Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.79-21
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 1/2016 (79)
Model biznesu na przykładzie branży hotelarskiej – wybrane aspekty

Autorzy: Artur Łachut
Słowa kluczowe: model biznesu branża hotelarska zarządzanie wartością
Rok wydania:2016
Liczba stron:11 (277-287)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – W dobie wysokiej konkurencyjności (dominacji marketingowej i strategicznej dużych przedsiębiorstw turystycznych) zachowanie odmienności i niezależności korporacyjnej staje się kluczowym czynnikiem do przetrwania samodzielnych hoteli. Trud stworzenia innowacyjnego i elastycznego modelu biznesu polega na dostrzeganiu indywidualnych potrzeb poszczególnych nabywców oraz dynamicznego dostosowania się do zmian otoczenia. Celem niniejszego artykułu jest ocena skuteczności modelu biznesu funkcjonującego hotelu 4* o charakterze medycznego SPA. Metodologia badania – W artykule wykorzystano studium literatury przedmiotu oraz obserwacje praktyki gospodarczej. Wynik – Wynikiem niniejszego artykułu jest prezentacja modelu biznesu hotelu leczniczo-uzdrowiskowego. Hotel świadczący usługi na poziomie 4* (zgodnie z polską kategoryzacją) wykreował holistyczną ofertę leczniczą i wellnessową z wykorzystaniem naturalnych zasobów mineralnych. Kompleksowość usług prezentowanego przedsiębiorstwa stała się determinantą niezależnego funkcjonowania na wysoce konkurencyjnym rynku turystycznym. Oryginalność/wartość – Wartością dodaną artykułu jest próba określenia modelu biznesu w branży hotelarskiej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bek-Gaik B., Rymkiewicz B. (2015a), Model biznesu i jego odzwierciedlenie w sprawozdawczości przedsiębiorstwa, w: E. Walińska, B. Bek-Gaik, J. Grad, B. Rymkiewicz, Sprawozdawczość przedsiębiorstwa jako narzędzie komunikacji z otoczeniem, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
2.Bek-Gaik B., Rymkiewicz B. (2015b), Model biznesu w sprawozdawczości polskich spółek publicznych na przykładzie branży energetycznej, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 398.
3.Bek-Gaik B. (2015), Sprawozdawczość zintegrowana – wybrane problemy, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” nr 77.
4.Błądek Z. (2001), Hotele. Programowanie, projektowanie, wyposażenie, Palladium, Poznań.
5.Bosiacki S. (1987), Konsumpcja dóbr i usług turystycznych w gospodarstwach domowych, Instytut Turystyki, Warszawa.
6.Boulton R., Libert B., Samek S. (2000), Cracking the Value Code, Harper Collins.
7.Brilman J. (2002), Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa.
8.Burszta J. (1976), Społeczności lokalne, w: Etnografia Polski. Przemiany kultury ludowej, red. M. Biernacka, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
9.Ćwiertniak R. (2015), Rola potencjału innowacyjnego w modelach biznesowych nowoczesnych organizacji – próba oceny, Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, t. 26 (1).
10.Falencikowski T. (2013), Spójność modelu biznesu. Koncepcja i pomiar, CeDeWu, Warszawa.
11.Ghaziani A., Ventresca M.J. (2005), Keywords and cultural change: frame analysis of Business Model Public Talk, „Sociological Forum” vol. 20, no. 4, s. 523–529.
12.Gould S., O’Sullivan M., Tilley Ch., Topazio N. (2013), Business model background paper for IR, www. integratedreporting.org (5.01.2016).
13.Gołembski G. (2010), Kompendium wiedzy o turystyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
14.Integrated Reporting: Elevating Value, Ernst & Young, www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-Integratedreporting/$FILE/EY-Integrated-reporting.pdf (5.01.2016).
15.Jaki A. (2008), Wycena i kształtowanie wartości przedsiębiorstwa, Wolters Kluwer, Kraków.
16.Jaremen D., Panasiuk A. (2008), Usługi hotelarskie jako produkt, w: Hotelarstwo, red. A. Panasiuk, D. Szostak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
17.Kachniewska M., Niezgoda A., Nawrocka E., Pawlicz A. (2012), Rynek turystyczny. Ekonomiczne zagadnienia turystyki, Wolters Kluwer, Warszawa.
18.Kahn H. (1980), Die Zukunft der Welt (1980–2000),Wien–Munchen–Zurich–New York.
19.Kaufman K. (2010), Please define Business Model, http://cfowise.com (5.01.2016).
20.Lichtarski J. (2003), Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław.
21.Mielcarek J. (2015), Ebitda jako podstawa rachunku kosztów docelowych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 398.
22.Moore G.A. (2008), Aby osiągnąć sukces w perspektywie długookresowej, skoncentruj się na celach średniookresowych, „Harvard Business Review Polska”.
23.Morris M., Schindehutte M., Allen J. (2005), The entrepreneur’s business model: toward a unified perspective, w: „Journal of Business Research”.
24.Muszyński M. (2006), Aktywne metody prowadzenia strategii przedsiębiorstwa, Placet, Warszawa.
25.Nasbitt J., Aburdene P. (1985), Reinventing the Corporation. Transforming Your Job and Your Company for the New Information Society, Warner Books.
26.Nogalski B. (2009), Modele biznesu jako narzędzia reorientacji strategicznej przedsiębiorstw, referat wygłoszony na posiedzeniu Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN, Warszawa 30.01.2009.
27.Obłój K. (2002), Tworzywo skutecznych strategii. Na styku starych i nowych reguł konkurowania, PWE, Warszawa.
28.Osterwalder A., Pigneur Y., Tucci C.L. (2005), Clarifying business models: origins, present and future of the concept, „Communications of the Association for Information Systems” vol. 16.
29.Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz.U. 2006 nr 22, poz. 169 oraz 2011 nr 259, poz. 1553).
30.Rudnicki L. (2010), Zachowania konsumentów na rynku turystycznym, Proksenia, Kraków.
31.Rudny W. (2013), Model biznesowy a tworzenie wartości, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 141.
32.Statut Wiślicki w polskim przekładzie: 1460 r. S. de Oppatow, przedm. Z. Celichowski, Nakładem Biblioteki Kórnickiej, Kórnik 1876.
33.Strużycki M. (2004), Zarządzanie przedsiębiorstwem, Difin, Warszawa.
34.Szczepankowski P. (2007), Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
35.Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz.U. 1997 nr 133, poz. 884; Dz.U. 2004 nr 223, poz. 2268; Dz.U. nr 273, poz. 2703; Dz.U. 2005 nr 175, poz.1462; Dz.U. 2006 nr 220, poz. 1600; Dz.U. 2008 nr 180, poz.1112; Dz.U. 2010 nr 106, poz. 672).
36.Waśniewski P. (2011), Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa jako narzędzie sterowania jego działalności, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 21.
37.www.awards.spa-prestige.pl.