Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X    OAI    DOI: 10.18276/miz.2018.51-05
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 1 (51) 2018
Postrzeganie norm i wartości etycznych na przykładzie zawodowych lobbystów

Autorzy: Joanna Dzieńdziora
Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Wydział Nauk Stosowanych

Małgorzata Smolarek
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi, Wydział Nauk Stosowanych w Krakowie
Słowa kluczowe: etyka zawodowa wartości normy kodeks etyczny lobbysta
Data publikacji całości:2018
Liczba stron:11 (51-61)
Klasyfikacja JEL: J17 J29 J44
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Ustanowione normy i wartości etyczne są zobowiązaniem grupy zawodowej do ich przestrzegania. Wyrazem zaufania społecznego jest nadanie grupie autonomii wraz z uprawnieniem do egzekwowania wysokiego statusu zawodowego. Stosowanie się do norm i wartości etyki zawodowej polega na podejmowaniu decyzji zawodowych w ramach osobistego zaangażowania sumienia, rozumu i woli konkretnej osoby. Najczęściej normy i wartości etyczne wynikają z kodeków etycznych danej grupy zawodowej. Celem opracowania jest określenie norm i wartości etycznych w ujęciu teoretycznym i empirycznym. Część teoretyczna identyfikuje etykę zawodową oraz wynikające z niej normy i wartości. Część empiryczna przedstawia ocenę norm i wartości istotnych dla funkcjonowania badanej grupy zawodowej. W opracowaniu zwrócono uwagę na znaczenie przeciętnego poziomu moralnego grupy zawodowej, który może być doskonalony, o ile grupa zawodowa rozumie swoje powinności wobec otoczenia społecznego.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bogucka I., Pietrzykowski, T. (2009). Etyka w administracji publicznej. Warszawa: LexisNexis.
2.Drzeżdżon, W. (2013). Etyczne aspekty pracy zawodowej. Wybrane zagadnienia. Studia Gdańskie. Wizje i rzeczywistość, X, 21–35.
3.Dzieńdziora, J. (2017a). Współczesny lobbysta działający w Polsce. Pobrane z: https:// jawnylobbing.org/zawod-lobbysta/ (20.12.2017).
4.Dzieńdziora, J. (2017b). Zawód lobbysta w świetle krajowych standardów kwalifikacji zawodowych. Marketing i Rynek, 4, 457–466.
5.Klimczak, B. (2010). Etyka zawodowa – jak to działa? Ekonomia i Prawo, VI, 15–24.
6.Kowalski, T. (2015). Kodeks etyczny a kształtowanie zasad etycznych administracji publicznej. Studia lubuskie: Prace Instytutu Prawa i Administracji PWSZ w Sulechowie, 1, 99–108.
7.Lewicka-Strzelecka, A. (2012). Etyczny wzór lobbingu: analiza kodeksów regulujących działalność lobbingową. Annales. Etyka w życiu gospodarczym, 15, 109–119.
8.Migoń, M.P. (2013). Wstęp do etyki. Skrypt. Gdańsk: Wyd. Gdańskiej Szkoły Wyższej.
9.Nogalski, B., Śniadecki, J. (2001). Etyka zarządzania przedsiębiorstwem. Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego.
10.Piontek, A. (2016). Kodeks etyczny jako narzędzie kreowania zachowań organizacyjnych na przykładzie policji. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły HUMANITAS, 19 (4), 307–318.
11.Seredocha, I. (2013). Rola kodeksów etycznych w jednostkach administracji samorządowej. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 3, 75–87.
12.Stępień, A.B. (1995). Wstęp do filozofii. Prace Wydziału Filozoficznego TN KUL Lublin, 65.
13.Ustawa z 7.07.2005 o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa. Dz.U. 2005, nr 169, poz. 1414, tom 1.
14.Wilsz, J. (2009). Teoria pracy. Implikacje dla pedagogiki pracy. Kraków: Impuls.
15.Zbiegień-Maciąg, L. (1996). Etyka w zarządzaniu. Warszawa: Wyd. CIM.