (281-290)
Klasyfikacja JEL: L21
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Rozwój technologii informatycznych i wirtualizacja przedsiębiorstw przyczyniają się do zacierania granic pomiędzy przedsiębiorstwami, a realizowane w nich procesy łączą je w systemy ponadorganizacyjne, których nadrzędnym i jedynym spoiwem staje się partycypowanie w tworzeniu wartości dodanej. Dlatego tak ważnym instrumentem osiągania przewagi konkurencyjnej, uczestniczenia w szerzej postrzeganych procesach biznesowych, tworzeniu i przejmowaniu wartości w biznesie jest zarządzanie procesami tworzenia wartości w przedsiębiorstwie i ich wirtualizacja. Celem artykułu jest wskazanie obszarów podnoszenia wartości i osiągania potencjalnych korzyści wynikających z konkurencji i kooperacji przedsiębiorstw w sieciach międzyorganizacyjnych, tworzenia, przechwytywania i zatrzymywania wygenerowanej wartości w układach sieciowych, zastosowania nowoczesnych technologii i rozwiązań informatycznych w zarządzaniu. Hipoteza: Wsparcie współpracy sieciowej nowoczesnymi technologiami informatycznymi zwiększa potencjał generowania wartości współdziałających przedsiębiorstw. Dla zweryfikowania hipotezy wykorzystano metodę analizy problemu w literaturze przedmiotu. W artykule autorka przyjęła stanowisko, że wirtualizacja procesów tworzenia wartości wiąże się bezpośrednio z wdrażaniem technologii informatycznych do działalności gospodarczej, tworzeniem sieci komunikacyjnych służących rozwojowi więzi międzyludzkich wewnątrz- i międzyorganizacyjnych, relacji z klientami, komponowaniu architektury biznesu w cyberprzestrzeni. Sieci międzyorganizacyjne tworzą specyficzne środowisko konkurencji i kooperacji. Możliwość ich wykorzystania dla realizacji wspólnych przedsięwzięć biznesowych jest zdeterminowana strukturą sieci, łatwością dostępu i bezpieczeństwem. Podejmując współpracę, partnerzy – uczestnicy sieci mają do zaoferowania różnorodne zasoby, z których najcenniejszymi i współcześnie najbardziej pożądanymi są wiedza i kapitał intelektualny. Udostępnianie wiedzy wiąże się z możliwością wykorzystania jej w procesach lub produktach i wygenerowaniem wartości dodanej, lecz z drugiej strony wymaga podejmowania działań zapewniających ochronę własności intelektualnej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Achrol, R.S. (1997). Changes in the Theory of Interorganizational Relations in Marketing: Toward a Network Paradigm. Academy of Marketing Science Journal, 1 (25), 56–71.
2.Bressand, A., Distler, C. (1995). La planète relationnelle. Paris: Flammarion.
3.Brilman, J. (2002). Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
4.Bruijn, H., Heuvelhof, E.T. (2018). Management in Networks. London: Routledge.
5.Castanias, R., Helfat, C. (2001). The Managerial Rents Model: Theory and Empirical Analysis. Journal of Management, 27, 661–678.
6.Chesbrough, H.W., Vanhaverbake, W., West, J. (2008). Open Innovation: Researching a New Paradigm. London: Oxford University Press.
7.Chetty, S.K., Wilson, H.I.M. (2003). Collaborating with Competitors to Acquire Resources. International Business Review, 1 (12), 61–81.
8.Czakon, W. (2012). Sieci w zarządzaniu strategicznym. Warszawa: Wolters Kluwer.
9.Easton, G., Araujo, L. (1994). Market Exchange, Social Structures and Time. European Journal of Marketing, 3 (28), 72–84.
10.Henkel, J., Baldwin, C.Y. (2009). Modularity for Value Appropriation – Drawing the Boundaries of Intellectual Property. Harvard Business School. Working Paper.
11.Jędralska, K., Kosiń, P. (2007). Zarządzanie przez controlling w sieci wartości. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
12.Jenkins, H., Ford, S., Green, J. (2013). Spreadable Media: Creating Value and Meaning in a Networked Culture. New York: New York University Press.
13.Lavie, D. (2006). The Competitive Advantage of Interconnected Firms: An Extension of the Resource-based View. Academy of Management Reviews, 3 (31), 638–658.
14.MacDonald, G., Ryall, M.D. (2004). How Do Value Creation and Competition Determine Whether a Firm Appropriates Value? Management Science, 10 (50), 1319–1333.
15.Madhok, A., Tallman, S.B. (1998). Value Through Interfirm Collaborative Relationships. Organization Science, 3 (9), 326–339.
16.Najda-Janoszka, M. (2010). Organizacja wirtualna. Teoria i praktyka. Warszawa: Difin.
17.Sanchez, R., Mahoney, J.T. (1996). Modularity, Flexibility, and Knowledge Management in Product and Organization Design. Strategic Management Journal, 17, 63–76.
18.Schilling, M.A. (2000). Toward a general modular systems theory and its application to interfirm product modularity. Academy of Management Review, 2 (25), 321–334.
19.Thorelli, H.B. (1986). Networks between Markets and Hierarchies. Strategic Management Journal, 7, 37–51.
20.Ziółkowska, B. (2013). Zarządzanie procesami tworzenia wartości w przedsiębiorstwie. Perspektywa wirtualizacji. Częstochowa: Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej.