Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.79-20
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 1/2016 (79)
Kategoria wartości biznesu w zarządzaniu małym przedsiębiorstwem

Autorzy: Jacek Kuczowic
Słowa kluczowe: małe przedsiębiorstwo VBM kapitał udziałowy
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:10 (267-276)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie o potrzebę i możliwości wdrażania systemu zarządzania wartością w małych przedsiębiorstwach. Metodologia badania – Badania ankietowe prowadzone w trzech etapach, w latach 2008–2014, objęły prawie 600 przedsiębiorców – właścicieli małych firm z terenu województwa śląskiego. Badania dotyczyły miejsca kategorii wartości w zarządzaniu działalnością biznesową i otwarciem przedsiębiorców na rynek kapitałowy. Wyniki ankiety odniesiono do teoretycznych zasad wdrażania systemu VBM formułowanych w literaturze. Wynik – Skuteczność wdrażania systemu VBM w małych przedsiębiorstwach może być osiągnięta jedynie przy inwestycyjnym podejściu właścicieli do działalności biznesowej oraz po dostosowaniu narzędzi VBM do specyfiki małych przedsiębiorstw. Zarówno wyniki badań ankietowych, jak i analiza literatury wskazują, że w dającej się przewidzieć przyszłości warunki takie nie będą spełnione. Oryginalność/wartość – Teoria zarządzania wartością i jej narzędzia są ukierunkowane na duże przedsiębiorstwa. Obecnie brak jest zarówno badań nad sensem wdrażania systemów VBM w małych przedsiębiorstwach, jak i narzędzi to umożliwiających. W tym kontekście prezentowane przez autora badania stanowią niezagospodarowany obszar wiedzy i przyczynek do dyskusji nad problemem kształtowania wartości najmniejszych firm.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Dudycz T. (2005), Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
2.Copeland T., Koller T., Murrin J. (1994), Measuring and Managing the Value of Companies. McKinsey & Company, New York.
3.Copeland T., Koller T., Murrin J., (1997), Wycena: Mierzenie i kształtowanie wartości firmy, WIG-Press, Warszawa.
4.Kuczowic J. (2012), Wycena małego przedsiębiorstwa, CeDeWu, Warszawa.
5.Pluta W. (2009), Zarządzanie wartością w małych i średnich przedsiębiorstwach, PWE, Warszawa.
6.Rappaport A. (1986), Creating Shareholder Value. A Guide for Managers and Investors, The Free Press, New York.
7.Rappaport A. (1999), Wartość dla akcjonariuszy, WIG-Press, Warszawa. Przedsiębiorstwo. Wartość. Zarządzanie (2007), red. C. Suszyński, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
8.Systemy VBM i zysk ekonomiczny. Projektowanie, wdrażanie, stosowanie (2010), red. A. Cwynar, P. Dżurak, Poltext, Warszawa.
9.Wyżnikiewicz B. (2014), Polskie przedsiębiorstwa w drodze ku nowoczesności, Lewiatan, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.
10.Value Based Management. Koncepcje, narzędzia, przykłady (2008), red. A. Szablewski, K. Pniewski, B. Bartoszewicz, Poltext, Warszawa.
11.Zarządzanie wartością spółki kapitałowej (2015), red. J.K. Bielecki, L. Pawłowicz, CeDeWu, Warszawa.