Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 116 2015
Wartości rekomendowane wskaźników wspomagania finansowego dla przedsiębiorstw z sektora MSP

Autorzy: Piotr Figura
Politechnika Gdańska
Słowa kluczowe: wskaźniki wspomagania finansowego MSP analiza finansowa wartości wzorcowe wskaźników finansowych
Rok wydania:2015
Liczba stron:12 (384-395)

Abstrakt

Niniejszy artykuł poświęcono zagadnieniu wspomagania finansowego w małych i średnich przedsiębiorstwach. Zawarte w nim wyniki badań dowodzą, że MSP należące do różnych działów gospodarki w odmienny sposób kształtują wartości wskaźników z obszaru wspomagania finansowego.  W artykule zawarto ponadto propozycje przedziałów wartości rekomendowanych dla MSP, prowadzących działalność gospodarczą w 27 różnych działach gospodarki narodowej. Oszacowane przedziały wartości rekomendowanych dla wskaźników z obszaru wspomagania finansowego poddano następnie porównaniu z literaturowymi wartościami wzorcowymi. Zawarte w artykule wyniki badań powinny przyczynić się do wypełnienia istotnej luki w literaturze przedmiotu oraz ułatwić przeprowadzanie analizy obszaru wspomagania finansowego dla podmiotów gospodarczych z sektora MSP.  
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bednarski L., Analiza finansowa przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 1999.
2.Bławat F., Analiza ekonomiczna, Wyd. Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2001.
3.Bolton J.E., Report of the Committee of Inquiry on Small Firms, Cmnd. 4811, HMSO, London 1971.
4.Brigham E.F., Podstawy zarządzania finansami, t. 1, PWE, Warszawa 2005.
5.Dębski W., Zarządzanie finansami, t. I, CIM, Warszawa 1996.
6.Dominiak P., Sektor MSP we współczesnej gospodarce, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2005.
7.Friedlob G.T., Schleifer L.F., Essentials of Financial Analysis, John Willey & Sons, New Jersey 2003.
8.Gabrusewicz W., Podstawy analizy finansowej, PWE, Warszawa 2007.
9.Jerzemowska M., Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2007.
10.Łapiński C., Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce, w: Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2010–2011, red. A. Tarnawa, P. Zaducha-Lichota, PARP, Warszawa 2012.
11.Pomykalska B., Pomykalski P., Analiza finansowa przedsiębiorstwa, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2007.
12.Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1997.
13.Skowronek-Mielczarek A., Leszczyński Z., Analiza działalności i rozwoju przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2008.
14.Welsh J., White J., A Small Business is Not a Little Big Business, „Harward Business Review” July–August 1981.
15.Baza danych TEGIEL, wersja 1.7.2 SV, edycja 56/2013.
16.Współczesna analiza finansowa, red. B. Micherda, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Zaka-mycze 2004.
17.Zalecenie Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji przedsiębiorstw mikro, małych i średnich, Dz.U. L 124 z 20.05.2003.