Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.45/2-08
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 45/2 2016
WARTOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA I JEJ DETERMINANTY W ZARZĄDZANIU WSPÓŁCZESNYMI PRZEDSIĘBIORSTWAMI

Autorzy: Bogusława Ziółkowska
Politechnika Częstochowska
Słowa kluczowe: wartość przedsiębiorstwa determinanty wartości zarządzanie przedsiębiorstwem
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:12 (93-104)
Klasyfikacja JEL: M21
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych w przedsiębiorstwach w Polsce w 2012 roku. W badaniach uczestniczyło 346 przedsiębiorstw z województwa śląskiego, w tym 143 mikro, 104 małych, 51 średnich i 48 dużych. W grupie badanych przedsiębiorstw przeważały firmy deklarujące prowadzenie działalności usługowej (ponad 2/3 ogółu uczestniczących w badaniu). Pozostałe przedsiębiorstwa, stanowiące 29,1% badanej populacji, potwierdziły przynależność do sektora produkcyjnego jako podstawowego obszaru swojej aktywności gospodarczej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Black, A., Wright, Ph., Bachman, J.E. (2000). W poszukiwaniu wartości dla akcjonariuszy. Warszawa: Dom Wydawniczy ABC.
2.Copeland, T., Koller, T., Murrin, J. (1997). Wycena: mierzenie i kształtowanie wartości firmy. Warszawa: WIG-Press.
3.Dudycz, T. (2001). Finansowe narzędzia zarządzania wartością przedsiębiorstwa. Wrocław: Wyd. AE we Wrocławiu.
4.Rappaport, A. (1999). Wartość dla akcjonariuszy. Poradnik menedżera i inwestora. Warszawa: WIG-Press.
5.Skowron-Grabowska, B. (2013). Procesy innowacyjno-konkurencyjne w strategiach przedsiębiorstw. Przegląd Organizacji, 6, 13–18.
6.Szablewski, A., Pniewski, K., Bartoszewicz B. (red.). (2008). Value Based Management, koncepcje, narzędzia, przykłady. Warszaw: Poltext.
7.Walters, D. (1999). The Implications of Shareholder Value Planning and Management for Logistics Decision Making. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 29, 4, 240–258.
8.Ziółkowska, B. (2013). Zarządzanie procesami tworzenia wartości w przedsiębiorstwie. Perspektywa wirtualizacji. Częstochowa: Wyd. Politechniki Częstochowskiej.