Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2017.126/1-07
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 126 (1) 2017
Atrakcyjność polskiego rynku kapitałowego dla inwestorów indywidualnych

Autorzy: Rafał Czyżycki
Uniwersytet Szczeciński WydziałZarządzania i Ekonomiki Usług
Słowa kluczowe: inwestor indywidualny giełda papierów wartościowych wskaźniki atrakcyjności
Rok wydania:2017
Liczba stron:8 (63-70)
Klasyfikacja JEL: D14 E44 G23
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule przedstawiono rozważania na temat stopnia atrakcyjności polskiego rynku kapitałowego na tle rynków kapitałowych innych państw. Wykorzystano w tym zakresie podstawowe wskaźniki opisujące rozwój Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie zesta­wiając ich wartości z wartościami postulowanymi w teorii ekonomii i wartościami charakteryzu­jącymi inne giełdy papierów wartościowych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Gruszczyńska-Brożbar, E. (2010). Płynność jako wyznacznik rozwoju Giełdy Papierów Warto-ściowych w Warszawie w latach 1996-2008. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjolo¬giczny, I (LXXII).
2.Gruszczyńska-Brożbar, E. (2013). Cechy rozwoju giełdowego rynku akcji w Polsce. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 768. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 63.
3.Gruszczyńska-Brożbar, E. (2007). Funkcjonowanie Giełdy Papierów Wartościowych w Warsza¬wie. Poznań: Wydawnictwo AE Poznań.
4.Maciejewski, A., Pawłowicz, L., Rozłucki, W. (2014). Przełomowy projekt na rzecz poprawy wiarygodności rynków. Pobrane z: http://gpwmedia.pl/upload/pdf/Przelo mowy _projekt_l6_04_2014.pdf. (25.10.2016).
5.Narodowy Bank Polski (2014). Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2013 r. Pobrane z: www.nbp.pl/systemfinansowy/rozwoj (25.10.2016)
6.Perz, P., Kaźmierkiewicz, P., Dzyuma, U., Harasym, R., Bochenek, P., Cebotari, M. (2011).
7.Ukraińskie spółki na GPW w Warszawie: stan obecny i perspektywy. Finansowy Kwar¬talnik Internetowy „ e-Finanse ", 4 (7).
8.Przybylska-Kapuścińska, W. (2008). Rozwój polskiego rynku giełdowego na tle sytuacji giełd europejskich w XXI wieku. Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej, I.
9.Przybylska-Kapuścińska, W. (2010). Płynność jako wyznacznik rozwoju Giełdy Papierów Warto-ściowych w Warszawie w latach 1998-2008. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjolo¬giczny, I (LXXII).
10.Stępień, K. (2003). Drogie akcje i niewielka płynność. Parkiet, 2304.
11.Wąsowski, W. (2011). Manipulacje giełdowe: od fałszywych informacji do nadużyć i prze¬stępstw. Przegląd Corporate Governance, 2 (26).