Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.79-23
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 1/2016 (79)
The Systematics of Intellectual Capital (a discussion of current concepts)
(Systematyka kapitału intelektualnego (dyskusja aktualnych koncepcji))

Autorzy: Iryna Rykovska
Słowa kluczowe: klasyfikacja definicja kapitał kliencki kapitał strukturalny kapitał ludzki kapitał intelektualny kapitał
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:13 (299-311)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem opracowania jest dokonanie ujęcia istoty ekonomicznej kapitału intelektualnego. Na podstawie źródeł literackich została wykonana analiza porównawcza definicji i klasyfikacji kapitału intelektualnego oraz przedstawiona jego kompleksowa charakterystyka. Biorąc pod uwagę ekonomiczną naturę każdego rodzaju kapitału, a także jego specyficzne cechy związane z czynnikiem osobowym i aspektem wiedzy, zaproponowano nową definicję kapitału intelektualnego w dwojakim, tj. węższym i szerszym, ujęciu, przedstawiono jego zasadniczą trzyelementową strukturę i opisano cele, dla osiągnięcia których niezbędne jest pogłębienie jego klasyfikacji. Przedstawiona systematyka powinna stanowić podstawę dla opracowywania metody oceny przedsięwzięć typu start-up dla Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.IV dyrektywa Rady UE z 25 lipca 1978 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych niektórych rodzajów spółek, wydana na podstawie artykułu 54 ust. 3 pkt g Traktatu (78/ 660/EEC) – tekst jednolity, według stanu na 10.04.12 r.
2.Bratnicki M. (2000), Podstawy współczesnego myślenia o zarządzaniu, „Triada”, Dąbrowa Górnicza.
3.Bratnicki M., Strużyna J. (2001), Przedsiębiorczość i kapitał intelektualny, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
4.Brooking A. (1996), Intelectual Capital: Core Asset for the Third Millenium Enterprise, International Thomsom Business Press, London, pp. 12–17.
5.Brooking A. (1997), The Management of Intellectual Capital, “Long Range Planning” vol. 30. Junе, pp. 364–365.
6.Bukowitz W., Williams R.L. (2000), The Knowledge Management Fieldbook, Financial Time, Prentice Hall, London, p. 223.
7.Czekaj J., Dresler Z. (1995), Podstawy zarządzania finansami firm, PWN, Warszawa.
8.Dereń E., Polański E. (2012), Wielki słownik języka polskiego, Krakowskie Wydawnictwo Naukowe. Kraków.
9.Duliniec A. (2001), Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
10.Edvinsson L., Malone M.S. (2001), Kapitał intelektualny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
11.Edvinsson L., Sullivan P. (1996), Developing a Model for Managing Intellectual Capital, “European Management Journal”, vol.14, no. 4, pp. 356–364.
12.Fisher I. (1906),The Nature of Capital and Income, Macmillan, New York.
13.Fitz-Enz J. (2001), Rentowność inwestycji w kapitał ludzki, Dom Wydawniczy ABC, Kraków.
14.Gos W. (2013), Istota kapitałów, pieniądza oraz źródeł finansowania, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 766, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 62, pp. 557–569.
15.Jabłoński M. (2009), Zarządzanie wartością przedsiębiorstw o orientacji jakościowej a kapitał intelektualny, Wydawnictwo Humanitas, Sosnowiec.
16.Jajuga K. (2007), Elementy nauki o finansach, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
17.Janasz K. (2008), Kapitał jako podstawa rozwoju przedsiębiorstwa, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego nr 1.
18.Jemielniak D. (2012), Koźmiński A.K. (red.), Zarządzanie wiedzą, WAiP, Warszawa.
19.Kapitał intelektualny w gospodarce opartej na wiedzy (2009), red. A. Szczygielska, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
20.Kozyrev A.N. (2002), Evaluation of Intellektual Property and Intangible Assets, Working paper for discussion on high-level task force on valuation and capitalization of intellectual assets, Economik Commission for Europe, United Nations, 18 and 19 November.
21.Leksykon zarządzania (2004), red. M. Adamaska, Difin, Warszawa.
22.Marchewka K. (2000), Główne nurty w teorii kapitału, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” LXII, zeszyt 3.
23.Marcinkowska M. (2000) Kształtowanie wartości firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
24.Marx K. (1951), Kapitał, t. 1, KiW, Warszawa.
25.Matysiak A. (2008), Kapitał jako proces, Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego nr 6.
26.Międzynarodowy Standard Rachunkowości 1 – Prezentacja sprawozdań finansowych, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, 29.11.2008.
27.Mrożewski M. (2008), Kapitał intelektualny współczesnego przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa.
28.Perechuda K. (1999), Metody zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
29.Podstawy zarządzania przedsiębiorstwami w gospodarce opartej na wiedzy (2007), ed. B. Mikuła, A. Pietuszka--Ortyl, A. Potocki, Difin, Warszawa.
30.Pиковськa I. (2005), Проблеми визнання нематеріальних активів, Збірник наукових праць III Міжнародної науково-практичної конференції « Стан і проблеми трансформації фінансів та економіки регіонів у перехідний період». Хмельницький: ХЕУ, ч. 2, pp. 352–355.
31.Skrzypek E. (1999), Wpływ zarządzania wiedzą na jakość, “Problemy Jakości” nr 11, pp. 4–9.
32.Skrzypek E. (2014), Pomiar kapitału intelektualnego w przedsiębiorstwie – aspekty metodyczne, Wydawnictwo Naukowe UAM, Studia Metodologiczne nr 32.
33.Słownik języka polskiego (1978), ed. M. Szymczak, PWN, Warszawa.
34.Smith A. (1954), Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, t. 1, ks. 2, r. 1, PWN, Warszawa.
35.Sokołowska A. (2005), Zarządzanie kapitałem intelektualnym w małym przedsiębiorstwie, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa.
36.Stewart T. (1997), Intellectual Capital, The New Wealth of Organizations, Niholas Brealey, London, pp. 1–3.
37.Šmid W. (2010), Leksykon zarządzania zasobami ludzkimi, Publishing House Dr Lex, Kraków.
38.Šmid W. (2007), Leksykon przedsiębiorcy. Poltext, Warsaw.
39.Wiig K.M. (1997), Integrating Intellectual Capital with Knowledge Management, „Long Range Planning” vol. 30, no. 3, June, pp. 399–405.
40.Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2013 r. poz. 330, 630, z 2014 r. poz. 768, 1100, z 2015 r. poz. 4,978, 1045, 1166, 1333. Kancelaria Sejmu 4.11.2015.
41.Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie (2005), red. K. Perechuda, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
42.Zarządzanie zasobami ludzkimi (2006), Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, red. H. Król, A. Ludwiczyński, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.