Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 1/2016 (79)

Rok wydania:2016

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
1.

The Importance of Financial Ratios in Predicting Stock Price Trends: A Case Study in Emerging Markets


(Znaczenie wskaźników finansowych w przewidywaniu tendencji cen akcji: studium przypadku dla rynków wschodzących)
14 (13-26) Thomas Arkan Więcej
2.

Rozmiary działalności a struktura kapitałowo-majątkowa i rentowność przedsiębiorstw budowlanych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

14 (27-40) Jacek Barburski Więcej
3.

Związek wzrostu przedsiębiorstwa z płynnością finansową w kontekście posiadanego potencjału wzrostu na przykładzie spółek notowanych na NewConnect

16 (41-56) Monika Bolek Więcej
4.

Crowdfunding jako źródło finansowania inwestycji w nieruchomości

15 (57-71) Magdalena Gostkowska-Drzewiecka Więcej
5.

Dynamiczne wersje hybrydowych modeli market timing oraz weryfikacja ich przydatności w ocenie ryzyka i efektywności funduszy inwestycyjnych

13 (73-85) Magdalena Homa, Monika Mościbrodzka Więcej
6.

Indeksowanie fundamentalne na polskim rynku akcji

14 (87-100) Tomasz Miziołek, Adam Zaremba Więcej
7.

Głębokość rynku jako jeden z wymiarów płynności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA

12 (101-112) Joanna Olbryś, Michał Mursztyn Więcej
8.

Analysis of the IPO Valuation Premium Puzzle: the Factor of Information Asymmetry


(Analiza anomalii wyceny pierwotnych ofert publicznych: czynnik asymetrii informacji)
11 (113-123) Dmytro Osiichuk Więcej
9.

Problemy pomiaru płynności transakcyjnej w kontekście jej wieloaspektowości

12 (125-136) Szymon Stereńczak Więcej
10.

Finansjalizacja rynku towarowego a regulacja rynku towarowych instrumentów pochodnych Unii Europejskiej

11 (137-147) Jacek Tomaszewski Więcej
11.

Tempo wzrostu gospodarczego jako determinant odchylenia cen akcji od ich wartości fundamentalnych

9 (149-157) Paweł Wnuczak Więcej
12.

Efekt klienteli dywidendowej – teoria i praktyka rozwiniętych rynków kapitałowych

11 (159-169) Andrzej Zyguła Więcej
13.

Human Resources Accounting: A Suggested Model for Measurement and Valuation


(Księgowe zasoby ludzkie: sugerowany model pomiaru I wyceny)
21 (173-193) Thomas Arkan Więcej
14.

Model biznesu oparty na ochronie zasobów intelektualnych

10 (195-204) Aldona Małgorzata Dereń, Jan Skonieczny Więcej
15.

Jakość obsługi klienta w logistyce zwrotnej

7 (205-211) Józef Frąś, Sebastian Scholz, Ilona Olsztyńska, Tomasz Frąś Więcej
16.

Wartość jako kategoria łącząca teorie wzrostu gospodarczego z teoriami przedsiębiorstw

13 (213-225) Anna Gondek Więcej
17.

Model biznesu w raportach okresowych sprawozdawczości przedsiębiorstw – intencje i wyniki

18 (227-244) Marek Jabłoński Więcej
18.

Wpływ energetyki wiatrowej na wartość operatora systemu dystrybucji energii elektrycznej

11 (245-255) Sławomir Jankiewicz, Piotr Grądzik Więcej
19.

Komercjalizacja własności intelektualnej. Problemy i bariery

10 (257-266) Aldona Kamela-Sowińska Więcej
20.

Kategoria wartości biznesu w zarządzaniu małym przedsiębiorstwem

10 (267-276) Jacek Kuczowic Więcej
21.

Model biznesu na przykładzie branży hotelarskiej – wybrane aspekty

11 (277-287) Artur Łachut Więcej
22.

Actuarial Reserves, Provisions and Contingent Liabilities in DCF Valuation


(Ujęcie rezerw oraz zobowiązań warunkowych w wycenie DCF)
10 (289-298) Paweł Mielcarz, Dmytro Osiichuk, Paweł Wnuczak Więcej
23.

The Systematics of Intellectual Capital (a discussion of current concepts)


(Systematyka kapitału intelektualnego (dyskusja aktualnych koncepcji))
13 (299-311) Iryna Rykovska Więcej
24.

Czynniki mające wpływ na ocenę projektu z perspektywy różnych interesariuszy

13 (313-325) Radosław Ryńca, Jagoda Mrzygłocka-Chojnacka Więcej
25.

Patent Policy in an Innovation Driven Economy: Schumpeter’s “Innovation Wave” Perspective


(Polityka patentowa w gospodarce opartej na innowacyjności: perspektywa schumpeterowskiej fali innowacji)
12 (327-338) Karol Śledzik Więcej
26.

Marka a wartość przedsiębiorstwa na przykładzie polskich spółek giełdowych

10 (339-348) Grzegorz Urbanek Więcej
27.

Dylematy szacowania kosztu kapitału

22 (349-370) Dariusz Zarzecki Więcej
28.

Gwarancja ubezpieczeniowa – szansa dla małych przedsiębiorstw branży budowlanej?

9 (375-383) Anna Balicka Więcej
29.

Zastosowanie analizy skupień do określania ram czasowych ostatniego kryzysu finansowego

11 (385-395) Eliza Buszkowska Więcej
30.

Szacowanie ryzyka kredytowego przedsiębiorstw z wykorzystaniem wybranych metod oceny ryzyka kredytowego ze szczególnym uwzględnieniem metody DEA

11 (395-405) Anna Feruś Więcej
31.

Cechy zachowań i klasyfikacja obiektów w ujęciu dynamicznej oceny zagrożenia finansowego przedsiębiorstw

12 (407-418) Jarosław Kaczmarek Więcej
32.

Ryzyko lokalizacji w kontekście decyzji lokalizacyjnych małych i mikroprzedsiębiorstw

11 (419-429) Olga Martyniuk Więcej
33.

Poczucie własnej wartości potencjalnych kredytobiorców a poziom ryzyka kredytowego

10 (431-440) Agnieszka Wierzbińska, Artur Stefański Więcej
34.

Otoczenie legislacyjne regulujące funkcjonowanie transakcyjnych limitów skarbowych w relacji z przedsiębiorstwem niefinansowym na walutowym rynku pozagiełdowym

8 (441-448) Piotr Wybieralski Więcej
35.

Średnie koszty finansowania kredytem hipotecznym w Polsce w latach 1995–2014. Implikacje dla nadzoru bankowego

13 (451-463) Magdalena Jasiniak, Radosław Pastusiak Więcej
36.

Wpływ wdrożenia oprogramowania Business Intelligence na kondycję finansową ING Banku Śląskiego

12 (465-476) Remigiusz Tunowski, Jacek Jaworski Więcej
37.

Działania międzynarodowych instytucji finansowych w warunkach niestabilności światowego systemu finansowego na przykładzie Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego

8 (477-484) Marcin Wajda Więcej
38.

Koszty leczenia pacjenta a rachunek kosztów szpitala

9 (487-495) Roman Kotapski Więcej
39.

Determinanty wyboru formy przekształcenia Szpitala Powiatowego w Pucku Sp. z o.o.

11 (497-507) Sebastian Susmarski Więcej
40.

Substytucja depozytów i inwestycji giełdowych w sektorze gospodarstw domowych oraz w sektorze przedsiębiorstw

11 (511-521) Monika Andrzejczak, Anna Ludwiczak Więcej
41.

Wydatki na ubezpieczenia w gospodarstwach domowych pracujących na własny rachunek w latach 2010–2014

10 (523-532) Aleksandra Wicka Więcej
42.

Czy płeć osoby zarządzającej ma wpływ na styl funduszu inwestycyjnego oraz stopę zwrotu?

11 (535-545) Iwona Białomazur Więcej
43.

Inwestycje rzeczowe przedsiębiorstw

9 (545-553) Renata Mandziuk, Przemysław Nawra, Joanna Ossowska Więcej
44.

Złote monety bulionowe – testowanie pasywnego charakteru inwestycji

17 (555-571) Marcin Portykus Więcej
45.

Płynność, rentowność, dywidenda czy wielkość? Dominujące kryterium inwestycyjne inwestora instytucjonalnego na przykładzie państwowego funduszu majątkowego

10 (573-582) Dariusz Urban Więcej
46.

Efekt zakotwiczenia w transakcjach fuzji i przejęć na przykładzie Polski

9 (585-593) Katarzyna Biegańska, Magdalena Jasiniak, Radosław Pastusiak, Anna Pluskota Więcej
47.

Struktura aktywów spółki a struktura kapitału w połączeniach polskich jednostek gospodarczych w latach 2002–2013

12 (595-606) Piotr Luty Więcej
48.

Zasady ładu korporacyjnego a rentowność banków europejskich

8 (609-616) Renata Karkowska Więcej
49.

Segregacja i spójność w sieci powiązań rad dyrektorów (interlocking directorates)

11 (617-627) Dariusz Siudak Więcej
50.

Reguła limitowanej nierównowagi samorządu województwa

12 (631-642) Marek Dylewski Więcej
51.

Podatkowe czynniki kształtujące potencjał finansowy jednostek samorządu terytorialnego

11 (643-653) Beata Zofia Filipiak Więcej
52.

Perspektywy rozwoju i współpracy euroregionalnej na wschodnim pograniczu Polski

10 (655-664) Jerzy P. Gwizdała Więcej
53.

Kreowanie klimatu inwestycyjnego na rzecz przyciągania inwestorów zagranicznych przez jednostki samorządu terytorialnego województwa kujawsko-pomorskiego

13 (665-677) Małgorzata Jaworek, Magdalena Kuczmarska Więcej
54.

Narodowy Bank Polski jako centralna bankowa instytucja dewizowa

8 (679-686) Ewa Kowalewska Więcej
55.

Systemic Defects in the EMU and Small Countries in Central and Eastern Europe


(Ogólnoustrojowe wady Unii gospodarczo-walutowej krajów Europy Środkowej I Wschodniej)
18 (687-704) Yoji Koyama Więcej
56.

Analiza skutków finansowych projektu ustawy Ministerstwa Finansów o podatku od sprzedaży detalicznej

18 (705-722) Jarosław Mielcarek Więcej
57.

The Public Perception of Privatization in Poland from 1991–2014


(Publiczne postrzeganie prywatyzacji w Polsce od 1991–2014)
16 (723-738) Wiktor Patena, Renata Stawiarska Więcej
58.

Analiza i ocena proponowanych zmian ustawowego wieku emerytalnego w Polsce

13 (739-751) Marek Szczepański Więcej
59.

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników a szkody spowodowane pestycydami

12 (753-764) Stanisław Wieteska Więcej
60.

Tendencje rozwoju sprawozdawczości zintegrowanej w praktyce polskich spółek giełdowych

17 (767-783) Bogusława Bek-Gaik, Bartosz Rymkiewicz Więcej
61.

Kształtowanie wartości wskaźników wspomagania finansowego przez ponadprzeciętnie rentowne MSP w okresie dobrej i złej koniunktury gospodarczej

13 (785-797) Piotr Figura Więcej
62.

Wpływ obciążeń z tytułu składek PFRON na wynik finansowy przedsiębiorstwa

10 (799-808) Rafał Jagoda Więcej
63.

Wskaźniki efektywności w badaniach nad zaufaniem międzyorganizacyjnym

9 (809-817) Krzysztof Łobos, Karolina Mazur Więcej
64.

Wpływ zasad i regulacji rachunkowości na zmiany w sprawozdawczości finansowej w Polsce

9 (819-827) Edward Nowak Więcej
65.

Wartość firmy w polityce bilansowej przedsiębiorstwa

12 (829-840) Edyta Piątek Więcej
66.

Wybrane problemy zarządzania finansami w instytucjach płatniczych

10 (841-850) Henryk Sobolewski, Grzegorz Wojtkowiak Więcej
67.

Model przychodowy w kształtowaniu modelu biznesu

18 (851-868) Marcin Wierzbiński Więcej
68.

Finansowanie zobowiązaniami nieodsetkowymi a procesy dźwigniowe – model teoretyczny

18 (871-888) Tomasz S. Berent Więcej
69.

Selekcja wskaźników informatywnych w funkcjach dyskryminacyjnych

12 (889-900) Arkadiusz Górski, Agnieszka Parkitna, Sylwia Trzeciak Więcej
70.

Specyfika i wpływ mezzanine capital na wyniki finansowe polskich przedsiębiorstw

12 (901-912) Zbigniew Kuryłek Więcej
71.

Determinanty rozwoju kredytu kupieckiego – wyniki badań

12 (913-924) Dariusz Nowak Więcej
72.

Obszary i wykorzystanie kontrolingu kadrowego

10 (927-936) Marcin Gołembski, Grzegorz Wojtkowiak Więcej
73.

Analiza procesowa i analiza wartości procesów jako narzędzia projektowania łańcucha wartości obszaru produkcji w przedsiębiorstwie

12 (937-948) Zbigniew Leszczyński Więcej
74.

Parametryczny model estymacji kosztów produkcji

16 (949-964) Zbigniew Leszczyński Więcej
75.

Metodyka analizy kosztów wytwarzania w przedsiębiorstwach energetycznych

11 (965-975) Ireneusz Miciuła Więcej