Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.79-59
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 1/2016 (79)
Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników a szkody spowodowane pestycydami

Autorzy: Stanisław Wieteska
Słowa kluczowe: ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników środki ochrony roślin pestycydy
Rok wydania:2016
Liczba stron:12 (753-764)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W Polsce obowiązuje obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników za szkody wyrządzone osobom trzecim. Jednocześnie powstaje problem stosowania środków ochrony roślin. W literaturze coraz częściej mówi się o pozostałościach pestycydów w produktach rolnych i zwierzęcych. W artykule naświetlamy skalę stosowania środków ochrony roślin i ich skutki dla środowiska i zdrowia ludności. Podejmujemy dyskusję, czy skutki pozostałości pestycydów powinny być ujęte w zakresie odpowiedzialności cywilnej tego ubezpieczenia.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Chmielowska D., Banach P. (2007), Czy środki ochrony roślin stanowią zagrożenie dla mikroorganizmów i środowiska
2.glebowego, Pierwsza Krajowa konferencja Ekotoksykologiczna, 14-16.X, JUNG-PIB, Puławy.
3.Czubkowska S. (2015), Zalewają nas niebezpieczne pestycydy, „Dziennik Gazeta prawna” z 22 października.
4.Domaradzki K., Sadowski J., Kucharski M. (2011), Poziom pozostałości substancji aktywnych herbicydów w glebie
5.w zależności od wybranych czynników, „Roczniki Gleboznawcze” nr 1.
6.Elkner K., Szwejda J. (2001), Wpływ pestycydów i ich mieszanin na jakość świeżych, kwaszonych i konserwowych
7.ogórków, „Acta Agrobotanica” nr 1, s. 197–201.
8.Gawora-Ziółek M., Jurewicz J., Hanke W. (2005), Ekspozycja na pestycydy kobiet w ciąży pracujących w rolnictwie,
9.„Medycyna Pracy” nr 3.
10.Gnusowski B., Nowacka A. i in. (2012), Pozostałości środków ochrony roślin w próbkach płodów rolnych pobieranych
11.w 2010 r. zgodnie z wspólnotowym programem kontroli „Progress in plant protection”, „Postępy
12.w Ochronie Roślin” nr 52 (1).
13.Gnusowski B., Nowacka A., Walorczyk S. i in. (2012), Badania pozostałości środków chemicznej ochrony roślin
14.w płodach rolnych, roślinnych produktach spożywczych i paszach pochodzących z produkcji ekologicznej
15.w 2010 r. „Progress in Plant protection”, „Postępy w Ochronie Roślin” nr 52 (11).
16.Haratym-Maj A., Dudra-Jastrzębska M, Kapka-Skrzypczak L., Raszewski G., Andres-Mach A. (2012), Przyczyny
17.alergicznego kontaktowego zapalenia skóry u osób zamieszkałych na terenach upraw wymagających intensywnej
18.ochrony chemicznej, „Bezpieczeństwo Pracy – Nauka i Praktyka” nr 12.
19.Jurewicz J., Hanke W., Sobola W. i in. (2004), Stosowane w Polsce środki ochrony roślin a ryzyko zaburzeń reprodukcji
20.u osób pracujących w rolnictwie i w gospodarstwach ogrodniczych, „Medycyna Pracy” nr 3.
21.Łozowicka B., Hrynko I., Rutkowska E. i in. (2012), Pozostałości środków ochrony roślin w owocach i warzywach
22.z północno-wschodniej Polski (2008–2011), „Postępy w Ochronie Roślin” nr 52 (2), s. 423–430.
23.Majczakowa W. (2001), Wszechobecność pestycydów w środowisku pracy, w: Ryzyko zdrowotne stosowania pestycydów
24.– problemy teoretyczne i praktyczne, red. S. Toś-Luty, Instytut Medycyny Wsi, Lublin, s. 23–30.
25.Makles Z., Domański W. (2009), Ślady pestycydów – niebezpieczne dla człowieka i środowiska, „Bezpieczeństwo
26.Pracy – Nauka i Praktyka” nr 1.
27.Mazurkiewicz J., Czarnecki T. (2011), Zawartość pozostałości pestycydów chloroekologicznych w wybranych mrożonych
28.warzywach z rynku lubelskiego, „Acta Agrophysica” nr 17 (1).
29.Miranowicz-Dzierżawska K. (2002), Substancje działające szkodliwie na rozrodczość. Zagrożenia, narażenie, uregulowania
30.prawne, „Bezpieczeństwo Pracy – Nauka i Praktyka” nr 12.
31.Muszyńska A. (2008), Środki ochrony roślin w ujęciu ekotoksykologicznym – rodzaje badań, dobór gatunków testowanych
32.oraz analiza otrzymanych wyników, w: Ekotoksykologia w ochronie środowiska, PZIiTS Oddział
33.Dolnośląski, s. 231–236.
34.Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego (2010, 2012), Informacje o zachorowaniach na choroby zakaźne i zatruciach
35.w Polsce w 2010 roku, PZH, Warszawa.
36.Nazimek T. (2001), Chemiczne środki ochrony roślin – wiadomości ogólne, w: Ryzyko zdrowotne stosowania pestycydów
37.– problemy teoretyczne i praktyczne, Instytut Medycyny Wsi, Lublin.
38.Niewiadomska A., Semeniuk S., Żmudzki J. (2008), Pozostałości pestycydów w żywności pochodzenia zwierzęcego
39.w latach 1997–2006 w Polsce, „Medycyna Weterynaryjna” nr 84 (10).
40.Nowacka A., Gnusowski B., Raczkowski M. (2012), Bezpieczeństwo zdrowotne polskich płodów rolnych w 2010 r.
41.związane z pozostałościami środków ochrony roślin, „Postępy w Ochronie Roślin”, nr 52 (1).
42.Panasiuk L. (2001), Epidemiologia zatruć środkami ochrony roślin, w: Ryzyko zdrowotne stosowania pestycydów –
43.problemy teoretyczne i praktyczne, red. S. Toś-Luty, Instytut Medycyny Wsi, Lublin.
44.Pestycydy w wodzie. Zastosowania układu LC-APCJ-MS/MS z pułapką jonową do wieloskładnikowych analiz pestycydów
45.w wodzie (2009), „Laboratorium” nr 4, s. 28–31.
46.Piechowicz B. (2006), Wpływ insektycydów modyfikujących funkcjonowanie kanałów sodowych na owady o odmiennej
47.genezie potencjału czynnościowego, rozprawa doktorska, Zakład Toksykologii Zwierząt UMK, Toruń.
48.Piechowicz B. (2013), Wpływ chemicznych środków ochrony roślin na zdrowie dzieci, „Bezpieczeństwo Pracy –
49.Nauka i Praktyka” nr 12.
50.Przybylska A. (1998), Zatrucia chemicznymi środkami ochrony roślin w 1996 r., „Przegląd Epidemiologiczny”
51.nr 1–2.
52.Przybylska A. (2002), Zatrucia chemicznymi środkami ochrony roślin w 2000 r., „Przegląd Epidemiologiczny” nr 3.
53.Pyszel A., Wróbel T., Szuba A. (2005), Wpływ narażenia na metale, benzen, pestycydy i tlenek etylenu na układ
54.krwiotwórczy, „Medycyna Pracy” nr 3.
55.Roszko M., Szymczyk K. (2010), Pozostałości pestycydów w żywności, „Przemysł Spożywczy”, czerwiec.
56.Rozporządzenie (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie najwyższych
57.dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego
58.oraz na ich powierzchni (Dz. Urz. UE L 70 z 16.03.2005).
59.Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 22 listopada 2010 r. w sprawie wykazu substancji aktywnych
60.których stosowanie w środkach ochrony roślin jest zabronione (Dz.U. nr 235, poz. 1547).
61.Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 18 lutego 2003 r. w sprawie sposobu dokonywania oceny ryzyka dla zdrowia
62.i dla środowiska stwarzanego przez substancje chemiczne (Dz.U. poz. 467 z późn. zm.).
63.Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów
64.pozostałości chemicznych środków ochrony roślin, które mogą znajdować się w środkach spożywczych lub na
65.ich powierzchni (Dz.U. nr 85, poz. 801 z późn. zm.).
66.Rzeszutek J., Popek S. i in. (2014), Zmiany epigenetyczne spowodowane ekspozycją na pestycydy, „Problemy Higieny
67.Epidemiologii” nr 95 (3).
68.Sadach H. (2001), Narażenie na pestycydy pracowników zatrudnionych w szklarniach, w: Ryzyko zdrowotne stosowania
69.pestycydów – problemy teoretyczne i praktyczne, red. S. Toś-Luty, Instytut Medycyny Wsi, Lublin.
70.Szwajkowski R. (1972), Jeszcze o szkodach związanych z chemicznymi zabiegami w rolnictwie, „Wiadomości Ubezpieczeniowe”
71.nr 2.
72.Śpiewak R. (2004), Zawodowe choroby skóry u rolników indywidualnych, „Postępy Dermatologii i Alergologii
73.XXI” nr 6.
74.Toś-Luty S., Chodorowska G. (2001), Alergia kontaktowa na środki ochrony roślin u pracowników szklarni, sadów
75.i plantatorów chmielu, w: Ryzyko zdrowotne stosowania pestycydów – problemy teoretyczne i praktyczne, red.
76.S. Toś-Luty, Instytut Medycyny Wsi, Lublin.
77.Ustawa o ochronie roślin uprawnych z dnia 18 grudnia 2003 r. (Dz.U. z 2001, nr 11, poz. 94).
78.Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywieniu (Dz.U. nr 171, poz. 1225).