Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.79-51
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 1/2016 (79)
Podatkowe czynniki kształtujące potencjał finansowy jednostek samorządu terytorialnego

Autorzy: Beata Zofia Filipiak
Słowa kluczowe: potencjał finansowy potencjał dochodowy dochody podatkowe
Rok wydania:2016
Liczba stron:11 (643-653)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Przedstawienie kategorii dochodów podatkowych JST jako czynnika kształtującego potencjał finansowy, który stanowi ważny aspekt podejmowanych decyzji przez organy samorządowe różnych szczebli. Metodologia badania – W opracowaniu wykorzystano grupę metod typowych dla nauk społecznych, jakimi są metody poznania empirycznego, a w szczególności obserwacja, porównanie i pomiar, który dokonano na szeregu czasowym lat 2006–2014. Wynik – Przeprowadzone badania pozwoliły z jednej strony wskazać na pozycję dochodów JST jako składnika potencjału finansowego JST, a z drugiej – poznać przyczyny kształtowania się potencjału dochodowego (wchodzącego w skład potencjału finansowego) jako funkcji obowiązującego prawa. Oryginalność/wartość – Wskazano na kształtowanie się podatkowych czynników potencjału finansowego JST oraz kierunki (podejścia) dokonywania jego pomiaru.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bank danych lokalnych, http://stat.gov.pl/bdl (30.12.2015).
2.Blackley E.J. (1995), Planning Local Economic Development. Theory and Practice, Sage, New York.
3.Dębowska-Romanowska T. (2010), Prawo finansowe. Część konstytucyjna wraz z częścią ogólną, C.H. Beck, Warszawa.
4.Dylewski M., Filipiak B., Gorzałczyńska-Koczkodaj M. (2004), Analiza finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego,
5.MSK Municypium, Warszawa.
6.Filipiak B. (2007), Nadwyżka operacyjna jako narzędzie w procesie podejmowania decyzji finansowych w jednostkach
7.samorządu terytorialnego, w: Rachunkowość a controlling, red. E. Nowak, Prace Naukowe Akademii
8.Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1174, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław,
9.s.146–153.
10.Filipiak B. (2015), Polityka podatkowa gmin czy realizacja władztwa podatkowego?, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu
11.Szczecińskiego nr 864, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” nr 76, t. 1, Wydawnictwo Naukowe
12.Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 221–230.
13.Filipiak B., Ruszała J. (2009), Instytucje otoczenia biznesu. Rozwój, wsparcie, instrumenty, Difin, Warszawa.
14.Filipiak B., Tarczyńska-Łuniewska M. (2016), Potencjał jednostki samorządu terytorialnego – próba systematyzacji
15.pojęciowej i metodycznej, „Finanse Komunalne” nr 1–2.
16.Finansowe aspekty rozwoju lokalnego (2004), red. T. Famulska, K. Znaniecka, Wydawnictwo Akdemii Ekonomicznej
17.w Katowicach, Katowice.
18.Kopyściański T., Rólczyński T. (2013), Analiza porównawcza potencjału gospodarczego regionów w Polsce w latach
19.2006–2012, „Zarządzanie i Finanse” nr 11, s. 115–127.
20.Kosiedowski W. (2001), Teoretyczne problemy rozwoju regionalnego, w: Zarządzanie rozwojem regionalnym i lokalnym,
21.red. W. Kosiedowski, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Toruń.
22.Krakowiak-Bal A. (2006), Potencjał gospodarczy gmin przygranicznych polski południowej, „Infrastruktura i Ekologia
23.Terenów Wiejskich” nr 2/2, s. 149–158.
24.Krawczyk G. (2007), Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego gmin jako determinanta przyciągania bezpośrednich
25.inwestycji zagranicznych, „Rocznik Żyradowski”, t. 5, s. 137–156.
26.Ladd H.F., Yinger J. (1989), America’s Ailing Cities Fiscal Health and the Design of Urban Policy, Johns Hopkins
27.University Press, Baltimore.
28.Lubińska T., Franek S., Będzieszak M. (2007), Potencjał dochodowy samorządu w Polsce, Difin, Warszawa.
29.Mackiewicz M., Malinowska-Misiąg E., Misiąg W., Tomalak M. (2006), Ramy finansowe strategii rozwoju województw
30.na lata 2007–2014, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
31.Miemiec W. (2005), Władztwo podatkowe gminy – wybrane zagadnienia finansowo-prawne, w: Finanse samorządu
32.terytorialnego (zagadnienia wybrane), red. L. Patrzałka, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu,
33.Poznań–Wrocław.
34.Miszczuk M. (2004), Czynniki różnicujące potencjał finansowy gmin – próba typologii na przykładzie województwa
35.lubelskiego, w: Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce, red. R. Brol, Wydawnictwo Akademii
36.Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław.
37.Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów
38.oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych z dnia 2 marca 2010 r., Dz.U. nr 38, poz. 207,
39.z późn. zm.
40.Skowron S. (2012), Rola kapitału rodzimego i obcego w stymulowaniu rozwoju jednostek lokalnych w województwie
41.lubelskim, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej nr 286, „Ekonomia i Nauki Humanistyczne” z. 19 (3).
42.Sprawozdania z działalności regionalnych izb rachunkowych i wykonania budżetu przez JST za lata 2006–2014
43.(2007–2015), Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych, Warszawa.
44.Szpak M. (2001), Etap 7. Określenie bezpiecznego dla miasta poziomu zadłużenia, w: Wieloletnie planowanie finansowe:
45.ocena zdolności kredytowej w gminie, najtańszy pieniądz we właściwym czasie, red. K.S. Cichocki,
46.MUNICIPIUM, Warszawa.
47.Ustawa z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, Dz.U. z 1991 r., nr 9, poz. 31 ze zm.
48.Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, Dz.U. z 2010 r., nr 80, poz. 526
49.ze zm.
50.Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.
51.Wosiek M. (2013), Regionalne zróżnicowanie sytuacji finansowej gmin w warunkach dysproporcji rozwojowych
52.w Polsce, w: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, red. M.G. Woźniak, Zeszyt Naukowy Uniwersytetu
53.Rzeszowskiego nr 34.
54.Wójtowicz K. (2014), Identyfikacja i pomiar zjawiska stresu fiskalnego w jednostkach samorządu terytorialnego
55.(JST) na przykładzie doświadczeń wybranych miast na prawach powiatu w Polsce w latach 2009–2011, w: Innowacje
56.a wzrost gospodarczy, cz. 2, red. J. Harasim, W. Gradoń, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe
57.Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 186 (14).
58.www.finanse.mf.gov.pl/c/document_library/get_file?uuid=35c31ca1-329f-4d58-9dc7-888eb0a63073&groupId=
59.766655 (30.12.2015).