Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.79-60
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 1/2016 (79)
Tendencje rozwoju sprawozdawczości zintegrowanej w praktyce polskich spółek giełdowych

Autorzy: Bogusława Bek-Gaik

Bartosz Rymkiewicz
Słowa kluczowe: sprawozdawczość zintegrowana raportowanie zintegrowane sprawozdanie z wartości model biznesu
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:17 (767-783)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Celem artykułu jest omówienie praktyki sprawozdawczości zintegrowanej (IR – integrated reporting) oraz zidentyfikowanie problemów związanych z jej wprowadzeniem w praktyce polskich spółek giełdowych. Metodologia badania – W artykule wykorzystano studia literatury przedmiotu, analizę treści publikacji korporacyjnych oraz obserwację praktyki gospodarczej. Badanie jest kontynuacją wcześniejszych badań autorów. Wynik – Badanie przeprowadzono na próbie 60 spółek wchodzących w skład indeksów WIG20 oraz mWIG40 na dzień 18 stycznia 2016 roku. W sumie przeanalizowano 337 publikacji korporacyjnych za lata 2013–2014. Wykazano, że raportowanie zintegrowane w Polsce jest we wczesnej fazie rozwoju i dopiero krystalizuje się w praktyce. W wyniku badań stwierdzono, że raporty zintegrowane sporządzają głównie spółki będące liderami swoich branż. Struktura raportów zintegrowanych przygotowywanych przez polskie spółki giełdowe jest zgodna ze strukturą ramową zaproponowaną przez IIRC. Wiele jednak zastrzeżeń można mieć do treści raportów zintegrowanych i do jakości ujawnień w publikowanych raportach zintegrowanych. Oryginalność/wartość – Sprawozdawczość zintegrowana jest stosunkowo nowym obszarem badawczym, znajdującym się we wczesnej fazie wdrażania w praktyce gospodarczej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bek-Gaik B. (2015), Sprawozdawczość zintegrowana – wybrane problemy, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”
2.nr 77, s. 479–491.
3.Bek-Gaik B., Rymkiewicz B. (2014), Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw a finansowe miary dokonań,
4.„Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” nr 67, s. 137–151.
5.Bek-Gaik B., Rymkiewicz B. (2015), Sprawozdawczość Zintegrowana w praktyce polskich spółek giełdowych,
6.w druku.
7.Chersan I.C. (2015), Study on Practices and Tendencies in Integrated Reporting, „Audit Financiar” vol. 13, iss. 129,
8.s. 91–101.
9.Deloitte (2012), Integrated Reporting: The New Big Picture, „Deloitte Review” iss. 10.
10.Dragu I., Tudor-Tiron A. (2013), New Corporate Reporting Trends. Analysis On The Evolution Of Integrated Reporting,
11.„Annals of the University of Oradea. Economic Science Series” vol. 22, iss. 1, s. 1221–1228.
12.Eccles R., Krzus M.P., Tapscott D. (2010), One Report: Integrated Reporting for a Sustainable Strategy, Wiley
13.Publisher.
14.Eccles R.G., Krzus M. (2014), The Integrated Reporting Movement: Meaning, Momentum, Motives, and Materiality,
15.Wiley.
16.Eccles R.G., Krzus M., Ribot S. (2015), Model of Best Practice in Integrated Reporting 2015, „Journal of Applied
17.Corporate Finance” vol. 27, no. 2, Spring 2015.
18.Eccles R.G., Saltzman D. (2011), Achieving Sustainability through Integrated Reporting, „Stanford Social Innovation
19.Review” vol. 9, no. 3, s. 56–61.
20.Eccles R.G., Serafeim G. (2014), Corporate and Intefrated Reporting: A Functional Perspective 2014, http://papers.
21.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2388716 (14.04.2015).
22.EY (2011), Climate Change and Sustainability. How Sustainability has expanded the CFO’s role, Ernst & Young,
23.www.ey.com/US/en/Services/Specialty- Services/Climate-Change-and-Sustainability-Services/How-sustainability-
24.hasexpanded- the-CFOs-role.
25.Farrar J. (2011), Integrated Reporting: can it solve the sustainability information gap?, September, www.zdnet.com/
26.article/integrated-reporting-can-it-solve-the-sustainability-information-gap.
27.Garcia Sanchez I.M., Frias-Aceituno J.V., Rodriguez-Ariza L. (2013), Is integrated reporting determined by a country’s
28.legal system? An exploratory study, „Journal of Cleaner Production” vol. 44, s. 45–55.
29.Garstecki D. (2015a), Raportowanie zintegrowane w teorii oraz praktyce polskich spółek, w: Współczesne uwarunkowania
30.sprawozdawczości i rewizji finansowej, red. J. Krasodomska, K. Świetla, Uniwersytet Ekonomiczny
31.w Krakowie, Kraków, s. 129–143.
32.Garstecki D. (2015b), Zakres ujawnianych informacji finansowych w raporcie zintegrowanym wybranych przedsiębiorstw,
33.„Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” nr 77, s. 503–512.
34.Gregorczyk D. (2015), Raportowanie Zintegrowane w tworzeniu wspólnej wartości (CSV), Prace Naukowe Uniwersytetu
35.Ekonomicznego we Wrocławiu nr 396, t. 2, s. 59–66.
36.Haller A., van Staden Ch. (2014), The value added statement – an appropriate instrument for Integrated Reporting,
37.„Accounting, Auditing & Accountability Journal” vol. 27, iss. 7, s. 1190–1216.
38.IIRC (2011), Towards Integrated Reporting – Communicating Value in the 21st Century, http://integratedreporting.
39.org/wp-content/uploads/2011/09/IR-Discussion-Paper-2011_spreads.pdf (20.12.2014).
40.IIRC (2013a), The International <IR> Framework, http://integratedreporting.org/wp-content/uploads/
41.2013/12/13-12-08-THE-INTERNATIONAL-IR-FRAMEWORK-2-1.pdf (3.05.2015).
42.IIRC (2013b), Business Model Background Paper for <IR>, http://integratedreporting.org/wp-content/uploads/
43.2013/03/Business_Model.pdf (3.05.2015).
44.KPMG (2012), Integrated reporting. Performance insight through better business reporting, iss. 2, www.kpmg.
45.com/AU/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Better-Business-Reporting/Documents/integrated-reporting-
46.issue-2.pdf (13.02.2016).
47.Krasodomska J. (2012), Zintegrowana Sprawozdawczość spółek w 2020 roku, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”
48.t. 66 (122), s. 101–110.
49.Maroun W., Solomon J. (2012), Integrated reporting: the influence of King III on social, ethical and environmental
50.reporting, The Association of Chartered Certified Accountants, London, www.accaglobal.com/content/dam/
51.acca/global/PDF-technical/integratedreporting/ tech-tp-iirsa.pdf (18.05.2015).
52.Michalczuk G., Mikulska T. (2014), Sprawozdanie zintegrowane jako produkt finalny rachunkowości społecznej,
53.„Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” nr 69, s. 197–207.
54.Porter, M., Kramer M.R. (2011), Creating shared value, „Harvard Business Review” vol. 89, no. 1/2, s. 63–77.
55.Radley Yeldar (2012), The value of extra- financial disclosure. What investors and analysts said, Accounting for
56.Sustainability, Global Reporting Initiative, Radley Yelda, www.globalreporting.org/information/news-and-
57.-presscenter/ Pages/Investors-and-analysts-use-extra-financial-information-in-decisionmaking-suggests-newresearch.
58.aspx.
59.Rensburg R., Botha E. (2014), Is Integrated Reporting the silver bullet of financial communication? A stakeholder
60.perspective from South Africa, „Public Relations Review” vol. 40, s. 44–152.
61.Samelak J. (2013), Zintegrowane sprawozdanie przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialnego, Wydawnictwo Uniwersytetu
62.Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
63.Sierra-Garcia L., Zorio-Grima A., Garcia-Benau M.A. (2013), Stakeholder Engagement, Corporate Social Responsibility
64.and Integrated Reporting: An Exploratory Study, „Corporate Social Responsibility and Environmental
65.Management” no. 22, s. 286–304.
66.Sobczyk M. (2013), Podstawy teoretyczne koncepcji zintegrowanego raportowania, Studia i Prace Kolegium Zarządzania
67.i Finansów, z. 130, s. 155–167.
68.Stubbs W., Higgins C. (2014), Integrated Reporting and internal mechanisms of change, „Accounting, Auditing
69.& Accountability Journal” vol. 27, iss. 7, s. 1068–1089.
70.Świderska G.K., Bek-Gaik B. (2015), Dokąd zmierza raportowanie biznesowe, w druku.
71.Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. nr 121, poz. 591.
72.Van Bommel K. (2014), Towards a legitimate compromise?, „Accounting, Auditing & Accountability Journal”
73.vol. 27, iss. 7, s. 1157–1189.
74.Walińska E. (2015), Zintegrowany raport – początek końca sprawozdania finansowego?, „Zeszyty Teoretyczne
75.Rachunkowości” t. 82 (138), s. 151–165.
76.Walińska E., Bek-Gaik B., Gad J., Rymkiewicz B. (2015), Sprawozdawczość przedsiębiorstwa jako narzędzie komunikacji
77.z otoczeniem. Wymiar finansowy i niefinansowy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
78.www.gpw.pl (18.01.2016).
79.www.odpowiedzialni.gpw.pl (18.01.2016).
80.www.globalreporting.org/information/about-gri/what-is-GRI/Pages/default.aspx (14.10.2014).
81.www.globalreporting.org/standards/G3andG3-1/g3-1-guidelines/Pages/default.aspx (19.01.2016).
82.Zyznarska-Dworczak B. (2015), Wiarygodność raportowania zintegrowanego w świetle strategiczno-informacyjnego
83.paradygmatu rachunkowości, „Studia Oeconomica Posnaniensia” vol. 3, no. 1, s. 191–204.