Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.79-33
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 1/2016 (79)
Poczucie własnej wartości potencjalnych kredytobiorców a poziom ryzyka kredytowego

Autorzy: Agnieszka Wierzbińska

Artur Stefański
Słowa kluczowe: ryzyko kredytowe poczucie wartości samoocena finanse prywatne
Rok wydania:2016
Liczba stron:10 (431-440)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Zbadanie zależności między poziomem poczucia własnej wartości kredytobiorców a poziomem ryzyka kredytowego. Metodologia badania – Na potrzeby artykułu jako narzędzia badawcze zastosowano: autorski kwestionariusz ankiety stworzonej do określenia oceny ryzyka kredytowego oraz kwestionariusz Skali Samooceny SES. Korelację zmierzono z wykorzystaniem współczynnika korelacji liniowej (Pearsona), ustalono również istotność korelacji. Wynik – Na podstawie przeprowadzonych badań można wnioskować, że występuje nieistotna statystycznie, niewyraźna korelacja dodatnia między poziomem poczucia własnej wartości a wynikiem oceny ryzyka kredytowego. W oparciu o zebrany materiał empiryczny i badania własne nie udało się pozytywnie zweryfikować hipotezy o tym, że przy wysokim poziomie poczucia własnej wartości oceniane ryzyko kredytowe jest akceptowalne przez bank. Oryginalność/wartość – Wartością dodaną artykułu jest podjęcie badań na temat zależności między samooceną kredytobiorców a oceną ryzyka kredytowego dokonywaną przez banki. Ten nurt badawczy jest rzadko podejmowany w literaturze przedmiotu.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Dzwonkowska I., Lachowicz-Tabaczek K., Łaguna M. (2008), Samoocena i jej pomiar SES. Polska adaptacja skali SES M. Rosenberga, Pracownia Testów Psychologicznych, Warszawa.
2.Krysiak A., Staniszewska A., Wiatr M.S. (2012), Zarządzanie portfelem kredytowym banku, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
3.Kwan V.S.Y, Mandisodza A.N. (2007), Self-Esteem: On the relation between conceptualization and measurement, w: Frontiers in social psychology: The Self , red. C. Sedikides, S. Spencer, Psychology Press, Philadelphia.
4.Majewska-Opiełka I. (1998), Umysł lidera. Jak kierować ludźmi u progu XXI wieku, Wydawnictwo Medium, Warszawa.
5.Pervin L.A. (2002), Psychologia osobowości, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
6.Schiraldi G.R. (2011), 10 prostych sposobów na budowanie poczucia własnej wartości, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
7.Sparks R.W. (1994), Istota poczucia własnej wartości, Wydawnictwo Ravi, Łódź.
8.Stefański A. (2007), Rola kwalifikacji analityków w zarządzaniu ryzykiem kredytowym w bankach, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań.
9.Wiatr M.S. (2011), Zarządzanie indywidualnym ryzykiem kredytowym, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.